Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

 

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

 

Zbycie działek nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.).

 

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego są działki położone w obrębie 0008 ewidencji gruntów m. Recz o nr ewidencyjnym:

 

1) 188/1 o pow. 1853 m ? przy ul. Kolejowej z udziałem w nieruchomości do 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Bp 1853 m ? tereny zurbanizowane niezabudowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36 500,00 zł

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Wadium w wysokości - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

 

2) 406 o pow. 100 m ? przy ul. Chyżej z udziałem w nieruchomości 1/1 w ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem Ps IV pastwisko.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 860,00 zł

(słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium wynosi - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

Minimalne postąpienie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca działki nr 406 przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek odbył się w dniach:

- poz. 1 w dniu 11 czerwca 2008r.-I przetarg, 28 sierpnia 2008r.-II przetarg i 27 stycznia 2009 r.-III przetarg,

- poz. 2 w dniu 04 lipca-I przetarg, 28 sierpnia 2008r.-II przetarg i 27 stycznia 2009 r.-III przetarg. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż nie został wyłoniony nabywca.

 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz działki znajdują się w następujących jednostce:

-ZI, KS zieleń izolacji, tereny urządzeń obsługi komunikacji, obszar chronionego krajobrazu dla działki 188/1,

-M tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, obszar chronionego krajobrazu dla dz. 406.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1C00004006/7.

 

Przetarg na sprzedaż ww. działek odbędzie się w dniu 31 marca 2009r. o godz. 11 00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 27 marca 2009r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie ono zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. wniesienie wadium, do dnia 27 marca 2009r. - za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta,

  2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną zbycia winne być uiszczone jednorazowo bez możliwości rozłożenia na raty, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

 

W wypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 7654461 wew. 35.

 

 

Podano do publicznej wiadomości:

dnia 2 marca 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-03-2009 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 02-03-2009 15:07