Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie m. Recz przy ul. Jana Kochanowskiego o nr ewidencyjnym działka 100/79 pow. ogólnej 1045 m2

                             BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie m. Recz przy ul. Jana Kochanowskiego o nr ewidencyjnym działka 100/79 pow. ogólnej 1045 m2 .

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 52 800,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100).

Cena do przetargu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej 5 280,00 zł, które należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 12 maja 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Wpłata wadium powinna brzmieć: „ wadium na przetarg działki nr 100/79 obręb m. Recz.

Minimalne postąpienie nie mniej, niż 1% czyli 530, 00 zł

W ewidencji gruntów działka nr 100/79 zapisana jest pod symbolem użytku „RVI” – grunty orne VI. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004006/7.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, dla tej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz działka oznaczona jest symbolem: MJ – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu. U – tereny usług, UR – tereny rzemiosła z dopuszczeniem mieszkalnictwa, ZP – tereny zieleni parkowej, ZI – tereny zieleni izolacyjnej. Kształt działki regularny, położenie bardzo dobre w bliskim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych oraz dużych kompleksów leśnych. Dostęp do pełnego uzbrojenia w media: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gaz z ul. Jana Kochanowskiego. Przedmiotowa działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani żadnymi zobowiązaniami, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaoferowana cena przez oferenta pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10.25 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz dokonać oględzin nieruchomości w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami Wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie użytków oraz powierzchni zbywanej nieruchomosci, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia ww. nieruchomości jest inna, niż wynika z posiadanych przez zbywcę dokumentów oraz na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomosci na własny koszt.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji: dowodu wpłaconego wadium, dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej ceny w terminie 21 dni od daty przetargu, nie później jednak niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza. Informacji o przetargu można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Reczu tel. 957654461 w. 113 e-mail:

nieruchomosci@recz.pl.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

 

sporz./spr.

J.M.Owczarek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-04-2015 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 14-04-2015 14:06