Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 667/2 o pow. 0,1916 ha położona w obrębie m. Recz przy ul. Trzebiń,

BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

 

Działkaoznaczona numerem ewidencyjnym 667/2 o pow. 0,1916 ha położona w obrębie m. Recz przy ul. Trzebiń, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystąnr SZ1C/00004006/7. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest, jako B-RVI – grunty zabudowane na roli kl VI. Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy a zgodnie z ustaleniami Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Recz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Ponadto działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu oraz Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000 „Dolina Iny koło Recza” PLH-320004. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie w media w tym: woda, energia elektryczna z ul. Choszczeńskiej. Na działce posadowione są słupy energetyczne z trafostacją słupową oraz przebiegają linie energetyczne SN w zwiazku z powyższym należy zapewnić swobodny dostęp do urządzeń energetycznych w przypadku koniecznej naprawy, konserwacji lub wymiany.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 21 500,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset 00/100) cena do przetargu zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi – 2 150,00 zł.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2013 r. o godz. 10.00 w Sali narad tut. Urzędu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

 

WARUNKI PRZETARGU

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 14 października 2013 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin nieruchomosci w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Nabywca nieruchomości na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomości na własny koszt.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sadowej ponosi nabywca.  Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 17-09-2013 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2013 14:45