Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie m. Recz przy ul. Staromiejskiej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/6

                             BURMISTRZ RECZA

          

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie m. Recz przy ul. Staromiejskiej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 257/6

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie m. Recz przy ul. Staromiejskiej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 257/6 o pow. 197 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystąnr SZ1C/00020504/6. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest, jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego już planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące mieszkalnictwu, przeznaczenie to podtrzymuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz gdzie oznaczona jest symbolem MN. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media z ul. Staromiejskiej.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 10.100,00 zł

 Cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce.

Wadium wynosi – 2 000,00 zł.

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 150, 00 zł.

 

Nieruchomość gruntowa o numerze działki 257/6 położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.), sprzedaż następuje za zgodą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna dług około 13 mb w związku tym przyszły właściciel na własny koszt przełoży sieć tak aby nie obciążała przedmiotowej działki lub ustanowi służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu w celu usuwania awarii, konserwacji, modernizacji, kontroli na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej oraz jego następców prawnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Sali narad tut. Urzędu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium winna być uiszczone nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

WARUNKI PRZETARGU

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 28 kwietnia 2014 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Nabywca na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomosci na własny koszt. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sadowej ponosi nabywca.  Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

02 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 03-04-2014 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2014 08:42