Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2


 

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie 0012 ewidencji gruntów Pomień, oznaczonej numerem działki 8/2 o pow. 0,1188 ha

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B - zurbanizowane tereny zabudowane. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 29036.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 31 620,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 

W tym: cena budynku mieszkalnego - 9 720,00 zł

Cena gruntu - 21 900,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny budynku gospodarczego wartość jego jest zerowa.

 

wadium wynosi - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2500,00 zł. (Słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 26 marca 2009 r. o godzinie 11 15.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 października 2008r., z uwagi na brak przebicia ceny wywoławczej przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, II przetarg ustny nieograniczony nie odbył się w wyznaczonym terminie tj. 27 stycznia 2009r. z powodu odwołania przetargu.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MR, dla której widnieje zapis: tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, obszar chronionego krajobrazu „D” Choszczno-Drawno.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 21 marca 2009 r. na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 a koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży na konto nr 15 8359 0005 0000 1108 2000 0016 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

25 lutego 2009 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 25-02-2009 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 25-02-2009 15:29