Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. 200/6 i 200/13, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.


BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0008,

m. Recz ul. Ratuszowa, Murarska oznaczona nr ewidencyjnym działki 200/6 i 200/13 o pow. ogólnej 1688 m2 zabudowana budynkami gospodarczymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 105 000,00 zł w tym:

grunt wynosi - 105 000,00 zł

budynków gospodarczych z uwagi na zły stan techniczny wynosi - 0,00 zł

wadium wynosi - 21 000,00 zł

minimalne postąpienie - 2000,00 zł

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT - towar używany.

 

Osiągnięta w przetargu cena wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem B - zurbanizowane tereny zabudowane. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, ponadto nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 16 sierpnia 2010r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaconego wadium,

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

20 lipca 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 20-07-2010 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 20-07-2010 09:20