Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki: 112/3 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz oraz 14/3 i 14/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0015, Lubieniów.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 112/3 obrębu m. Recz oraz nr działki 14/3 i 14/4 obrębu Lubieniów

 

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr działki:

112/3 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz oraz 14/3 i 14/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0015, Lubieniów.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Srebrnej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 112/3 o pow. 0.1982 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/0004006/7.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RV-grunty rolne kl.V o pow. 0.0.1782 ha, N - nieużytki o pow. 0.0200 ha.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Recz w rejonie ulic Promenada - Kolejowa - Srebrna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/228/06 z dnia 23 lutego 2006r. nieruchomość oznaczona jest 21 U, KP - tereny usług i parkingów. Działka nie posiada badań geologicznych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 54 100,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100)

wadium wynosi - 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 600,00 zł (sześćset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2500,00 zł. (Słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów oznaczona numerem ewidencyjnym działki 14/3 o pow. 0.1500 ha w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RIVa -grunty rolne kl.IVa o pow. 0.1500 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 34 500,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

wadium wynosi - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1794,00 zł. (Słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów oznaczona numerem ewidencyjnym działki 14/4 o pow. 0.0300 ha w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RIVa -grunty rolne kl.IVa o pow. 0.0300 ha.

Cena nieruchomości do przetargu ustalona została na kwotę 10 100,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100)

wadium wynosi - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 1794,00 zł. (Słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi zbiorczą księgę wieczystą Nr 28473.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, dla nieruchomości tych określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN, J - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa.

 

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 16 maja 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 20 maja 2009 r. o godzinie 1100.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

20 kwietnia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 21-04-2009 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 21-04-2009 08:34