Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Recz ul. Kolejowa oznaczonej nr działki 195/12 o pow. 0.0281 ha.


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej na terenie miasta Recz ul. Kolejowa oznaczonej nr działki 195/12 o pow. 0.0281 ha.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 195/12 o pow. 0.0281 ha, położona w obrębie m. Recz, zapisana w ewidencji gruntów pod symbolem „ R IVa, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00004006/7.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MJ - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 4 900,00 zł

(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł

Wadium wynosi 980,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości, które graniczą bezpośrednio z działką nr 814 i posiadają dostęp do drogi publiczne.

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 04 grudnia 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 195/20, 195/22, 171/3, 172 bezpośrednio graniczący ze zbywaną nieruchomością.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, (o których mowa wyżej muszą złożyć w ciągu siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 01 grudnia 2009r. odpis z aktualnej wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na dwa dni przed terminem przetargu. Osoby te winny wpłacić wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zbycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzy ( 3) dni od dnia zamknięcia przetargu. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22% i wraz z ceną winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Ustalona w przetargu cena sprzedaży zwiększona zostanie o koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.

 

Wadium ulega przepadkowi uczestnika, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, tel.95 7564461 wew. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 09 grudnia 2009r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 09-11-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 09-11-2009 14:24