Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz-nr działki 86/8, nr działki 257/1, nr działki 575/5 , nr działki 55/1

                            BURMISTRZ RECZA

    OGŁASZA

                                II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008,

m. Recz.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości gruntowe.

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Złota oznaczona nr działki 86/8 o pow. ogólnej 905 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 38.610,00 zł netto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100)

wadium wynosi – 7 700,00 zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony został na dzień 06 sierpnia 2010r. o godz. 11.00, stał się nieskuteczny z uwagi na brak wpłaty wadium.

W Aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe 1-rodz. i tereny usług w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RV, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

 

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Tylna oznaczona nr działki 257/1 o pow. ogólnej 499 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 25.830,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100)

wadium wynosi – 5 000,00 zł

minimalne postąpienie – 300,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony został na dzień 5 listopada 2010r. o godz. 10.00, stał się nieskuteczny z uwagi na brak wpłaty wadium.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MN, U- tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu ponadto nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

 

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Czarnieckiego oznaczona nr działki 575/5 o pow. ogólnej 1020 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 41.400,00 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)

wadium wynosi – 8.300,00 zł

minimalne postąpienie – 500,00 zł

3.1 Udział w wysokości ¼ części w nieruchomości gruntowej nr działki 575/6 o pow. 562 m2 - droga wewnętrzna

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 5.220,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)

wadium wynosi – 1.000,00 zł

minimalne postąpienie – 60,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony został na dzień 6 sierpnia 2010r. o godz. 11.40, stał się nieskuteczny z uwagi na brak wpłaty wadium.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce UO, UG, US- tereny usług w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

 

4. Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0008, m. Recz ul. Kolejowa oznaczona nr działki 55/1 o pow. ogólnej 2091 m2

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 32.670,00 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

wadium wynosi – 6.500,00 zł

minimalne postąpienie – 400,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony został na dzień 31 sierpnia 2010r. o godz. 10.00, stał się nieskuteczny z uwagi na brak wpłaty wadium.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz nieruchomość znajduje się w jednostce UX, KS –tereny usług komunikacyjnych w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem RIVb,

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1C/00004006/7.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Osiągnięta w przetargu cena przedmiotowych nieruchomości pomniejszone o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia oraz podatkiem VAT winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

Przedmiotowe nieruchomościnie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu15 lutego2011 r. o godz.10.00 na poz. 1, o godz. 10.15 na poz. 2, o godz. 10.30 na poz. 3, o godz. 10.40 na poz. 4 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 lutego 2011r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

10 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 10-01-2011 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 10-01-2011 10:28