Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - nieruchomość położona w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej o nr ewidencyjnym działka 65/56 pow. ogólnej 956 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym

                             BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej o nr ewidencyjnym działka 65/56 pow. ogólnej 956 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 40 375,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100) w tym budynek gospodarczy: 7 735,00 zł.

Cena do przetargu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r.

 

Wadium wynosi: 2 100,00 zł, które należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 20 marca 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ wadium na sprzedaż działki nr 65/56 obręb m. Recz.

Minimalne postąpienie nie mniej, niż 1% ceny wywoławczej: 410, 00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbył się w wyznaczonym terminie dnia 20 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 . Cena wywoławcza w I przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 47 500,00 zł. Z braku wpłaty wadium przetarg stał się nieskuteczny. W ewidencji gruntów działka nr 65/56 zapisana jest pod symbolem użytku „B” – tereny mieszkaniowe. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00007122/7.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz działka oznaczona jest symbolem: MN, MJ, MJR – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w otoczeniu z ulicy Kolejowej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaoferowana cena przez oferenta pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją oraz dokonać oględzin nieruchomości w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Nabywca na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomosci na własny koszt. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: dowodu wpłaconego wadium, dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej ceny w terminie 21 dni od daty przetargu, nie później jednak niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza. Informacji o przetargu można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Reczu (pokój nr 19) tel. 957654461 wew. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 20 lutego 2015 r.

 

 

 

 

 

Sporz./spr.

J.M. Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 20-02-2015 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2015 14:34