Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Recza ogłasza warunki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie przebrukowania terenu przykościelnego w Reczu na działkach gminnych o nr ewidencyjnych 230/1; 231/2; 233 o łącznej powierzchni 3455 m2

                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                 do Zarządzenia Nr 81/2012

                                                                                  Burmistrza Recza

                                                                                     z dnia 29.08.2012r.

 

 

 

   Burmistrz Recza ogłasza warunki

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie przebrukowania terenu przykościelnego w Reczu na działkach gminnych o nr ewidencyjnych  230/1; 231/2; 233 o łącznej powierzchni 3455 m².

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. nr 96, póz. 873 z pózn. zm.) oraz § 3 ust.1 uchwały nr II/7/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza się warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie przebrukowania terenu przykościelnego w Reczu na działkach gminnych o nr ewidencyjnych  230/1; 231/2; 233 o łącznej powierzchni 3455 m².

 

 

Cel konkursu

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub jednostkom organizacyjnym działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie przebrukowania terenu przykościelnego w Reczu na działkach gminnych o nr ewidencyjnych  230/1; 231/2; 233 o łącznej powierzchni 3455 m².

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 

 

Zadanie

Wysokość środków publicznych (w zł)

W zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wykonanie przebrukowania terenu przykościelnego w Reczu na działkach gminnych o nr ewidencyjnych  230/1; 231/2; 233 o łącznej powierzchni 3455 m².

 

 

 

 82.000,00

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

Zasady przyznawania dotacji na realizacje w/w zadania określają przepisy:

 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.),

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania.

 

2. Wkład własny nie może być mniejszy niż 15% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego. Wkład nie finansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.

 

3. Przekroczenie przez organizację w ofercie maksymalnej kwoty dotacji oraz określenie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanych w ogłoszeniu konkursowym, powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

5. W ramach dotacji będą kwalifikowane następujące koszty:

a) koszty budowlane związane z realizacją zadania, w tym:

- koszty zakupu materiałów budowlanych,

- koszty usługi wykonania zadania przez firmę zewnętrzną.

 

        6. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące wydatki:

a) zakup nieruchomości;

b) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

c) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

d) wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez oferenta;

e) zatrudnienie koordynatora zadania;

f) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją dofinansowanego zadania;

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz społeczności lokalnej miasta Recz.

 

            2. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w umowie.

 

            3. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 31.12.2012 r.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 18 września 2012 roku, do godziny 15³º.

 

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego.

 

3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz. 25).

Druki można również pobierać w następujących miejscach:

a) Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Reczu.

b) wysyłając e-mail na adres promocja@recz.pl  zawierający tekst:

„Wyrażam zgodę na przesłanie na nasza skrzynkę mailową informacji oraz wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania” wraz z danymi: imię i nazwisko osoby wysyłającej e-mail w imieniu organizacji.

c) wersja elektroniczna oferty ze strony internetowej www.bip.recz.pl

 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

 

6. Wnioskodawca może złożyć jedną ofertę.

 

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

8. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o udzieleniu dotacji na wsparcie zadania publicznego.

 

9.Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.

 

10. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) – zgodny ze stanem faktycznym lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ;

b) statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

c) oświadczenie wolontariackie, w przypadku gdy oferent deklaruje wkład własny w postaci wkładu osobowego pod postacią wolontariatu.

 

            11. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.

 

V. Terminy i tryb wyboru ofert

 

1.      Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs.

 

2.      W terminie od 19.09.2012 roku do 21.09.2012r roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reczu, zostanie zamieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia formalnego.

 

3.      Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 3 dni roboczych od dnia opublikowania wyników:

a)      złożenia zastrzeżenia w sytuacji, gdy jest przekonany, że jego oferta została przygotowana prawidłowo,

b)      uzupełnienie braków formalnych – wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem.

 

4.      Prawidłowo uzupełnione i złożone oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia.

 

5.      Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Recza. Komisja opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w pkt VI ogłoszenia.

 

6. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Recza po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

 

VI. Kryteria wyboru ofert

 

1.      Nie będą rozpatrywane oferty:

a)     złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu w rozdziale IV pkt 3;

b)     niekompletne (brak wszystkich stron oferty);

c)      złożone po terminie;

d)     złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;

e)     niespełniające wymogów pod względem merytorycznym w rodzaju zadania wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;

f)        złożone przez jednego wnioskodawcę w liczbie większej niż 1;

g)     niedotrzymania wskazanych w punkcie II. 1 i 2 ogłoszenia procentów udziału dotacji i wkładu własnego.

 

2.      W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria oceny:

a)     zachowanie proporcji procentów podziału kosztów zadania, zgodnych z pkt. II 1 i 2 ogłoszenia,

b)     skala działań, realność wykonania zadania;

c)      osiągnięcie rezultatu adekwatnie do planowanych działań i kosztów;

d)     trwałość zadania;

e)     oddziaływanie społeczne;

f)        rzetelność przedstawionych kosztów zadania do planowanych zadań;

g)     poprawność rachunkowa;

h)      wysokość finansowego i niefinansowego wkładu wnioskodawcy;

i)        posiadane doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

 

VII. Informacja o wspieraniu przez Gminę Recz zadań publicznych w obszarze wspierania ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

 

1. Z budżetu Gminy Recz w 2011 roku, nie wsparto żadnego podmiotu realizującego zadanie publiczne z zakresu ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

 

2. Z budżetu Gminy Recz w 2012 roku, nie wsparto żadnego podmiotu realizującego zadanie publiczne z zakresu ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

 

VIII. Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

 

Pani Dorota Miśkiewicz – koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Reczu, II piętro, pok. Nr 17 lub telefonicznie 95/765-44-61 w.115 lub a-mail: promocja@recz.pl .

 

 

 

 

 

Burmistrz Recza

Józef Romanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                         

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 29-08-2012 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 29-08-2012 15:29