Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Recza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Recz przy zbiegu ulic Choszczeńska ? Stargardzka o nr ewidencyjnym działki 319/3 o powierzchni 685 m

                                                                                                               Burmistrz Recza

 

                                                                        ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Recz przy zbiegu ulic Choszczeńska – Stargardzka o nr ewidencyjnym działki 319/3 o powierzchni 685 m 2. W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem: Ps IV.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.100,00 zł (netto)

(słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych 00/100)

Wadium: 2 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 maja 2011 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

  

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI

Wyżej opisana nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Recz zapisana jest pod symbolem MJ, U – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14 kwietnia 2011 r.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw. Nr SZ1C/0004006/7.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości oznaczonych numerem działki 319/20, 321/1, 321/2oraz 342, bezpośrednio graniczące z nieruchomością o numerze ewidencyjnym 319/3.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz w terminie do dnia 11 maja 2011 roku oraz udokumentują fakt bezpośredniego graniczenia z działką 319/3 w terminie siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. dodnia 09 maja 2011r.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na dwa dni przed terminem organizowanego przetargu. Osoby te winny wpłacić wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi uczestnika, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są do przedstawienia Komisji Przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku wystąpienia jednego z małżonków do uczestnictwa w niniejszym przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka poświadczona przez pracownika Urzędu Miejskiego oraz zobowiązanie do przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT i kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży podlega zapłacie nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sadowe ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19, tel.95 7564461 wew. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 15 kwietnia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 15-04-2011 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 15-04-2011 08:28