Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz oraz w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec

                                           BURMISTRZ RECZA

                    OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008,

m. Recz oraz w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości gruntowe.

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Tylna oznaczona nr ewidencyjnym działki 257/1 o pow. ogólnej 499 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 28 700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)

wadium wynosi – 6 000,00 zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp-tereny niezabudowane, KW nr SZ1C/00004006/7.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MN, U-tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu ponadto nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

 

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem altanki, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Staromiejska oznaczona nr ewidencyjnym działki 283 o pow. ogólnej 713 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 38 300,00 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100)

wadium wynosi – 8 000,00 zł

minimalne postąpienie – 700,00 zł

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT – towar używany.

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem B-tereny mieszkaniowe, KW nr SZ1C/00004006/7.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MN-tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, ponadto nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 111/1 o pow. ogólnej 700 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 19 700,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)

wadium wynosi – 4 000,00 zł

minimalne postąpienie – 300,00 zł

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp – R IV a – zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVa, KW nr 29034.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MN-tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osiągnięta w przetargu cena wyżej wymienionych nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia oraz podatkiem VAT winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

Przedmiotowe nieruchomościnie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu05 listopada2010 r. o godz.10.00 na poz. 1, o godz. 10.15 na poz. 2, o godz. 10.30 na poz. 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 02 listopada 2010r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

07 października 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-10-2010 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 07-10-2010 09:02