Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 192/29, 192/34, 192/35, 188/1, 406, 409, 86/16.


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

Zbycie działek nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego są działki położone w obrębie 8 ewidencji gruntów m. Recz o nr ewidencyjnym:

1) 192/29 o pow. 798 m 2 przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp-R IVb 119 m 2 - tereny zurbanizowane niezabudowane na roli, N 679 m 2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 500,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wadium wynosi-1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

2) 192/34 o pow. 751 m 2 przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb 510 m 2 - tereny zurbanizowane niezabudowane, N 241 m 2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 900,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Wadium wynosi - 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

3) 192/35 o pow. 453 m 2 przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb 434 m 2, tereny zurbanizowane niezabudowane na roli, N 19 m 2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 800,00 zł

(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wadium wynosi - 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00;/100)

Minimalne postąpienie - 200,00 zl (słownie: dwieście złotych 00/100)

4) 188/1 o pow. 1853 m 2 przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości do 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp 1853 m 2 tereny zurbanizowane niezabudowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 100,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Wadium w wysokości - 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

5) 406 o pow. 100 m 2 przy ul. Chyżej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem Ps IV pastwisko.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4 200,00 zł

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Wadium wynosi - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)

6) 409 o pow. 820 m 2 przy ul. Choszczeńskiej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: PsIV pastwisko.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 700,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Wadium wynosi - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

7) 86/16 o pow. 280 m2 przy ul. Polnej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem RV rola.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 700,00 zł

(słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Wadium wynosi - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca działek nr 406, 409, 86/16 przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek odbył się w dniach:

- poz. od 1 do 3 w dniu 16 kwietnia 2008r.,

- poz. 4 w dniu 11 czerwca 2008r.,

- poz. 5 i 6 w dniu 04 lipca 2008r.

- poz. 7 w dniu 14 marca 2008r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż nie został wyłoniony nabywca.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz działki znajdują się w następujących jednostce:

-MJ, U tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług towarzyszących mieszkalnictwu dla działek 192/29, 192/34, 192/35,

-ZI, KS zieleń izolacji, tereny urządzeń obsługi komunikacji, obszar chronionego krajobrazu dla działki 188/1,

-M tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, obszar chronionego krajobrazu dla dz. 406, 409.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Srebrna - Kolejowa-Promenada miasta Recz działka nr ewid. 86/16 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ( MJ, U - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i tereny usług.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą KW 4006A.

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędą się w dniu 28 sierpnia 2008r. o godz. 11 00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 25 sierpnia 2008r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz .

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną zbycia winne być uiszczone jednorazowo bez możliwości rozłożenia na raty, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

W wypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 765 4461 wew. 35.

Podano do publicznej wiadomości:

w dniu 29 lipca 2008r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-07-2008 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 29-07-2008 14:07