Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów- nr działki 174 o pow. ogólnej 827 m2 w udziale do 1/20 części wraz z segmentem garażowym o pow. użytkowej 16,00 m2.

                             BURMISTRZ RECZA  

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów gm. Recz oznaczona nr działki 174 o pow. ogólnej 827 m2 w udziale do 1/20 części wraz z segmentem garażowym o pow. użytkowej 16,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 8 200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym:

- segment garażowy 6 900,00 zł,

- grunt (udział w wysokości do 1/20) 1 300,00 zł

wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej 1 600,00 zł należy wpłacić w gotówce na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz, najpóźniejdo dnia 06 lutego 2014 r. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Wpłata wadium powinna brzmieć: „ wadium na przetarg udziału do 1/20 w działce nr 174 wraz z segmentem garażowym – Lubieniów”.

minimalne postąpienie nie mniej niż 1%, czyli 100,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 10a.

Przedmiotowa działka w ewidencji gruntów sklasyfikowany jest pod symbolem użytku: B tereny mieszkaniowe. Księga wieczysta Nr SZ1C/00006385/1.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce ZP - tereny zieleni parkowej użytkowana, jako garaże ponadto działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu oraz w Europejskiej Sieci Energetycznej Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawę” PLB-32016. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczone nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r.Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu11 lutego2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia całej zaoferowanej kwoty w terminie 21 dni od dnia przetargu, nie później jednak niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne w całości ponoszone są przez nabywcę.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu lub odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 19) - tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

08 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 08-01-2014 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2014 10:19