Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003, Sulibórz - nr ewidencyjnym działki 3/5 o pow. ogólnej 801 m2 zabudowana parterowym budynkiem byłego pawilonu handlowego o pow. użytkowej 128,60 m2

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003, Sulibórz.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0003, Sulibórz gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 3/5 o pow. ogólnej 801 m2 zabudowana parterowym budynkiem byłego pawilonu handlowego o pow. użytkowej 128,60 m2 składający się z pomieszczenia głównego, korytarza, szatni, łazienki, wc, magazynu. kotłowni, pomieszczenia składu. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu. Nieruchomość położona jest w strefie środkowej wsi – lokalizacja bardzo dobra, bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 98.900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym:

- wolnostojący budynek byłego pawilonu handlowego wynosi 77 050,00 zł,

- grunt wynosi 21 850,00 zł

wadium wynosi –  15.000,00 zł

minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 1 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ewidencji gruntów przedmiotowa działka ujawniona jest pod symbolem użytku Bi – inne tereny zabudowane. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1C/00009229/1.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MR- tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, ponadto nieruchomość znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „ Ostoja Ińska PLB – 320008, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu06 września2012 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 września 2012 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt. Cena nieruchomości sprzedanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

06 sierpnia 2012 r.

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 06-08-2012 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2012 14:41