Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0001, Sokoliniec - Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 95 o pow. ogólnej 6500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 29 o ogólnej pow. użytkowej 192,20 m2 w tym poddasze częściowo użytkowe o pow. 36,20 m2

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0001, Sokoliniec.

 

1. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 95 o pow. ogólnej 6500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 29 o ogólnej pow. użytkowej 192,20 m2 w tym poddasze częściowo użytkowe o pow. 36,20 m2istnieje możliwość adaptacji poddasza w całości, budynek częściowo podpiwniczony oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 41,80 m2. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w tym; zimna woda, energia elektryczna, kanalizacja, dodatkowe własne ujecie wody, etażowe centralne ogrzewanie z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

• Cena wywoławcza wynosi – 210.400,00 zł(słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym:

- budynek mieszkalny i gospodarczy wynosi 171.400,00 zł,

- grunt wynosi 39.00,00 zł

Wadium wynosi –  32.000,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 2.110,00 zł

 

W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość ujawniona jest pod symbolem użytku:

B–R IV a, RIVa, ŁIV, ŁV, N, nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1C/00011306/2, gdzie, jako właściciel wpisana jest Gmina Recz.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MN, RP - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, częściowo tereny rolne.

 

2. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 84 o pow. 0.4200 ha

• Cena wywoławcza wynosi – 4.000,00 zł(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

• Wadium wynosi – 1.000,00 zł

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 40,00 zł

 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp – R III b, ŁIV, ŁV. Posiada urządzoną księge wieczystą Nr SZ1C/00011490/8.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce RP-tereny rolne.

 

Osiągnięta w przetargu cena wyżej wymienionych nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności wyżej wymienionych nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomościnie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu07 września2012 r. o godz.10.00 na poz. 1, o godz. 10.20 na poz. 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 września 2012 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywający oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju ubytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż wynika z ww. dokumentów. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

08 sierpnia 2012 r.

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 10-08-2012 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2012 08:38