Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie m. Recz przy ul. Murarskiej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 209/5

                             BURMISTRZ RECZA
           
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie m. Recz przy ul. Murarskiej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 209/5


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie m. Recz przy ul. Murarskiej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 209/5 o pow. 652 m2, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00004006/7. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest, jako B – zurbanizowane tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem na parterze istnieje warsztat a na drugiej kondygnacji znajduje się część mieszkalna do modernizacji oraz wolnostojąca wiata gospodarcza o konstrukcji metalowej. Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego już planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące mieszkalnictwu, przeznaczenie to podtrzymuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz gdzie oznaczona jest symbolem MN. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media z ul. Murarskiej.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 71.300,00 zł
W tym: gruntu – 36 100,00 zł, budynku warsztatowo-mieszkalnego 25 900,00 zł, wiaty – 9 300,00 zł  (cena do przetargu zwolniona jest z podatku VAT – towar używany).
Wadium wynosi – 3.600,00 zł.
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 1000, 00 zł.

Nieruchomość gruntowa o numerze działki 209/5 położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.), sprzedaż następuje za zgodą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:
- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Sali narad tut. Urzędu.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
WARUNKI PRZETARGU
Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 15 czerwca 2012r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:
-dowodu wpłaconego wadium,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sadowej ponosi nabywca.  Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:
16 maja 2012 r.

Sporz./spr.
J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-05-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 16-05-2012 13:46