Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie m. Recz, oznaczonej numerem działki 257/1.


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie m. Recz, oznaczonej numerem działki 257/1.

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, położonej w obrębie 0008 ewidencji gruntów m. Recz ul. Tylna 50, oznaczonej numerem działki 257/1 o pow. 0,0499 ha.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B - zurbanizowane tereny zabudowane.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1c/00004006/7.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce: MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, ponadto nieruchomość znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 20 100,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 00/100)

W tym: cena gruntu 20 100,00 zł

Z uwagi na zły stan techniczny budynku mieszkalnego wartość jego jest zerowa.

Wadium wynosi - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Minimalne postąpienie - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2 062,03 zł. (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote 03/100)

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 07 października 2009 r. o godzinie 11 30.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 października 2009 r. na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 a koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży na konto nr 15 8359 0005 0000 1108 2000 0016 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie.

Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

08 września 2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 07-09-2009 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2009 12:06