Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz - działka 100/81, 100/83, 100/84

BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 518)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17 o niżej wymienionych nr działek:

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 100/81 o pow. 0,0770 ha położona w

obrębie m. Recz przy ul. Mikołaja Reja.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 23 800,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące osiemset 00/100) cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi – 1 200,00 zł.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 240, 00 zł.

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 100/83 o pow. 0,0976 ha położona w

obrębie m. Recz przy ul. Mikołaja Reja.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 29 300,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta 00/100) cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi – 1 500,00 zł.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 300, 00 zł.

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 100/84 o pow. 0,0786 ha położona w

obrębie m. Recz przy ul. Mikołaja Reja.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 24 400,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterysta 00/100) cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi – 1 300,00 zł.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 250, 00 zł.

 

Ww. działki nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, powstały w wyniku podziału działki nr 100/74 na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr BB.6730.39.2013 z dnia 24.02.2014 r. z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przez działki o nr 100/83 i 100/84 przebiega podziemny kabel telefoniczny, w przypadku jakiejkolwiek awarii kabla nabywca przełoży lub dokona naprawy go na własny koszt. Ponadto działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, pełne uzbrojenie w media z ul. Mikołaja Reja.

 

Dla ww. działek Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1C/00004006/7. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest, jako RVI – grunty orne klasy VI.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 na poz. nr 1, o godz. 9.20 na poz. nr 2, o godz. 9.40 na poz. nr 3 w Sali narad tut. Urzędu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości z podatkiem VAT pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 25 sierpnia 2014 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin nieruchomosci w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Nabywca nieruchomości na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomości na własny koszt. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.  Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

 

Wywieszono na tablicy ogloszeń dn. 30.07.2014 r.

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Dziubczyńska 30-07-2014 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Dziubczyńska 30-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Dorota Dziubczyńska 30-07-2014 10:03