Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXIX/2005 z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 czerwca 2005r.

Protokół Nr XXIX/2005
z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 29 czerwca 2005r.


Otwarcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości.
Następnie poinformował, że zmarł Pan Grzelak Józef wieloletni sołtys wsi Sokoliniec. Wobec powyższego Rada Miejska na stojąco uczciła 1 minutą ciszy śmierć zmarłego sołtysa. Poinformował również, że pogrzeb Pana Józefa Grzelaka odbędzie się w piątek o godz. 14 na cmentarzu w Sokolińcu.
Stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu).
Powitał następujących gości zaproszonych:
1. Pana Zbigniew Ligusa Burmistrza Recza
2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego
3. Pana Nykla Eugeniusza radnego Rady Powiatu w Choszcznie, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie.
4. Pana Krawca Tadeusza Redaktora Gazety Lubuskiej
5. Panią dr inż. Anna Kiepas-Kokot z Akademii Rolniczej w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska.
6. Pana mgr inż. Andrzeja Hejzę inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Reczu
7. Pana Waldemara Rączkiewicza Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie
oraz sołtysów . ( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu).
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej został przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Wobec powyższego zapytał, czy są wnioski o zmianę porządku obrad.
Do porządku obrad dzisiejszej sesji wnioski o zmianę kolejno zgłaszali:
1. Pan Józef Romanowski wnioskował o przeniesienie punktów 17 i 18 na początek sesji zaraz po punkcie 1c i stwierdził, że nie będzie tego motywował, bo motywował to na poprzedniej sesji. Uważa, że jest to gwałt na demokracji. Powinniśmy te dwa punkty mieć na początku sesji aby wszyscy mieli okazję wysłuchać pytań i wniosków zgłaszających.
2. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o zdjęcie z programu dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lubieniów oraz zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Pomień, ponieważ sytuacja się zmieniła, bo w Pomieniu został wyremontowany dach kościoła oraz w Lubieniowie, ponieważ zmieniły się zasady korzystania z sektorowego programu operacyjnego i nie będzie możliwe składanie wniosków do tego programu a wniosek zostanie zgłoszony do Interreg w ramach współpracy przygranicznej i to będzie łatwiejsze do zrealizowania. Programy te zostaną zmodyfikowane pod kątem przyszłych zadań na co będziemy występować o środki.
3. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował również o zdjęcie z programu dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz. Projekt regulaminu został zbyt późno dostarczony ZNP Oddział w Reczu w celu konsultacji i ZNP nie jest w stanie wypracować opinii na temat przedłożonego projektu w tak krótkim czasie. Projekt regulaminu zostanie przedłożony pod obrady na następnej sesji Rady Miejskiej.
4. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji a mianowicie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. Są to projekty porządkowe., ponieważ chodzi o remont ulicy Murarskiej, baszt i czatowni oraz o przyjęcie na stan mienia dawnego biurowca w Nętkowie.
5. Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o przyjęcie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu o następującej treści
,, Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną”.
Innych wniosków o zmianę porządku obrad sesji nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w wnioski w kolejności ich zgłaszania:
1. Pan Józef Romanowski wnioskował o przeniesienie punktów 17 i 18 na początek sesji zaraz po punkcie 1c i stwierdził, że nie będzie tego motywował, bo motywował to na poprzedniej sesji. Uważa, że jest to gwałt na demokracji. Powinniśmy te dwa punkty mieć na początku sesji aby wszyscy mieli okazję wysłuchać pytań i wniosków zgłaszających.
W wyniku głosowania wniosek powyższy został odrzucony przez Radę Miejską większością głosów ( 5 za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący się).
2. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o zdjęcie z programu dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lubieniów oraz zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Pomień.
W wyniku głosowania wniosek powyższy został przyjęty przez Radę Miejską większością głosów (11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) i był głosowany oddzielnie w każdym punkcie uzyskując tę samą ilość głosów.
3. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował również o zdjęcie z programu dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz.
W wyniku głosowania wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie.
4. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji a mianowicie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
W wyniku głosowania wniosek powyższy przyjęto jednogłośnie i był głosowany oddzielnie w każdym punkcie uzyskując tę samą ilość głosów.
5. Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o przyjęcie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu o następującej treści
,, Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną”.
W wyniku głosowania wniosek powyższy przyjęto większością głosów( 12 za, 1 wstrzymujący się).
Następnie poddano pod głosowanie odczytany porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem powyższych poprawek.


W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła jednogłośnie n/w porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad sesji,
c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2004r. oraz zamierzenia na 2005r.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.
7. Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie.
8. Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu.
9. Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu.
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
11. Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.
14. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.
15. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej w okresie między sesjami i do protokółu nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Wobec powyższego poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji bez konieczności odczytania. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 1 przeciwny) przyjęła protokół z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej bez odczytania.


AD. 2.
Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2004r. oraz zamierzenia na 2005r. przedstawił Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. ( materiał w załączeniu do protokółu).
Wprowadzenia do dyskusji dokonał także Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informując, że w ostatnich kilkunastu miesiącach odnotowuje się stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie choszczeńskim i spadek ten wynosi 67 osób od kwietnia 2004 do kwietnia 2005. Ten wynik stawia powiat choszczeński na pierwszym miejscu w województwie zachodniopomorskim jeśli chodzi o dynamikę spadku bezrobocia. Gmina Recz jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o natężenie bezrobocia w powiecie. Na teren powiatu choszczeńskiego nie przybył żaden inwestor, który by zatrudnił jakąś dużą liczbę osób bezrobotnych. Zdaniem Dyrektora PUP małe i średnie podmioty gospodarcze, które dominują na terenie powiatu na pewno nie zmniejszają zatrudnienia ale je stopniowo zwiększają, co powoduje, że nie ma dalszego wzrostu bezrobocia. Drugim takim elementem jest coraz większa liczba osób wyjeżdżająca do pracy za granicę głównie do Niemiec ale są przypadki do innych państw Europy przez osoby znające język angielski. Powinniśmy położyć duży nacisk na naukę języka angielskiego. Kolejnym elementem jest zwiększenie migracji za pracę do miast ościennych głównie Szczecin, Stargard Szczeciński, bo wystarczy zobaczyć na przystanku PKP w Choszcznie dokąd wybierają się podróżni w godzinach rannych. Ostatnią przyczyną jest wzrost środków finansowych na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Na dzień dzisiejszy na koniec maja w naszym powiecie było zarejestrowanych 5.578 bezrobotnych. Obecnie jesteśmy na 10 miejscu w województwie.
Gmina Recz jest na ostatnim miejscu w powiecie choszczeńskim jeśli chodzi o natężenie bezrobocia i głównym powodem jest to, że jest to gmina popegerowska. Jest bardzo mała liczba osób z prawem do zasiłki ale pocieszające jest to, że ta liczba osób z prawem do zasiłku sukcesywnie wzrasta. Poinformował o wysokości środków, które są większe w porównaniu do lat poprzednich i pochodzą głównie ze środków unijnych i wynoszą 5.200.000 zł. Powinno być tak, że w następnych latach te środki z UE będą rosły. Zmiana ustawy spowodowała, że nie każdy bezrobotny może brać udział w pracach interwencyjnych czy w innych i omówił warunki. Największym zainteresowaniem tą formą cieszą się staże oraz pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej w tym momencie poinformował, że na salę przybył Pan Barna Stanisław Radny Rady Miejskiej i w związku z tym aktualnie na sali znajduje się 14 radnych.
W dyskusji nad materiałem kolejno głos zabrali:
Pan Robaczek Tadeusz zapytał:
- Jaka jest wysokość stopy bezrobocia w gminie Recz?
- Następne pytanie do Pana Burmistrza. Mówił, że był na spotkaniu w kościele, tam było miejsce przystankowe 4 godzinnego sympozjum . Pan Burmistrz powiedział, że w którymś tam wieku została nałożona klątwa cystersów . W związku z tą wizytą może zostanie zdjęta klątwa, największa w naszej gminie to jest klątwa bezrobocia.
- Panie Burmistrzu powiedział, ja nie wierzę w jakieś magie i iluzje. Uważam, że potrzebne są jakieś programy i inne jakieś działania. I jeszcze jedno Pan Radny nie lubi tego słowa ,,walki z bezrobociem”. Jest to słowo bardzo wypaczone. Bezrobocie można i trzeba tylko zmniejszyć.
Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiadał na powyższe pytanie, że stopy bezrobocia dla gminy nie było, nie ma i nie będzie dlatego, że stopa bezrobocia jest mierzona tylko dla powiatu i województwa, kraju. Stopa bezrobocia jest zawsze większa od natężenia bezrobocia o jakieś 10 punktów procentowych. Oczywiście można własnym sposobem próbować wyliczyć stopę bezrobocia w gminie Recz i będzie gdzieś to na poziomie 37-38%.
Pan Józef Romanowski powiedział, że stopa bezrobocia czy natężenie bezrobocia to są fachowe określenia. Panie Dyrektorzy według Pana materiałów mamy podaną liczbę bezrobotnych w gminie Recz w wysokości 859 osób dzieląc to na dokładną liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym to możemy podać jaki jest procent bezrobocia. W tym momencie Pan Dyrektor PUP czy Pani Skarbnik mogłaby takiej informacji udzielić.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że nie bardzo wie o czym mówił Pan Robaczek Tadeusz o jakichś klątwach. To należy tłumaczyć w taki sposób, że należy zwracać uwagę na problem, trzeba o tym problemie mówić, trzeba coś działać by zmniejszać to bezrobocie. Rzeczywiście przyczyn tak dużego bezrobocia w naszej gminie jest wiele. Pan Dyrektor PUP wymienił tutaj kilka przyczyn. W ubiegłych latach naszym atutem w gminie był Zakład Remor duże gospodarstwa rolne, w których było bardzo dużo miejsc pracy. Dzisiaj jest to naszym problemem, który oczywiście należy rozwiązać. Jakiego rodzaju jest to problem? Otóż duży zakład, w którym jest wąskie grono osób zarządzających, osób aktywnych, którzy kierują tym zakładem i bardzo dużo pracowników, którzy nie muszą wykazywać się aktywnością, ponieważ taka firma daje zatrudnienie, daje zapotrzebowanie na tę pracę nie wyzwala aktywności wśród mieszkańców. To samo jeśli chodzi o duże gospodarstwa państwowe. Lepiej jest w tych miejscach gdzie rolnictwo było indywidualne. Dlaczego? Ludzie tam musieli sobie już od dawna radzić w jakiś sposób i znaleźć jakiś sposób na życie. To jedna sprawa. Druga sprawa to jest racjonalizacja zatrudnienia. Cały czas stopniowo, powolutku ale liczba pracowników w dużym zakładzie w Remorze ubywa. Wprawdzie przybywa w Aluteku ale niekoniecznie z naszej gminy. To jest pewna rywalizacja, konkurencja o stanowiska pracy. Również w naszych gminnych jednostkach następuje racjonalizacja. Wprawdzie nie jakaś ogromna byśmy mówili o klątwie ale jednak racjonalizacja postępuje. I tak w szkole zmniejsza się stopniowo liczba nauczycieli i nie wykluczone, że ten trend będzie jeszcze przez jakiś czas następował. Również w firmie Komunalnik jeśli nie znajdzie dla siebie zamówień i możliwości zarobkowania, to niestety będzie musiał dalej racjonalizować zatrudnienie i zresztą jak przyjrzymy się do roku 2002 czy nawet 2003 to zatrudnienie jest mniejsze. Jak również zakład ten zatrudnia mniej pracowników interwencyjnych, mniej się wspiera taką formę zatrudnienia. Chcę powiedzieć, że dokonaliśmy pewnych zmian organizacyjnych w naszej gminie i chcę powiedzieć, że te zmiany były bardzo korzystne dlatego, że, nie wiem jak Państwo, ale ja zauważam pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Komunalnika w gospodarce komunalnej. Są to zmiany zdecydowanie pozytywne, jest większa odpowiedzialność i trochę sprawniejszy jest ten zakład. Oczywiście znam też różne historie związane z funkcjonowaniem zakładu, nie jest różowo, wiadomo. Tylko, że jakbyśmy tych zmian nie dokonali , to nie wiem, czy teraz nie mówilibyśmy o jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Gmina robiła i stara się zrobić bardzo wiele dla uaktywnienia mieszkańców. Mamy Program Wspierania Przedsiębiorczości i są podmioty, które z tego programu korzystają. To dotyczy zwolnień podatkowych dla tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Również niedawno na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę o zwolnieniu z opłat osób, które po raz pierwszy chcą prowadzić działalność gospodarczą. My nie jesteśmy w stanie dla tych mieszkańców te nowe miejsca pracy tworzyć ale możemy stwarzać właściwy klimat, który spowoduje, że prowadzenie działalności będzie łatwiejsze u nas niż gdzie indziej. No i sprawa zatrudniania na bardzo krótkie okresy a to jest związane z tym, że bardzo często przychodzą do Burmistrza ludzie, którzy proszą o zatrudnienie na miesiąc czy dwa miesiące, bo tyle brakuje im do uzyskania uprawnień do kuroniówki. Na pytanie Burmistrza jak długo jest bezrobotnym to słyszy odpowiedź, że z przerwami to 7, 8 czy 10 lat. Jeśli pyta o szkolenie organizowane przez Urząd Pracy dla pracowników leśnych, to taka osoba odpowiada, że w tym czasie nie mogła wziąć udziału w szkoleniu. Pytam dalej jeśli teraz Pana zatrudnimy, to co dale? Odpowiedź jest taka, że pójdzie na zasiłek i będzie miał utrzymanie. Burmistrz pyta dalej, ile zostało jeszcze do emerytury? Odpowiedź jest taka, że jakieś jeszcze 15 lat. Proszę Państwa wszyscy musimy sobie uświadomić gdzie tkwi problem w tworzeniu miejsc pracy, właśnie tu i należy przestać liczyć na pomoc wspieraną jaką jedyną pomoc, która pomoże ludziom funkcjonować.
Natomiast jeśli chodzi o takie dalekosiężne działania. Forum cysterskie, jak najbardziej to też jest aktywizowanie i ściąganie środków finansowych na nasz teren. Szlak cysterski, jeśli zostanie zapisany w różnego rodzaju przewodnikach, spowoduje, że więcej ludzi będzie przez Recz przejeżdżało i zaglądało do Recza. I tak jak teraz podczas tego Forum zajechało do nas ponad 80 osób, na naszym terenie się żywiły te osoby, szkoda, że tylko jeden dzień. Ileś tam setek złotych tu na naszym terenie zostało wydane. Nie były to środki z budżetu gminy co jest też ciekawe, bo właśnie dzisiaj trzeba w ten sposób działać i poszukiwać środki na to, żeby płacić tym, którzy chcą je wydawać na naszym terenie. Również w sobotę będziemy gościć delegację z miejscowości Malchen z Burmistrzem na czele i dwie osoby jeszcze z Urzędu, z Zarządu i plus dwie osoby z tej organizacji, z którą tutaj wspólnie będziemy realizować program rewitalizacji miasta. Ta rewitalizacja nie polega na tym, że zrobimy elewacje tylko na tym, że znajdziemy sposób na funkcjonowanie naszej miejscowości i również naszej gminy, bo tak naprawdę Recz jest jako miejscowość największa i powinna być takim kołem zamachowym w rozwoju i takim kołem jest. Sprawa opracowywania planów miejscowych, to jest to czego potrzebuje przedsiębiorca czyli potrzebuje przyjść i powiedzieć, chce prowadzić działalność, chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy bądź pozwolenie na budowę i to jest dla nas priorytetem i w tej chwili jesteśmy przygotowaniu pięciu takich planów.
To może tyle jeśli chodzi o takie ogólne informacje. Oczywiście jest wiele jeszcze do zrobienia i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie jest tak, że owszem ci z nas, którzy prowadzą interesy mogą tutaj to zatrudnienie zwiększać. Oni sami powiedzą dlaczego tego zatrudnienia nie zwiększają gwałtownie, bo jeśli nie ma popytu, nie ma aktywności, to po prostu się nie da.
Pan Józef Romanowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Ja pozwolę sobie od siebie w tym temacie wygłosić kilka sugestii, z którymi się nie zgadzam. Pan Burmistrz wspomniał, nie będę się wypowiadał za dyrektorów szkół, ale jako pracownik Gimnazjum, a to środowisko jest mi bliskie tak samo i Szkoły Podstawowej, to nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że liczba nauczycieli zatrudnionych maleje czy będzie maleć, dlatego, że w tym roku odchodzą na emeryturę trzy osoby, ale na ich miejsce będą zatrudnione następne i to zjawisko jak raz nie ma tu miejsca. Natomiast druga sprawa, o której tutaj Pan Burmistrz wspomniał o naszej spółce Komunalnik, która jest jak wiemy ze stuprocentowym udziałem gminy, to może stwierdzić, że Pan Burmistrz nie wykazuje chęci wspierania działalności tej spółki, bo jako przykład można podać, że Pan Burmistrz mówi o remoncie Urzędu Miejskiego gdzie kosztorys typowania robót był przygotowany na sumę minimalnie przekraczającą 6.000 Euro a więc można było przygotować kosztorys inwestorski na mniejszą sumę niż 6.000 Euro i nie ogłaszać przetargu na robotę, dać Komunalnikowi zarobić. I to by była dobra chęć, dobre wspieranie od strony Urzędu działalności tej spółki. Stało się inaczej. Kosztorys został przygotowany na lekko ponad 6.000 Euro a więc w tym momencie jest ustawa o zamówieniach publicznych, przetarg wygrała firma ze Stargardu, która zatrudniała tylko swoich ludzi, bo ja nie widziałem nikogo z Recza. Jeśli chodzi o sam przetarg to śledzę tablicę i nie widziałem wywieszek o przetargu. Możliwe, że dzień czy dwa przed samym przyjmowaniem ofert. Tak, że Panie Burmistrzu takie działania to ja rozumiem jeżeli kosztorys inwestorski byłby grubo ponad 6.000 Euro wtedy ustawa o zamówieniach publicznych ma zastosowanie. Natomiast jeżeli chodziło tu o 3, 2 czy 1 tysiąc złotych to można było zrobić umowę-zlecenie dla Komunalnika a później można by było, gdyby zaszła potrzeba, zastosować kosztorys dodatkowy jak jest to w zwyczaju .
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadając na powyższe odpowiadał, że nie zgadza się z tym, że jeśli kosztorys przekracza 1 tysiąc złotych to można pominąć ustawę o zamówieniach publicznych.
Pan Józef Romanowski bez pytania o głos zaprzeczył twierdząc, że tak nie powiedział.
Pan Burmistrz kontynuował, że te działania, które robimy są dla gminy korzystne, ponieważ powodują, że nasza firma Komunalnik hartuje się w ubieganiu się w zamówieniach o pracę. Podał przykład, że w ubiegłym roku wykonywaliśmy jeden z etapów remontu naszego Urzędu to podobny zakres robót był wykonywany przez 3 miesiące. Dzisiaj ta firma, która weszła wykonała to w ciągu trzech tygodni. My musimy sprawnie i tanio pracować. Podobna sytuacja jest z parkiem. Kiedy zlecaliśmy i z resztą zlecany jest dalej park, utrzymanie parku naszemu zakładowi i obciążaliśmy za godziny pracy więc tych godzin w parku było bardzo dużo. Tak naprawdę dlatego gmina może tak mało zrobić. Właśnie dlatego. Komunalnik sobie poradzi, bo to jest okres przejściowy, on musi trwać. Komunalnik sobie poradzi, bo zabiega o nowe zlecenia, dostaje zlecenia z Generalnej Dyrekcji Dróg, z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę mówcom, że mówimy o bezrobociu w tym punkcie obrad a nie o sytuacji Komunalnika. Proponował, żeby skupić się podczas dyskusji na temat bezrobocia w gminie.
Pan Burmistrz wyjaśniał, że dyskusja o Komunalniku wiąże się z problemem bezrobocia.
Informował, że za te same pieniądze można zatrudnić więcej osób tylko, że te osoby muszą szybko i sprawnie pracować. Jeśli o zwiększenie zatrudnienia w szkołach jeśli jest tak jak Pan radny mówi, że nie będzie się zmniejszało, to Burmistrz się bardzo cieszy, bo przecież nie zależy Burmistrzowi na tym. Wydaje się, że to zależy od różnych czynników. Przede wszystkim od ilości uczniów w szkole. W związku z tym można to kompensować to dodatkowymi nadgodzinami, zajęciami pozalekcyjnymi itd. Trzeba się dobrze przyjrzeć tym zajęciom pozalekcyjnym , one muszą być dobrze przygotowane i naprawdę potrzebne uczniom. Jeśli Burmistrz słyszy takie sygnały, że płaci się za pracę nauczycieli, którzy mają na zajęciach 1 czy 2 uczniów a nie są to zajęcia indywidualne to, to nie jest właściwe wydawanie środków finansowych. I jeszcze taki przykład zatrudnienie mieszkańców. Skierowałem do pomocy, bo taka była umowa, na ulicę Środkową. Te firmy, które tu pracowały na naszym terenie powiedziały, że nie zatrudnili by nigdy tych pracowników. Po prostu muszą się ci ludzie przekonać, że muszą dobrze i szybko pracować. Nie znajdą nigdzie pracy jeśli to będzie taka praca jak w tej chwili a pracy jest i będzie jej coraz więcej.
Pan Zajączkowski Zbigniew powiedział, że chciałby przypomnieć, że jak powstawał Komunalnik, to przekazano grupę remontową z Urzędu do Komunalnika. Nikt się nie martwił, nikt się nie pytał czy Pan Prezes Komunalnika ma zatrudnienie i tak na dobrą sprawę, to należało ich zwolnić w 2004 r. Były takie jakieś rozmowy z Prezesem żeby jednak tym ludziom pomóc .
Pan Józef Romanowski powiedział, że tylko krótko i zwrócił się do redaktora obecnego na sesji mówiąc, że jak będzie na ten temat pisał to prosi, by jego słowa przytaczał a nie Pana Burmistrza, który mówi z kolei o mnie, bo ja się inaczej wyraziłem. Ja nie mówiłem, że jeśli będzie przekraczała o 1.000 zł. suma kosztorysowa i żeby przymknąć oko na ustawę o zamówieniach publicznych tylko mówiłem żeby przygotować tak kosztorys inwestorski , nakłady pracy nawet o 1 złotówkę poniżej 6.000 Euro o kursie aktualnym w tamtym czasie, żeby nie było potrzeby ogłaszania przetargu. To jest całkiem co innego, co ja mówię a nie mówiłem żeby przymknąć oko jak będzie przekraczało 1.000 zł. ponad 6.000 Euro.
Pan Barna Stanisław odniósł się do słów Pana Burmistrza, że pracownicy się nie wykazywali na drodze. Mówił, że akurat rozmawiał z tymi pracownikami i oni mówili, że byli wykorzystywani przez tę firmę. Do ciężkiej pracy nie kierowano pracowników z tej firmy tylko się wysyłało naszych pracowników. To jest pierwsza sprawa a druga sprawa chciałem spytać dlaczego tak nie fachowo zatrudnia się tych pracowników, bo brakuje im 6 dni do uzyskania ½ roku? Ogólne pytanie do Pana Burmistrza, kto finansuje pracowników za 450 zł., bo są to bardzo marne pieniążki. Chciałby wiedzieć, dlaczego się nie zalicza tej pracy do czasu pracy liczącego się do wyrobienia tzw. kuroniówki.
Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiedział na powyższe, że Pan Barna Stanisław ma na myśli na pewno tak zwane przygotowanie zawodowe. Ta forma weszła w życie od czerwca ubiegłego roku i to jest tak jak staż czyli nie na umowę o pracę. O tym stanowi ustawa a nie żadne widzi mi się urzędników. Skoro taka forma jest i na to są środki z Unii Europejskiej, to Urząd Pracy proponuje to gminom o skorzystanie z tej formy. Lepiej to wykorzystać niż w ogóle nie wykorzystać.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, dlaczego ucina się półroczne zatrudnienie o 2 – 3 dni? Z czym się to wiąże? To jest bardzo ciężki temat, który istnieje na naszej gminie. Ludzie odchodzą po takim okresie pracy z gminy bardzo rozgoryczeni. To jest problem dotyczący tylko naszej gminy. Ucina się 2-3 dni pracy żeby pracownik się nie załapał nie wie na co. Druga sprawa to brak jest kontroli nad pracodawcami np. AGROŁAN, który zatrudniał przez wiele lat na czarno. Gdzie był Urząd Pracy, żeby skontrolować to. Przejął tą spółkę inny przedsiębiorca, który wszystkich zatrudnił na biało. W naszej gminie zatrudnia się ludzi po cichu i na czarno.
Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiedział, że kontrolą legalności zatrudnienia zajmuje się Urząd ds. Zatrudnienia w Województwie. Nie tylko w tej gminie ale i w innych pracują ludzie na czarno. Jedni mówią, że dobrze że w ogóle pracują, bo zarabiają na utrzymanie a inni mówią, że należy przestrzegać prawa i karać itp. Natomiast zwalczaniem zatrudnienia w tzw. szarej strefie zajmuje się Urząd Wojewódzki Wydział ds. Legalności Zatrudnienia. On nie ma w ogóle związku z Urzędami Pracy, bo urzędy te nie mają takich uprawnień. Po pół roku nie nabywa się prawa do zasiłku. Jeżeli Urząd Pracy podpisuje umowę na 6 miesięcy to Dyrektor PUP nie wie dlaczego niektórzy nie wypracowują 2 czy trzech dni, powinni pracować 6 miesięcy. Mam na myśli staż, roboty interwencyjne, roboty publiczne. Staż może trwać do 12 miesięcy, ale przy takiej liczbie chętnych lepiej jest żeby skorzystała jak największa liczba osób. Taką mamy filozofię działania i zdobywamy na to środki finansowe żeby większa liczba osób pracowała po 12 miesięcy. Pan Dyrektor PUP myśli, że w przyszłych latach tak będzie.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że problem braku możliwości dopracowania pełnych 6 miesięcy nie leży w powiecie lecz w naszej gminie. Z tego co wie, to jak pracownik przepracuje 6 miesięcy to trzeba go rozliczyć i dać mu urlop a to wychodzi w granicach 200 zł. i żeby tego nie dać to się skraca 2 czy trzy dni. Pan Juszczyk powiedział, że wie to od pracowników, których ten problem dotyczył.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że odpowiedź Pana Burmistrza jest też nagrywana więc będzie można w protokole też przeczytać. Wszyscy wiemy dlaczego tak jest. Burmistrz chce wyjaśnić żeby nie wracać ciągle do tego tematu. W zeszłym roku Pan Radny Robaczek przychodził z tą sprawą do Burmistrza i mówił, żeby tym ludziom załatwić te trzy dni pracy i pytał dlaczego Burmistrz nie chce by ci ludzie przepracowali pełnych 6 miesięcy. Otóż zatrudnieni na 6 miesięcy otrzymują urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do przeprowadzonego czasu pracy. Zgodnie z regulaminem Urzędu Miejskiego pracownikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy należy się trzynasta pensja czyli jest to pół pensji dla takiego pracownika i te pół pensji nie jest wspierane przez Powiatowy Urząd Pracy. My rocznie nie zatrudniamy jednego pracownika dla którego wypłacić należy 13-kę czyli około 300 zł. lecz zatrudniamy kilkanaście osób czy kilkadziesiąt osób. Pani Skarbnik poinformuje jakiego rzędu są to środki, które należy wydać na ten cel. Pani Skarbnik poda później ile gmina musiała wydać na wypłatę trzynastek dla osób zatrudnionych na pół roku i kierowanych przez PUP. W sprawie zatrudnienia pracowników przy drodze przez firmę . Zatrudniani byli przy robotach ziemnych, bo chodziło o czas, o tempo, o to żeby można tam było szybko to wykonać. Poruszana też była sprawa zatrudnienia grupy remontowej przez Komunalnika. Burmistrz twierdzi, że grupa remontowo-budowlana się utrzyma, że jednak Komunalnik da sobie radę. Chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku, w połowie roku odbyło się spotkanie z pracownikami i Pan Prezes, mimo, że jeszcze nie miał tych zleceń obiecał pracownikom, że zostaną zatrudnieni w zwiększonym wymiarze czasu z ¾ etatu na pełny etat. No skoro o tym decyduje, że zwiększa ten czas pracy, to będzie robił wszystko żeby tych pracowników utrzymać. Mnie się wtedy wydawało, żeby się przyjrzeć tej całej sytuacji, bo jest ciężko. Jeśli chodzi o płacenie z gminy jest ciężko, bo jest tyle pieniędzy ile jest i nie można więcej przeznaczać środków. Jak również nie można dzielić zadań na kawałki i w ten sposób omijać ustawę o zamówieniach publicznych. Ale jeszcze raz powtarzam, że są symptomy funkcjonowania Komunalnika bardzo dobre i myślę, że utrzyma się.
Pan Zajączkowski Zbigniew w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi powiedział, że Prezes Komunalnika obiecał, ale też były rozmowy obiecujące wsparcie. Była jakaś tam dwuletnia karencja, obiecana ochrona dla zakładu i też tego nie było. Nie można tak mówić, że Prezes obiecał i to jest tylko jego problem, bo liczył na wsparcie jeszcze innych osób.
Pan Barna Stanisław mówił, ze chodzi o tą sumę to zobaczymy i chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że na przykład, czy nie można by było zrobić coś, żeby zatrudnić te osoby, które były zatrudniane a są takie w tych miesiącach żeby się załapały te drugie 6 miesięcy. Tam chyba się rozchodziło o miesiąc, czy nie o cały miesiąc. Czy nic się nie da w tej sprawie zrobić? Chodzi o to, żeby im nie przepadło te pół roku z tamtego roku, bo mieli być zatrudnieni i tak im obiecano.
Pan Józef Romanowski chciałby zabrać głos w tej sprawie co mówił Pan Burmistrz, bo to co mówimy, to są jakby dokumentem naszym miejscowym, bo to są fakty. No ale jednak musimy się z nimi liczyć i myślę, że Pan Burmistrz też się liczy, że to mieszkańcy nas wybrali a nie my mieszkańców do pełnienia tych funkcji. I jeśli chodzi o to Panie Burmistrzu, że w tamtym roku razem z Panem Radnym Tadeuszem Robaczkiem przychodziliśmy do Pana w sprawie zatrudnienia tych trzech czy czterech osób, trzech bodajże, to jest troszeczkę inna Wysoka Rado prawda. Dlatego, że tym panom licząc dzień po dniu brakowało kilka dni żeby w ogóle uzyskać świadczenia i później tracili właśnie te pół roku tej trzynastki. Tu się rozgrywała cała ta dyskusja a Pan Burmistrz z tego co wiem, bo ci panowie mi powiedzieli powiedział panom, że są tak obrotni, że na te trzy dni sobie sami robotę znajdą . Tak zostali potraktowani i tu troszeczkę było szumu itd. A więc Panie Burmistrzu to nie jest tak dokładnie. Trzeba tych ludzi po prostu szanować. Jeżeli jest możliwość to na kilka dni zatrudnić i oni są już później pod stałą opieką i tak powinniśmy pomagać tym naszym mieszkańcom. Dodał, że to było w okresie kiedy podjęliśmy jako Rada uchwałę o podwyżce dla Pana Burmistrza.
Pan Barna Stanisław zapytał wprost Burmistrza, czy nie można zrobić przerwy w zatrudnieniu, żeby nie płacić trzynastki za półrocze i zatrudnić tych pracowników ponownie? Żeby tym pracownikom pójść na rękę i mieć spokój przez rok. Mówił następnie do Pani Skarbnik, że nie wie jak to jest i dlatego pyta, bo widzi, że Pani Skarbnik się śmieje.
Pan Burmistrz wyjaśniał, że stara się pomagać tam gdzie tylko jest możliwe nawet jeśli namawia, żeby sami poszukiwali miejsc pracy, żeby była jakaś rotacja, żeby nie było tych dodatkowych takich problemów. Nie za bardzo może Burmistrz się zgodzić z Radnym Panem Romanowskim, że istnieje jakaś inna prawda. Prawda powinna być jedna.
Jeśli chodzi o tamtą sprawę, to doskonale sobie Pan Radny przypomina, że powiedziałem, że nie pomogę w tej sprawie dlatego, że dawno ta sprawa była załatwiona. Otóż Pan Prezes Komunalnika zaproponował wcześniej, że zatrudni na te brakujące dni tych pracowników, ponieważ oni się sprawdzili u niego i mimo tego, że była ta deklaracja i że wiedzieli, że mają zatrudnienie, to mimo tego, do Burmistrza przychodzono z radnymi i próbowano wywrzeć nacisk żeby Burmistrz zmienił decyzję i żeby Burmistrz zatrudnił na te 3 dni więcej mimo, że i tak problem był rozwiązany tylko po to, że z tym się wiązała jeszcze dodatkowa gratyfikacja, na którą gmina nie ma pokrycia w budżecie i nie ma wsparcia ze strony PUP.
Pan Robaczek Tadeusz: Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Nie chciał już tej sprawy wałkować. Zwrócił się wprost do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu naprawdę mówię to w obecności wszystkich. Nie było tak. Dlaczego by tych czterech chciało przyjść i starać się o te trzy dni pracy jeżeli by mieli zapewnioną pracę. Tak nie było. Oni się zwrócili do Radnych, żeby im pomóc. Dopiero w tym ostatnim tygodniu, jak my już poszliśmy, gdzieś się to już wyjaśniło. Dopiero w tym czasie. Naprawdę tak było. Skończmy ten temat. Taka jest prawda.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że tematem dzisiejszych obrad jest informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2004r. a my wracamy do sytuacji sprzed kilku lat i które są nieaktualne na dzień dzisiejszy.
Pan Józef Romanowski przypomniał, że Pan Dyrektor PUP nie odpowiedział na jego pytanie w sprawie stopy bezrobocia na terenie gminy Recz.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Pan Waldemar Rączkiewicz już się wypowiadał na temat stopy bezrobocia ale poprosił Dyrektora PUP o powtórzenie tej informacji.
Pan Waldemar Rączkiewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiadał ponownie, że dla gmin nie robi się takich informacji statystycznych. Można to wyliczyć własną techniką matematyczną i tak dla powiatu przeciętna stopa bezrobocia wynosi 34,3 %, to dla Recza byłaby 37 %.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że temat bezrobocia będzie jeszcze tematem palącym nie rok, nie dwa i nie trzy i tego typu dyskusje na temat bezrobocia będą się powtarzały. Apelował żeby rozmawiać na temat przedstawionych materiałów, bo to co było, to już nie potrafimy rozwiązać. Zastanówmy się co robić żeby było lepiej i to jest podstawowy cel dzisiejszej dyskusji.
Pan Józef Romanowski skomentował powyższą wypowiedź twierdząc, że z historii wyciąga się wnioski.
Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że jest to temat bieżący a nie historia, ponieważ ludzie teraz pracują i do pół roku zabraknie im kilka dni i znowu historia się powtórzy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że w tej sprawie i na tej sali tego problemu się nie da rozwiązać. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informował, że umowy są podpisywane na pół roku tak jak przewiduje przepis prawa.
Pan Juszczyk Mieczysław ponownie wystąpił informując, że on nie ma nic do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy tylko tu leży problem, w naszej gminie, że odwalamy te dwa czy trzy dni, żeby im nie dać te 200 czy 300 zł. więcej. Tu jest problem i do tego się nikt nie chce przyznać.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli Wysoka Rada podziela ten pogląd, że powinno się zatrudniać na pełne 6 miesięcy, to Rada Miejska powinna zabezpieczyć środki dla tych ludzi na wypłatę tych trzynastek.
Żeby nie było zbędnej dyskusji to ten temat należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu budżetu gminy na 2006 rok.
Pan Barna Stanisław jeszcze raz spytał, bo nie uzyskał odpowiedzi, czy Burmistrz może później zatrudnić na te dwa czy trzy dni. Możemy czy nie możemy?
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że pracownik po przepracowaniu 180 dni nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tak zwanej trzynastki. Kiedyś ustawa mówiła, że po przepracowanym roku należała się trzynastka teraz po 6 miesiącach. W tej chwili nie ma dokładnych danych, nie ma liczby pracowników, którym wypłacono trzynastki ale za 2003 rok wypłaciliśmy 16.000 czy 17.000 zł., bo się w porę nie zorientowaliśmy, że wszedł nowy przepis. W 2005 roku za rok poprzedni wypłacona została kwota około 8.000 zł. z tego tytułu. Dlatego zawiera są umowy na krótszy okres o 2 czy trzy dni po to, żeby nie płacić tych trzynastek. Mało tego Powiatowy Urząd Pracy nie zwraca Urzędowi Miejskiemu ekwiwalentów za odzież, środki BHP.
Pan Barna Stanisław kolejny raz pytał, bo nie otrzymał odpowiedzi na pytanie jeśli ten okres 180 dni dzielimy na dwie umowy, to czy wówczas też płacimy te trzynastki.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że w podanym wyżej przykładzie będziemy obowiązani płacić trzynastkę, bo w danym roku kalendarzowym przepracowała dana osoba 180 dni.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej proponował przyjąć informację Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2004r. Rada Miejska przyjęła powyższą informację bez głosowania i bez sprzeciwu.
Zarządzono 5 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.


AD.3.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski zgłoszone do powyższych programów, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W związku z powyższym zapytał współautora tekstów Pana Andrzeja Hejzę, czy uwagi zgłoszone podczas posiedzeń zostały uwzględnione w tych opracowaniach na co inspektor Andrzej Hejza odpowiedział twierdząco. Czy wnioskodawca jest zadowolony z realizacji tych wniosków.
Pan Robaczek Tadeusz wnioskodawca informował, że podczas przerwy rozmawiał z Panem Hejzą Andrzejem współautorem tekstów, który poinformował go, że wszystkie wnioski zostały uwzględnione .
Pan Andrzej Hejza inspektor ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim odpowiadał, że aktualne badania wody na wodociągach SM ,,Ina” w Grabowcu zostały dostarczone członkom Komisji Rewizyjnej przed sesją Rady Miejskiej a zapytanie dotyczące określenia pojęcia ,, woda warunkowo dopuszczona do spożycia” zostało skierowane do Dyrektora SANEPID w Choszcznie. Podał także, że SANEPID bada wodę w zakresie podstawowym raz na kwartał o czym powiadamiani są mieszkańcy korzystający z wody danego wodociągu. Informację taką Urząd Miejski przekazuje sołtysom wsi.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś jeszcze uwagi czy wnioski do omawianych programów.
Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że cieszy go, że zacytowano podstawy prawne na podstawie których będą się domagać realizacji programów. Podał, że zacytowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w ramach utrzymania czystości w gminie wymagana jest budowa szaletów publicznych. Stwierdził, że będą dążyć do rozwiązania tego problemu. Jest to problem wstydliwy i pilny do załatwienia.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że projekty programów, które są przedmiotem dzisiejszej sesji są pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono. Następnie odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/183/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 4.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo.

Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, czy po przejęciu AGROŁANU przez nową firmę ci panowie nie zechcą przejąć tej nieruchomości?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo i Agencja Nieruchomości Rolnych postawiła warunek, żeby tę nieruchomość przekazać gminie należy zmienić plan miejscowy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej mówił, że wielokrotnie ten temat poruszał jeśli chodzi o przejęcie na mienie gminne biurowca w Nętkowie z myślą taką, żeby stworzyć w tym budynku lokale socjalne. Wie, że na dzień dzisiejszy jest tyle wniosków o przydział różnego rodzaju lokali . Ludzie sami piszą wnioski o zamianę mieszkania większego na mniejsze a my takiej możliwości nie mamy. Ta nieruchomość w Nętkowie jest pusta i jeśli gmina zrobi tam lokale socjalne to będzie możliwość wysiedlenia zadłużonych lokatorów.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o skreślenie numeracji ustępu 1, ponieważ nie występują po nim następne ustępy. Wobec powyższego zapis ustępu 1 zostaje przypisany do § 2 bez zaznaczenia ustępu 1.
Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo z w/w poprawką i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/184/05, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. przypominając, że Burmistrz w punkcie uchwalenie porządku obrad sesji , ale ponownie przypomniała, że chodzi o wydatki związane z renowacją zabytków a głównie o basztę czarownic oraz należało odnowić nawierzchnię ulicy Murarskiej po ułożeniu kanalizacji w tej ulicy. Te zadania są jakby połączone i należy jedynie przesunąć środki z jednego działu gospodarka komunalna do działu drugiego kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Pan Józef Romanowski zapytał, czy rzeczywiście ta baszta nazywa się basztą czarownic, to śmiesznie brzmi, pierwszy raz to się słyszy.
Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informując, że sam był zdziwiony ale są źródła, w których jest zapisane, że jest to baszta czarownic.
Innych wniosków nie zgłoszono. Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r., którą zarejestrowano pod Nr XXIX/185/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji na temat powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r., którą zarejestrowano pod Nr XXIX/186/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 7.

Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji na temat powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do obecnego na sesji mecenasa Pana Roberta Skibińkiego, czy może nie odczytywać projektów uchwał i poddać pod głosowanie, ponieważ projekty wymienione w pkt. 7,8 i 9 po komisjach nie uległy zmianom i każdy radny ma teksty tych projektów przed sobą. Pan mecenas odpowiedział, że może tak być ale pod warunkiem, że każdy projekt będzie głosowany oddzielnie. Rada Miejska także wyraziła zgodę na powyższą propozycję. Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/187/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 8.
Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji na temat powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/188/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 9.

Projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji na temat powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie zgłoszono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Gimnazjum w Reczu, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/189/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 10.

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji na temat powyższego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zabierając głos na temat powyższego projektu uchwały poinformował, że projekt ten był omawiany na komisjach ale z uwagi na obecność gości zaproszonych chciałby uzasadnić ten projekt. Projekt ten zakłada zwolnienie z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej dla bezrobotnych i absolwentów rejestrujących się po raz pierwszy.
Wniosków ani uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. Projekt ten został poddany pod głosowanie bez odczytania, ponieważ wszyscy radni tekst tego projektu posiadają. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/190/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 11.

Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli na temat analizy windykacji podatków za 2004r., którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 15 czerwca 2005r. oraz protokół z kontroli na temat wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nętkowo w 2004r., którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 11 maja 2005r.
Protokóły w załączeniu do niniejszego protokółu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by kolejno po odczytaniu protokółu zgłaszać wnioski i uwagi do każdego protokółu oddzielnie po jego odczytaniu.
Tak więc nie zgłoszono uwag ani zapytań do protokółu z kontroli na temat analizy windykacji podatków za 2004r. ( protokół z dnia 15.06.2005r.).
W trakcie odczytywania protokółu z dnia 11 maja 2005r. na temat wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nętkowo w 2004r. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Józefowi Romanowskiemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na fakt, że do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzono temat ,,Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną „ a nie zapoznanie z treścią protokółów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśniał, że w dniu 11 maja 2005r. przeprowadzono kontrolę i następnie rozpatrzono pisma Pana Wetzel Edwarda skierowane do Komisji Rewizyjnej oraz zapoznano się z treścią pisma Pana Burmistrza skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wyjaśniającego zarzuty zawarte we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza za 2004r.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie upomniał Pana Józefa Romanowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że wniosek, który zgłaszał o zmianę porządku obrad dotyczył ,, Zapoznania z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.”
W związku z powyższym proponował, żeby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznawał Wysoką Radę z protokołami kontroli a nie z protokołami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ponownie wyjaśniał, że tematy zgłoszone na posiedzeniu Komisja Rewizyjna rozpatrzyła ale nie jest władna do zajęcia stanowiska oraz udzielenia odpowiedzi . W związku z tym temat rozpatrzono na posiedzeniu i dzisiaj Komisja Rewizyjna będzie wnioskować o uzyskanie pozwolenia od Rady Miejskiej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej w nawiązaniu do powyższego powiedział, że to należy zgłosić w wolnych wnioskach i zapytaniach a Wysokiej Radzie przedstawić protokół z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący komisji Rewizyjnej zwrócił się do Wysokiej Rady, by zajęła stanowisko w tej sprawie, bo jak na razie jest to zdanie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prosił, by Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie co ma czytać, bo jak twierdzi, może czytać wybiórczo ten protokół.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie powiedział, że odbyło się głosowanie nad przyjęciem do porządku obrad tematu ,, Zapoznanie z protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną”. Więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie protokółów kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodził się z tymi wyjaśnieniami mówiąc dobrze i odczytywał protokół z dnia 11 maja 2005r. odnośnie punktu 1 czyli ,, Kontrola wykonania zadania : ,, Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nętkowo, gmina Recz w 2004 r.” Odczytał zapis protokółu odnośnie w/w tematu.
Zgodnie z § 97 ust. 1 Statutu Gminy Recz , który mówi wyraźnie, że :
,,§ 97. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.”
Pan Burmistrz uzyskał od nas protokóły 13 czerwca 2005r. dzisiaj mamy 29 czerwca 2005r. i do dzisiaj są dwa protokóły nie podpisane i wcześniejsze też Pan Burmistrz odmówił i są nie podpisane. W związku z tym pytanie do Pana Burmistrza, dlaczego nie dopełnił zapisu statutowego?
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza: Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Jestem bardzo zdziwiony pytaniem Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej gdyż otrzymałem protokół na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 czerwca 2005r. Nie wiem kiedy Pan Przewodniczący napisał ten protokół ale Burmistrz otrzymał go podczas tego posiedzenia. Mało tego nie dano do podpisania lecz po prostu przekazano Panu Burmistrzowi kopię protokółu. Pan Burmistrz uważa, że kontrolowany podmiot bierze wszystkie egzemplarze i podpisuje ale nikt się do mnie o to nie zwrócił, powiedział Burmistrz. Dlatego przyjąłem tę kopię do wiadomości . Rzeczywiście mam 7 dni na ustosunkowanie się do tego protokółu. Nie wie Pan Burmistrz, czy się będzie ustosunkowywał, bo w trakcie kontroli starano się wyjaśniać. Dzisiaj jest ostatni dzień na udzielenie odpowiedzi i będę chciał sprawę skierować na stanowisko, żeby wyczerpująco Komisji wyjaśnić na pytania skierowane w moim kierunku.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej gwoli informacji i uzupełnienia powiedział, że tak zgadza się Panie Burmistrzu i przepraszam, bo jest to wpisana pierwsza data wpływu do biura Rady Miejskiej ale bez kompletu podpisów członków Komisji Rewizyjnej. Pan Burmistrz uzyskał protokóły już kompletnie podpisane podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 czerwca 2005r. a dzisiaj jest 29 czerwca br. i jest siedem dni a to co Pan Burmistrz mówi o zapisach statutowych to niestety ale Wysokiej Radzie przeczytam żeby nie być gołosłownym. A więc przytoczę ten § 97 ust. 1 Statutu Gminy:
,,§ 97. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.” oraz odczytał § 98 ust. 1:
,,§ 98. 1 Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników a ust. 2 tego paragrafu mówi następująco :
,,2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.”
Mówił, a więc Pan Burmistrz ma 7 dni ewentualnie Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej zgłosić zastrzeżenia. Natomiast nam jako Komisji Rewizyjnej musi Pan Burmistrz w ciągu trzech dni ustosunkować się.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że nie odmówił podpisania protokółu. Tak jak powiedziałem; przyszedłem na komisję i zastałem przed sobą protokół w 1 egzemplarzu i to jest dla Pana Panie Burmistrzu. Wziąłem, przyjąłem i po komisji w gabinecie zapoznałem się z tym protokółem. To jest wszystko. Nie odmówiłem podpisania protokółu, żeby było jasne.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił, że bierze na świadków wszystkie osoby, które były na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Przekazywałem Panu Burmistrzowi dwa protokółu oryginalne, nie żadne ksero, w trzech egzemplarzach podpisane przez członków Komisji Rewizyjnej. Pan Burmistrz otrzymując te egzemplarze zadał pytanie dlaczego tak późno itd. poinformowałem, że pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej jeszcze dzisiaj tj. 22 czerwca br. składali podpisy pod sporządzonymi protokołami w związku z tym, że mieszkają w terenie i prosiłem Pana Burmistrza, że nie na gorąco, że ma na to 3 dni. Czy my mamy się bawić w kurtuazję, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma do Pana Burmistrza wystosować pismo, czy przyjść do biura, specjalnie się zaanonsować i powiedzieć ,, Panie będzie Pan łaskawy podpisać”. Pracuje Pan już trzy lata w samorządzie i Pan nie wie, że ma Pan obowiązek podpisania protokółu jako kierownik?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na fakt, że Pan Burmistrz nie powiedział, że nie podpisze protokółów.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie pytając o głos pytał, dlaczego nie podpisał, jest trzy dni na to?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej informował dalej Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że jeżeli cytuje przepis paragrafu ze Statutu Gminy, to niech cytuje tak jak on brzmi, że w przypadku odmowy w ciągu trzech dni.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że dla niego nie podpisanie w ciągu trzech jest odmową podpisania protokółów.
Wobec powyższego przekazał na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej protokóły z prośbą o podpisanie przez Burmistrza Recza.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że odczytał przytaczane paragrafy ze Statutu Gminy w pełnym brzmieniu. Co Pan Przewodniczący Rady Miejskiej sugeruje, że coś Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekręcił?
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie chciałby tu wprowadzać jakiegoś zamętu, ale tak: protokół jest z 11 maja br. a Burmistrzowi przekazuje się 22 czerwca 2005r. Jeśli Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej cytuje Statut Gminy to niech wie, że zgodnie ze Statutem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sporządza protokół w ciągu 5 dni od zakończenia kontroli. Tak, że uderzmy się także w swoje piersi.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśniał, że protokół był sporządzony i po podpisaniu przekazał go Panu Burmistrzowi. Panie Przewodniczący , jak Pan pamięta w tamtym roku, to było 8 miesięcy, jak Pan był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zacytował zapis ze Statutu :
,, § 96. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 5 dni od daty jej zakończenia...”.Proszę zobaczyć kiedy ten protokół wpłynął.
Pan Juszczyk Mieczysław informował o przeprowadzeniu kanalizacji we wsi Grabowiec. W Nętkowie zrobiono prawidłowo a w Grabowcu, dlaczego tak zrobiono, dlaczego tych ludzi w Grabowcu tak skazano na co skazano. Skazano ich na dalsze szamba. W Nętkowie zrobiono bardzo pięknie. Grabowiec to jak przytułek z drugiej wojny światowej. Zostawiono tak jak na końcu. Przychodzi do Pana Radnego Pani Janiak (radny ma zgodę na używanie jej nazwiska), wdowa i dodatkowo jeszcze ona ma działkę, na której szambo stoi i do którego podłączone są 2 czy 3 mieszkania. Teraz tej kobiecie się wmawia, że to jest na jej terenie i ona ma to uregulować. Coś tu nie jest tak. Zwrócił się do Pana Burmistrza, żeby osobiście zajął się tą sprawą ile by gminę to nie wyniosło, to szambo musi być skasowane, bo przecież ta kobieta nie może za to płacić i dlatego tylko, że ten Grabowiec zrobiono jak zrobiono. Wielka inwestycja miała być. Nam wmawiano, że Nętkowo-Grabowiec i polecą ścieki do oczyszczalni w Reczu ale ten Grabowiec jakoś tak odsunięto po cichu. W Grabowcu ludzie musieli się sami podłączać, sami musieli kombinować nawet rury i sami musieli jeszcze opłaty wnosić za zgodę do podłączenia się do kanalizacji.. Panie Przewodniczący Rady Miejskiej z tym Grabowcem coś tu jest nie tak.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w tym momencie rozmawiamy o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną a prosił, by w tym momencie nie rozwijać innego tematu, bo na to są wolne wnioski i zapytania.
Pan Juszczyk Mieczysław wyjaśniał, że jest to ten sam punkt tylko, że tam jest jeszcze napisane Grabowiec, ktoś zmniejszył sobie nazwę zadania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy do tych odczytanych protokółów mają Państwo jeszcze jakieś uwagi?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że chce zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, bo może to umknęło Wysokiej Radzie. Zapłacono za dzieło, które niezrealizowano. Prosił o wyjaśnienie.
Pan Burmistrz prosił o wyjaśnienie Pana Krzysztofa Lipkę inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że we wnioskach z przeprowadzonej kontroli przeprowadzonej w dniu 11 maja 2005r.w punkcie 2 jest zapis następującej treści :
,,2. Kosztorys inwestorski nie został opracowany zgodnie z terminem zawartym w umowie tzn. umowa obligowała terminem wykonania dzieła do 9.06.04r. a kosztorys został opracowany w sierpniu. Ciekawym faktem jest wystawienie rachunku do umowy o dzieło w/w sprawie w dniu 8.06.04r., w którym inspektor d/s planowania stwierdza, że praca została wykonana zgodnie z umową o dzieło z dnia 1.06.04r. Burmistrz zatwierdza kwotę wynagrodzenia do wypłaty za dzieło jeszcze nie wykonane.”
Zapytał następnie, czy Pan inspektor zechce wyjaśnić Wysokiej Radzie o co chodzi?
W odpowiedzi na powyższe Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budownictwa wyjaśniał, że nie wie o który kosztorys chodzi, bo pierwsze zlecenie było zrobione generalnie na całe zadanie w tym również obejmujące likwidację oczyszczalni ścieków. Następnie w tej samej kwocie inspektor nadzoru sporządził odrębne dwa kosztorysy dotyczące przebudowy sieci kanalizacyjnej w m. Nętkowo za które już nie były płacone pieniądze, gdyż na wniosek Pana Burmistrza do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa wystąpiliśmy pierwotnie o ujęcie dofinansowania oczyszczalni ścieków a które zostało odrzucone i był sporządzony kosztorys inny, który był jak gdyby częścią składową tego głównego kosztorysu, za który inspektor nadzoru nie miał płacone.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, żeby przynieść dokumentację przetargową dlatego, że Pan Przewodniczący też nie zabrał ze sobą kopii.
Uważa, że w protokóle jest mowa o kosztorysie pierwszym a nie na roboty dodatkowe, chodzi o ten główny kosztorys pierwszy.
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim mówił, że w dokumentacji są kosztorysy cztery i nie wiadomo teraz o który chodzi.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Komisji Rewizyjnej, że posiadała wszystkie materiały, dokumenty podczas kontroli i powinno być dokładnie zapisane po kolei. Stwierdził, że nie rozumie o co tutaj chodzi. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie wierzy w to, że Pan Burmistrz zapłacił za coś co nie było wykonane.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy było coś wcześniej zapłacone niż wykonane?
Pan Krzysztof Lipka inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim odpowiedział, że nie było.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosił więc o dokumentację na ten temat.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił o głos mówiąc, że gdyby Komisja Rewizyjna podczas kontroli zwróciła by się do Pana Burmistrza i jeszcze poprosilibyśmy Pana Krzysztofa Lipkę , to byśmy te dokumenty przynieśli i wyjaśnili. Wtedy też można było oświadczenia inspektora wpisać do tego protokółu i nie byłoby problemu. Sprawa jest oczywiście, przyjmuje Burmistrz to do wiadomości i pisemnie odpowie na to, czy było wypłacone wcześniej niż wykonano zadanie. Druga sprawa to poprosił Pana mecenasa obecnego na sesji o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że przedkłada się protokół kontroli kierownikowi kontrolowanemu podmiotu. Oświadczam jeszcze raz i myślę, że Pani Krystyna Samonek potwierdzi ten fakt, że podczas komisji otrzymał Burmistrz jeden egzemplarz protokółu dla Burmistrza i Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że może podczas przerwy Burmistrz podpisze, nie to nie. Ja go nie podpisałem i ten protokół Burmistrz posiada. Przecież to jest tak, że protokóły się przedkłada ,Burmistrz podpisuje.
Pani Krystyna Samonek podinspektor ds. Rady potwierdziła powyższy fakt. Burmistrz prosił, by nie informować, że Burmistrz nie chciał podpisać protokółu. Burmistrz powiedział, że podpisze, bo to jest protokół sporządzony przez Komisję Rewizyjną a Burmistrz ma określony czas, by się do tego ustosunkować i ma 7 dni na to. Pan Burmistrz prosił, żeby w taki sposób Komisja Rewizyjna pracowała .
Pan Burmistrz prosił, żeby inspektor Lipka odpowiedział dlaczego z likwidacją szamb inaczej było w Nętkowie a inaczej w Grabowcu. Sesję się nagrywa więc jeśli już wszystko będzie wyjaśnione, to może do tego tematu nie będziemy wracać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby zamknąć sprawę tego protokółu z kontroli, wiemy co jest w tym protokóle zapisane a co wymaga wyjaśnienia a do odpowiedzi przejdziemy później. Następnie stwierdził, że na protokóle jest potwierdzenie Burmistrza daty otrzymania protokółu 22 czerwiec 2005r. Zgodnie ze Statutem Gminy Recz kierownik jednostki kontrolowanej musi się odnieść do zarzutów w ciągu 7 dni.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że termin w/w wynosi 3 dni. Prosił o czytanie dokładnie. Termin 7 dni dotyczy złożenia wyjaśnień Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej a Komisji Rewizyjnej 3 dni.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do obecnego na sesji Pana mecenasa Roberta Skibińskiego, czy w przypadku odmowy przez kierownika kontrolowanego podmiotu podpisania protokółu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji.
Pan Robert Skubiński wyjaśniał, że wszystkie te trzy egzemplarze powinny być złożone do podpisu Panu Burmistrzowi.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że po uzupełnieniu podpisów przez członków Komisji Rewizyjnej Pani Krystyna Samonek podinspektor ds. Rady powinna przekazać wszystkie te trzy protokóły do podpisania Panu Burmistrzowi a dzisiaj się okazuje, że Pani dała po jednym egzemplarzu.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej apelował, żeby nie stwarzać niepotrzebnych i niezdrowych sytuacji. Padł wniosek , żeby Pan Burmistrz odpowiedział na piśmie na stawiane zarzuty.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że więcej jest dyskusji nad podpisem, czy terminem niż nad meritum sprawy. Kłócimy się nad czymś co jest tylko kwestią wyjaśnienia . Natomiast najważniejsze jest to, co jest w protokóle zawarte w tych wnioskach. Oczekujmy od Pana Burmistrza, czy inspektora ustosunkowania się do zarzutów.
Pan Robaczek Tadeusz poprosił o głos i stwierdził, że podtrzymuje wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił sprawę zapłaty za kosztorys. Proponował również trochę kompromisu ze strony Komisji Rewizyjnej i apelował o szanowanie wzajemnych terminów no bo Panie Burmistrzu kiedyś też dochodziliśmy czy ja mam podpisać , dochodziliśmy niepotrzebnie. To jest niepotrzebne, naprawdę. Proponował zamknąć temat. Jest zgłoszony wniosek i poddać go pod głosowanie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, żeby robili jeden więcej egzemplarz na którym pokwitują kiedy wpłynęło do biura Rady i wtedy będzie wszystko w porządku.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek, który zaproponował wcześniej czyli na wszystkie uwagi, które są zawarte w protokóle odnośnie kanalizacji w Nętkowie Pan Burmistrz odpowie Radzie Miejskiej na piśmie i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ma nadzieję, że wtedy temat będzie załatwiony. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dodał komentarz, że jego zdaniem nie jest to do pomyślenia, że zostało zapłacone za coś co nie zostało wykonane, bo przecież Skarbnik takiej faktury by nie puściła.
Poddał powyższy wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większości głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący się) przyjęła powyższy wniosek.
Pan Juszczyk Mieczysław pytał ponownie, dlaczego Grabowiec został wypchnięty na dalszy plan mimo, że to była jedna inwestycja tego całego rurociągu. I później przy likwidacji szamb też Grabowiec pominięto. Jedna pani Janiak na której działce jest zbiorcze szambo będzie musiała zlikwidować je. Skąd ta pani weźmie tyle pieniędzy na likwidację szamba? Kiedyś się mówiło, że Grabowiec- Nętkowo i wszystko będzie leciało do Recza a teraz zostało zrobione Nętkowo i Recz. Grabowiec po prostu pominięto, szamba nie zostały zlikwidowane, ludzie sami musieli robić a jedna była inwestycja.
W odpowiedzi na powyższe wyjaśniał Pan Krzysztof Lipka inspektor w Urzędzie Miejskim.
Inwestycja ta była realizowana od 1997 roku i ona praktycznie zakładała wykonanie sieci miejskiej z podejściem w bardzo bliskim sąsiedztwie do istniejących szamb. Tam gdzie właściciele działek nie robili sprzeciwu i utrudnień to zostało doprowadzone na odległość 1, 1,5 m przy istniejących szambach. Tam gdzie takiej zgody nie było to zakończyło się na takim odcinku na który gmina wtedy miała zgodę. Dlaczego Grabowiec nie został ujęty w SAPARD-owskiej inwestycji Grabowiec-Recz-Nętkowo? Dlatego, że na terenie miejscowości Nętkowo był opracowany projekt, który zakładał budowę sieci kanalizacyjno-tłocznej od przepompowni gdzie była zamontowana studnia dawna koszowa do Recza jak również od przepompowni Grabowiec do Recza. Inwestycja w postaci budowania przyłączy i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nętkowie odbywała się owszem przy udziale ANR i budżetu gminnego. ANR dofinansowywała tylko te zadania, której mienie zostało przejęte od Agencji Własności Rolnych. Sieć w Grabowcu nigdy nie była przejmowana od Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z tym sieć ta nie mogła się znaleźć w zakresie dofinansowania. My tych mieszkańców czy z Nętkowa, czy z Grabowca inaczej nie traktowaliśmy i traktujemy ich równo. Ba nawet mieszkańcy Grabowca mieli możliwość pozyskania sobie rury z likwidowanego rurociągu bocznego, który był wybudowany w latach 1990-tych z Grabowca do Nętkowa, bo tam miał być całkiem inny układ. Kręgi z demontażu dla tych wszystkich, którzy się w tej sprawie zwrócili lub wykazali trochę inwencji, to takie materiały z demontażu dostali nieodpłatnie. Na spotkaniu z mieszkańcami sprawę tak postawiliśmy, że jeśli mieszkańcy przygotują przyłącze do odbioru i po sprawdzeniu czy spadki są właściwe, to po sprawdzeniu przez ZGKiM będą włączane do tej sieci. Natomiast jeśli chodzi o szamba. Mieszkańcy, którzy kupowali mieszkania i działki przydomowe chyba zdawali sobie sprawę z tego, że stają się właścicielami tych budowli na podstawie aktów notarialnych. Ta pani, która jest na końcu może nie wiedziała, że to szambo, które służyło mieszkańcom przez tyle lat jest jej własnością. My jesteśmy po rozmowie z Dyrektorem Borkowskim z ANR w przyszłym tygodniu i spotkamy się na tym terenie to jeśli chodzi o te szamba o różnej wielkości to trzeba coś z nimi zrobić. Niestety te szamba tak nabyto jak się nabywa samochód, ale nie chcemy tych ludzi tak zostawić samym sobie. Ci mieszkańcy nie chcą być nawet stroną w postępowaniu i będziemy rozmawiać z Agencją Nieruchomości Rolnych. Na dzień dzisiejszy ANR nie dofinansowuje nawet tych zadań, które zostały wcześniej przejęte lecz te , które są w tej chwili przejmowane lub które mają zapisy w aktach notarialnych, że przyjmujemy pod warunkiem, że będą modernizowane, remontowane czy przebudowane. Może jeszcze być takie rozwiązani, że trzeba pozwać do sądu sprzedającego o zatajeniu, że na tym terenie jest szambo wymagające likwidacji.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że to było co inne. Po prostu brak świadomości ludzi i nic więcej. Jeśli już likwidowano szamba w Nętkowie, to jeśli już traktowano jako późne zadanie, to na pewno Agencja by dała dofinansowanie i by było wszystko ogólne. Teraz to chyba już jest za późno i nie wie, czy z Agencji da się teraz wydrzeć parę groszy na likwidację szamb w Grabowcu.
W odpowiedzi na powyższe Pan Lipka Krzysztof inspektor w UM wyjaśniał, że w aktach notarialnych nie ma zapisu, że ci mieszkańcy nabyli czy przejęli szamba i nie ma do tej pory.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza potwierdził, że nie było takiej możliwości, żeby Grabowiec włączyć do jednego zadania, nie było. Sprawdzaliśmy i nie było takiej możliwości. Jednakowo inwestycja SAPARD była realizowana dla dwóch miejscowości a dodatkowo dla miejscowości Nętkowo można było uzyskać wsparcie z ANR na likwidację tamtego problemu. Natomiast nie można było na Grabowiec uzyskać takich środków. Nieprawdą jest, że mieszkańcy Grabowca są inaczej traktowani. Po prostu nie było formalnych możliwości. Agencja powiedziała, że nie. To jest jedyne wytłumaczenie.
Pani Skowrońska Zenon zapytała czy likwidując stare szamba w Nętkowie to oni musieli te stare szamba zasypać, czy tak zostawić jak są. Chodzi o to, że nie wszystkie stare szamba są zasypane.
Pan Krzysztof Lipka inspektor z UM odpowiadał, że wszystkie szamba, które były podłączone do sieci były zasypane.
Pani Skowrońska Zenona ponownie mówiła, że szambo przy sklepie jest podłączone do sieci i jest nie zasypane, z którego zapachy są nieprzyjemne w tej chwili.
Pan Krzysztof Lipka inspektor z UM zapytał wprost Panią Skowrońską Zenonę, czy jej szambo było przejmowane od ANR?
Pani Skowrońska Zenona odpowiedziała, że szambo przy sklepie nie było przejmowane od ANR na co uzyskała odpowiedź, że wszystkie szamba przejęte od ANR były likwidowane. Innych uwag ani zapytań nie zgłoszono.
Ogłoszono 5 minutową przerwę. Po przerwie wznowiono obrady.

AD. 12.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji do przedstawionego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie poprosił o zabranie głosu przez Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego. Pani Skarbnik wyjaśniała, dlaczego ten projekt uchwały został przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej. W ubiegłym roku była podjęta uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenie za pracę Burmistrza Recza. I wynagrodzenie to zostało uchwalone w następujący sposób:
- wynagrodzenie zasadnicze 3.600 zł.
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.200 zł.
- dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i wysokość tego dodatku była również określona kwotowo w wysokości 1.000 zł.
- 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego daje nam kwotę 970 zł. a nie 1.000 zł.
W związku z tym błąd ten został znaleziony przez Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru. Telefonicznie poinformowano, że jest błąd w tej uchwale ale uchwały nie uchylono.
Ponadto od 1 października 2004r. Pan Burmistrz nabył prawo do 20% dodatku stażowego.
Żeby dodatek specjalny wynosił 1.000 zł. to wynagrodzenie zasadnicze powinno wynosić 3.700 zł. i dodatek funkcyjny 1.300 zł. , bo 20 % od tych dwóch składników daje nam kwotę 1.000 zł. Dlatego wystąpiła konieczność wniesienia tej uchwały, żeby sprostować ten błąd.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy dobrze rozumie, że potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z tego, że przepisy zostały nieprecyzyjnie zastosowane, czy tak?
Pani Skarbnik odpowiadała, że przepisy były jasno sformułowane, ponieważ określają, że dodatek specjalny wynosi od 20-40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Przypomniała, że podczas podejmowania tej uchwały trwała burzliwa dyskusja, padały rożne propozycje m.in., że dodatek specjalny ma wynosić 20% i podano kwotę 1.000 zł. i tak zostało w uchwale zapisane. Natomiast te 20% licząc od tych dwóch składników wynosi 970 zł. a nie 1.000 zł.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, czy zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko osoby Burmistrza, czy innych pracowników Urzędu Miejskiego też?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał, że ten projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza.
Pan Juszczyk Mieczysław stwierdził, że wie o tym, ale zawsze jest tak, że najpierw jest uchwała o wynagrodzeniu Burmistrza a później cała ta otoczka.
Pani Skarbnik odpowiadała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie dla Burmistrza uchwala Rada Miejska natomiast dla pozostałych pracowników wynagrodzenie ustala Burmistrz.
Pan Tadeusz Robaczek powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej ustalono, że decyzję w tej sprawie podejmie się na Radzie i Komisja nie będzie się wypowiadała .Teraz jest już więcej informacji. Przypomniał następnie co głosował przed rokiem. Przed rokiem była głosowana podwyżka w związku z ustawą kominową. Zniknęła Burmistrzowi trzynastka. My jako radni nie mieliśmy takiego obowiązku i tyle co się orientuję to zrobiło od 7 lub 9 samorządów w województwie zachodniopomorskim. To tak jest jakby tą ustawę kominową, którą podjął sejm wyprostowały rady. Ja nie kwestionuję, taka jest uchwała ale doszły jeszcze inne rzeczy przemawiające za tym, że będzie przeciwny chociaż to nie jest duża kwota dla Burmistrza 230 zł. ale Pani Skarbnik można było tą wadliwość sygnalizowaną przez Nadzór Wojewody zlikwidować wcześniej a ona funkcjonowała przez 11 miesięcy. Można ją było poprawić po miesiącu , po dwóch. Dzisiaj znowu wyrównujemy z dniem 1 stycznia tak jak w zeszłym roku była podwyżka w lipcu na około 900 zł. z wyrównaniem od 1 stycznia. Następną przesłanką przeciwko takiej podwyżce jest to, że za nią poszły tak samo podwyżki, już teraz wiem po komisjach, dla zastępcy Burmistrza i Skarbnika . O ile jemu wiadomo to nikt nie dostał podwyżki ponad stopień inflacji i objęto tą decyzją Burmistrza Pana Zastępcę i Panią Skarbnik ale takie prawo ma Burmistrz. Takich środków na podwyżkę w budżecie gminy też nie planowaliśmy. Dalszą przesłanką do głosowania przeciw jest sprawa stypendium. Jak się dowiedziałem, że na 600 złożonych wniosków, które były dochodowo zakwalifikowane stypendia w kwocie najniższej otrzymało około 300 osób. Też jest to zgodnie z naszą uchwałą. Powiedział w tym miejscu, że niektóre samorządy podjęły wcześniej i nie czekały na dotacje, ale to też była suwerenna decyzja naszej Rady i ja nie kwestionuję, bo taka była decyzja , do wysokości dotacji, powiedział Pan Robaczek. Tylko to można było zrobić inaczej. Co w tym najgorsze, że jeszcze do wczoraj ludzie do mnie się zwracali, bo się chcą odwołać i nie wiedzą gdzie, bo nie otrzymali decyzji odmownych. Tak, że wykonanie tej ustawy stypendialnej to nie było złe, ono było nawet bardzo złe.
Pan Józef Romanowski podzielił uwagi Pana Radnego Tadeusza Robaczka i uważa też, że pewna uczciwość społeczna musi zaistnieć. To nasze przeoczenie. Uderzmy się w piersi. Powinniśmy też jak inne gminy pomagać w tych stypendiach, bo mamy bardzo duży procent bezrobocia i dzisiaj już o tym rozmawialiśmy. Jeśli chodzi o wynagrodzenie dla Burmistrza przedstawione w dzisiejszym projekcie uchwały to zadam to samo pytanie, bo nie byłem do końca przekonany podczas komisji, czy te 1.000 zł. Pani Skarbnik jako dodatek specjalny wynoszący 20%, to jest sztywna liczba, bo jeżeli nie, to my przecież możemy pomniejszyć wynagrodzenie zasadnicze, które posiada widełki 3.400 zł. do 4.560 zł. a tu Panu Burmistrzowi proponuje się 3.700 zł. lub dodatek funkcyjny, który proponowany jest 1.300 zł. a widełki mówią od 1.060 zł. do 1.530 zł. Na tych dwóch pozycjach można tak pomanewrować, żeby te 20 % wyszło i tu dopasować. Prosił o odpowiedź Panią Skarbnik
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski te 1.000 zł. nie jest sztywną kwotą, ale sztywna jest stopa procentowa wynosząca 20%, ale w związku z tym, że w ubiegłym roku zostało uchwalone 1.000 zł. to nie został zmieniony dodatek specjalny i dalej jest to 20% z tym, że należy zmienić dwa pierwsze podstawowe składniki czyli wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny żeby one dawały te uchwalone 1.000 zł.
Pan Józef Romanowski ponownie mówił, że jesteśmy przed podjęciem uchwały i my możemy zmienić te 1.000 zł. i te 20 %, bo chodzi o to, żeby to wynagrodzenie Burmistrza zostało na takim poziomie jak jest obecnie , bo będzie to jakaś sprawiedliwość społeczna.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie propozycji, bo kto ma to zrobić.
Pan Józef Romanowski mówił, żeby Pani Skarbnik podała wyliczenia takie, by wynagrodzenie Burmistrza było pozbawione błędu, który wystąpił w poprzedniej uchwale i żeby nie wzrastało.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik podała, że wynagrodzenie dla Burmistrza uchwala Rada Miejska a to są tylko propozycje.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Pan Radny Józef Romanowski powinien mieć już jakieś propozycje, bo w tej chwili takich propozycji nie zgłasza.
Pan Józef Romanowski odpowiedział, że można to łatwo obliczyć, bo podwyżka brutto wyniosła 230 zł.
Pan Zajączkowski Zbigniew powiedział, że należy tu ustalić, czy zgadzamy się na jakąś propozycję podwyżki czy też nie a szczegóły niech Pani Skarbnik wyliczy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaprzeczył powyższemu stwierdzeniu i wyjaśnił, że to Rada Miejska ma uchwalić pełne wynagrodzenie dla Burmistrza a nie Pani Skarbnik.
Przypomniał, że projekt uchwały był omawiany na komisjach i żadna komisja nie wniosła innej propozycji niż ta, która jest zawarta w projekcie uchwały. Pan Radny Romanowski Józef dzisiaj kwestionuje i pyta dlaczego jest tak a nie inaczej ale jeżeli zapytałem Pana Radnego, czy ma inne propozycje , to ich nie ma.
Pan Józef Romanowski odpowiedział na powyższe, że ma inne propozycje tylko je trzeba teraz na gorąco wyliczyć i zapytał, czy to tak trudno wyliczyć żeby zejść z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, dlaczego tego nie zrobiono podczas posiedzenia komisji?
Pan Krzysztof Cymerman zapytał, czy wynagrodzenie zasadnicze można obniżyć? Czy są podstawy ku temu?
Pani Skarbnik podała, że w ubiegłym roku wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 3.600 zł. i dodatek funkcyjny 1.250 zł. oraz 20% dodatku specjalnego liczonego od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Tu nie ma tej zgodności procentowej z kwotowym wyliczeniem dodatku specjalnego dlatego zostały zaproponowane wyższe składniki, żeby była zgodność.
Pan Grzelak Leon zaproponował, żeby w uchwale zapisać, że dodatek specjalny wynosi 1.000 zł. i to wszystko.
Pani Skarbnik ponownie przypomniała, że w ubiegłym roku uchwalono dodatek specjalny w wysokości 20% i w kwocie 1.000 zł., ale te 20% liczone od 3.600 zł. i 1.250 zł. dodatku funkcyjnego wynosi 970 zł. a nie 1.000 zł. jak zapisano w ubiegłorocznej uchwale.
W związku z tym projekt uchwały jest przedstawiony w takich kwotach, żeby wychodziła kwota 1.000 zł. w postaci dodatku specjalnego chyba, że Państwo będziecie obniżać.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że Pan Grzelak Leon proponował, żeby w § 1 pkt. 3 wpisać tylko, że dodatek specjalny wynosi 20%, ale od czego?
Pan Grzelak Leon odpowiedział, że łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i wykreślić w kwocie 1.000 zł., bo tu tylko panuje niezgodność wyliczeń i zostawić wynagrodzenie Burmistrza na poziomie ubiegłego roku. Podwyżka w tym wypadku wyniesie jedynie o podwyższony ustawowy dodatek stażowy.
Pan Józef Romanowski proponował obniżyć wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w tej chwili się Państwu dziwi, bo było posiedzenie komisji i praktycznie nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały a tu w tej chwili słyszy same propozycje. Gdyby to było na komisji uzgodnione, gdyby był kompletny wniosek, głosujemy i mamy temat załatwiony. A teraz tak są różne propozycje zgłaszane przez Pana Radnego Józefa Romanowskiego, przez Pana Tadeusza Robaczka, przez Pana Leona Grzelaka.
Pan Juszczyk Mieczysław przypomniał, że wniosek Komisji Rewizyjnej był taki, że sprawę tą rozpatrzyć na sesji Rady Miejskiej.
Pan Józef Romanowski zapytał Panią Skarbnik, czy my musimy w ogóle tą uchwałę podejmować, czy może zostać na starych zasadach.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że stara uchwała z błędem zostać nie może.
Pan Józef Romanowski powiedział, że jesteśmy przyparci do muru i możemy tylko manewrować w punkcie 1 i 2 a skreślić tak jak tu Pan Radny Grzelak Leon mówił te 1.000 zł. , bo ta kwota nas tylko wiąże i jest sprawa wyczyszczona na przyszłość. Inaczej to będziemy zawsze się spierać. Dzisiaj proponuje, żeby wyrównać i skreślić te 1.000 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej proponuje, żeby w punkcie 3 zapisać, że dodatek specjalny będzie wynosił 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego bez wymieniania kwoty 1.000 zł. Zapytał Panią Skarbnik, czy jeżeli Rada Miejska zostawiła by uchwałę na poziomie ubiegłego roku a tylko w punkcie 3 określić, że dodatek specjalny wynosi 20%. Jak to będzie wyglądało rachunkowo, pytał Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik podała, że:
- wynagrodzenie zasadnicze wyniosło by 3.600 zł.
- dodatek funkcyjny 1.250 zł.
- dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 970 zł.
- dodatek stażowy 20 % co daje kwotę 720 zł.
Łączne wynagrodzenie Burmistrza wyniosło by 6.540 zł.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał przedstawione przez Skarbnika kwoty do uwzględnienia w projekcie uchwały.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że bez wypowiedzenia , z tego co wie, nie można obniżyć wynagrodzenia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że poprzednio jak Rada Miejska podejmowała uchwałę o wynagrodzeniu Burmistrza to nie wypowiadała umowy .
Pan Józef Romanowski prostował powyższe wypowiedzi informując, że nie ma żadnej obniżki, bo wynagrodzenie ogólne pozostaje na tym samym poziomie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał na obniżkę dodatku specjalnego, który się obniża z 1.000 zł. na 970 zł. i chciał poprosić radcę prawnego o opinię, ale niestety radcy prawnego już nie zastano.
Wobec powyższego podsumował, że mamy projekt uchwały przedstawiony pod obrady komisji i Rady Miejskiej oraz dzisiejszy wniosek o ustalenie uchwały o wynagrodzeniu w następujących kwotach:
- wynagrodzenie zasadnicze wyniosło by 3.600 zł.
- dodatek funkcyjny 1.250 zł.
- dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 970 zł.
- dodatek stażowy 20 % co daje kwotę 720 zł.
Łączne wynagrodzenie Burmistrza wyniosło by 6.540 zł.
Zapytał Panią Skarbnik, czy powyższe kwoty są poprawne rachunkowo, na co Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały pod komisje i sesję Rady Miejskiej w kwotach:
,, Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza - Pana Zbigniewa Ligusa w kwocie 6 740 zł,
z tego:
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 700 zł,
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1 300 zł,
3. dodatek specjalny wynoszący 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1 000 zł,
4. dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 740 zł „
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów ( 6 za,8 przeciw) odrzuciła powyższy projekt.
Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza.
ustalony na dzisiejszej sesji:
,,§ 1. Ustala się wynagrodzenie dla Burmistrza - Pana Zbigniewa Ligusa w kwocie
6 540 zł, z tego:
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 600 zł,
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1 250 zł,
3. dodatek specjalny wynoszący 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 970 zł,
4. dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 720 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/133/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1. § 1 ust. 1 i 2 od 1 stycznia 2005 r.
2. § 1 ust. 4 od 1 października 2004 r.”
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby przepis § 3 ust. 1 i 2 skonsultować z radcą prawnym
Pani Skarbnik odpowiedziała, że ma pozytywną opinię radcy prawnego na powyższy temat.
Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 3 wstrzymujących się, 3 przeciw) podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza, którą zarejestrowano pod Nr XXIX/191/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.13.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatniej sesji temat został wywołany i wzbudził wiele dyskusji i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązał się do sprawdzenia faktów i jeśli zaszła jakaś pomyłka to zostanie to wyjaśnione.
No i tak się stało, że na poprzedniej sesji Pan Edmund Matczak wnioskodawca uchwały zgłosił projekt uchwały odnośnie zmiany uchwały o dietach. W tym projekcie były zawarte propozycje, które przedstawione zostały w dzisiejszym projekcie uchwały. Padł wówczas także wniosek Pana Dariusza Kowalewskiego, który proponował to co zostało uchwalone. Podczas obrad wytworzył się ogólny rozgardiasz i hałas i Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z kwotami 200 i 250 złotych. Nikt z Państwa Radnych wówczas tych kwot nie oprotestował i tego typu uchwała została podjęta. Na ostatniej sesji przesłuchano taśmę i również z tego nagrania nie wynika, że Państwo Radni protestowali przeciwko sumom, które zostały przyjęte w podjętej uchwale ale fakt jest faktem, że wnioskodawca zgłaszał projekt uchwały z zupełnie innymi kwotami tj. 250 i 280 zł. To jest fakt. Faktem jest też, że Pan Radny Dariusz Kowalewski zgłaszał wniosek z kwotami 200 i 250 zł. , ale ten wniosek nie został przegłosowany w trakcie obrad sesji. Co ciekawe projekt uchwały z kwotami 200 i 250 zł. był zaopiniowany przez radcę prawnego. Tego projektu zgłoszonego przez radnego Pana Edmunda Matczaka nie ma, zginął. Nie ma w biurze Rady, nie ma Pan Radny i nie wiadomo, co się z nim stało, ale dobrze, że jest taśma i z tej taśmy wynika, co było tematem wniosku. I w związku z powyższym zgodnie z obietnicą przedstawiony został projekt uchwały regulujący te sprawy zgodnie z wnioskiem Pana Radnego Matczaka Edmunda.
Projekt uchwały w tej sprawie był omawiany na posiedzeniach komisji i podczas prac komisji zgłoszono następujące uwagi i wnioski:
Pan Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
wyjaśniał, że projekt uchwały powstał na jego wniosek. Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie proponowała następujące zmiany: 1. W paragrafie 2 dodać ,, Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla przewodniczących komisji stałych Rady za udział w obradach sesji i komisji oraz za organizowanie pracy komisji Rady Miejskiej w wysokości 280 zł.2.W paragrafie 8 dodać ,, z mocą obowiązującą od 9 marca 2005r." Powyższe zmiany Komisja zaleciła skonsultować z radcą prawnym, który wyraził negatywną opinię odnośnie obowiązywania uchwały z dniem 9 marca br.
Komisja Rewizyjna większością głosów wyraziła pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały.
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych.
Komisja jednogłośnie proponuje następujące zmiany do przedstawionego projektu uchwały:1. W paragrafie 1 zmienić zapis na ,,Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej w wysokości 250 zł." 2. W paragrafie 2 zmienić zapis na ,,Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla przewodniczących komisji stałych Rady w wysokości 280 zł. 3. Dodać paragraf 3 w następującym brzmieniu ,,Ustala się dietę dla radnych delegowanych przez Radę Miejską do udziału w innych komisjach w wysokości 100 zł. za każde posiedzenie. Numerację pozostałych paragrafów zmienić odpowiednio 5, 6, 7, 8 i 9.
poparła projekt uchwały przedstawiony przez grupę radnych, jak w załączeniu do materiałów na sesję.
Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej jednogłośnie poparła projekt uchwały przedstawiony przez grupę radnych, jak w załączeniu do materiałów na sesję.
Ponadto Pan Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że osobiście rozmawiał z radcą prawnym Panem Wiesławem Drabikiem, który powiedział, że uchwała ta nie może obowiązywać od 9 marca br. tylko z dniem podjęcia.
Pani Skarbnik poprosiła, żeby uchwała ta obowiązywała od 1 lipca 2005r., ponieważ musiałaby wykonać wyrównanie za 1 dzień czerwca br.
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w następującym brzmieniu:
Uchwała Nr XXIX/...../05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia.............. 2005r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.
Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. l568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala co następuje :
§1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych za udział w obradach sesji i posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w wysokości 250 zł.
§2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla przewodniczących komisji stałych Rady za udział w obradach sesji i za organizowanie pracy komisji Rady Miejskiej w wysokości 280 zł.
§3. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej w wysokości 100 zł.
§4. Ustala się potrącenia zryczałtowanych diet ustalonych w §l i §2 za każdą nieobecność w wysokości 25% jednak nie więcej niż 75%.
§5. Radnym, sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży wg. cen biletów komunikacji publicznej.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.
§7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/167/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 09 marca 2005r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po odczytaniu powyższego projektu uchwały Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem:
Pani Bogumiła Wojtysiak sołtys wsi Sulibórz proponowała Wysokiej Radzie, żeby sołtysom przyznać dodatek w wysokości 30 zł. za pracę poza Radą Miejską, w sołectwach, na zakup materiałów niezbędnych do wywieszania różnego rodzaju ogłoszeń itp.
Pan Tadeusz Antosiewicz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych wyjaśniał, że właśnie dlatego Komisja proponuje zmienić zapis na ,, za pracę w Radzie Miejskiej”. Ten zapis jest prostszy i spełnia to kryterium, za co radnemu powinno się zapłacić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych o następującej treści:
,,Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej w wysokości 250 zł."
Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 przeciwny) przyjęła powyższą poprawkę do § 1.
Następnie poddał pod głosowanie propozycję zapisu § 2 w następującym brzmieniu:
„Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla przewodniczących komisji stałych Rady w wysokości 280 zł.”
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) przyjęła powyższą poprawkę do § 2 projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zabierając głos w dyskusji nad kolejną poprawką powiedział, że jeżeli przyjęliśmy w głosowaniu w/w poprawki mówiąc o tym, że radni będą mieli płacone za pracę w Radzie Miejskiej ogólnie rzecz biorąc, to uważa, że zapis w proponowanej poprawce jest nie trafiony i Pan Przewodniczący osobiście będzie przeciwny tej poprawce.
I kolejno poddał pod głosowanie poprawkę do § 3 w następującym brzmieniu:
” Ustala się dietę dla radnych delegowanych przez Radę Miejską do udziału w innych komisjach w wysokości 100 zł. za każde posiedzenie.”
Rada Miejska w wyniku głosowania odrzuciła powyższą poprawkę ( 2 za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących się).
Pan Juszczyk Mieczysław zaproponował, żeby jeszcze przegłosować dojazd radnych na posiedzenia.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że tę regulację będziemy za moment głosować, bo przed chwilą głosowaliśmy proponowane zmiany.
Pan Juszczyk Mieczysław ponownie zabierając głos chciał zapytać wszystkich sołtysów i radnych, kto przyjechał autobusem na dzisiejszą sesję? Uważa, że jest to martwy przepis, bo każdy przyjeżdża własnym środkiem lokomocji i prosiłby, żeby ten przepis zmienić, żeby rozliczać koszty przejazdu samochodem.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że to Rada Miejska uchwala zasady zwrotu kosztów podróży i jeżeli taki wniosek padnie, to Rada Miejska go przegłosuje. Zwrócił się do Pana Juszczyka Mieczysława, czy ten głos ma traktować jako wniosek? Pan Juszczyk Mieczysław potwierdził, że zgłaszał wniosek w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu radnych według stawki za 1km.
Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik podała, że koszty przejazdu wychodzą prawie na tym samym poziomie.
Pan Marek Cybulski zgłosił wniosek, żeby rozliczenie kosztów przejazdu pozostawić na dotychczasowych zasadach..
Powyższy wniosek poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 13 za, 1 przeciw) przyjęła dotychczasowe rozliczenie zwrotu kosztów przejazdu.
Pani Wojtysiak Bogumiła uzasadniała swój wniosek w sprawie zapłaty sołtysom za inne czynności związane z wypełnianiem tej funkcji np. wywieszanie różnego rodzaju ogłoszeń, zawiadomień itp. Będą to środki na zakup pinesek, taśmy niezbędnej do wywieszania różnego rodzaju zawiadomień. Proponowała, żeby zmianę tego wniosku poprzez podniesienie diety ze 100 na 120 zł. za udział w sesji, ponieważ to sołtysi pracują na terenie wsi.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że projekt uchwały zakłada ustalenie diet dla radnych i sołtysów i nic się w tym projekcie nie mówi o środkach na zakup pinesek czy innych rzeczy. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej uważa, że jeżeli w tej sprawie zwrócą się sołtysi do Burmistrza, to takie materiały otrzymają.
Ten wniosek Pani sołtys o środki na zakup pinesek i innych materiałów biurowych nie dotyczy dzisiejszych obrad powiedział Pan Przewodniczący Rady Miejskiej.
Pan Tadeusz Robaczek Radny Rady Miejskiej przyłączył się do wniosku Pani Wojtysiak Bogumiły sołtysa wsi Sulibórz i zgłasza poprawkę do projektu uchwały do § 3 w następującym brzmieniu:
„§3. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej w wysokości 120 zł.” Prosił o poddanie powyższego wniosku pod głosowanie .
Innych wniosków nie zgłoszono. Tak więc Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższą poprawkę zgłoszoną przez Pana Tadeusza Robaczka dotyczącą § 3.
Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 4 wstrzymujących się, 2 przeciwnych) przyjęła zapis § 3 w następującym brzmieniu:
,, „§3. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej w wysokości 120 zł.”
Pan Kowalewski Dariusz zgłosił wniosek dotyczący zmiany § 8 i proponował, żeby uchwała ta wchodziła w życie z dniem 1 lipca 2005r.
Pan Józef Romanowski zabierając głos powiedział, że pośpiech w tym momencie jest niewskazany, ponieważ uważa, że nadzór wojewody uchyli tą uchwałę. Dlaczego? Bo w nagłówku pisze , że w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach a my wprowadziliśmy zapis w § 1 ,, za pracę w Radzie Miejskiej”. Wyraźnie się mówi, że muszą być ,, za udział w posiedzeniach” tym bardziej, że sołtysom ustaliliśmy dietę dla sołtysów za udział w obradach sesji. Z tego wynika, że sołtysi też będą mieli dietę tylko wtedy kiedy będą brali udział w obradach sesji. Pan Radny był przeciwny tym dwóm wnioskom zawartym w §§ 1i 2 wychodzącym z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji i Spraw Socjalnych. Te wnioski mówią, że ,, za pracę w Radzie Miejskiej” a w nagłówku jest, że ,, za udział w posiedzeniach”. Chodzi o to, żeby nam nadzór nie uchylił. W ogóle jest przeciwny wszelkim takim wnioskom, bo uważa, że powinno się płacić za to jeżeli jest posiedzenie, czy sesja, czy komisja, wtedy powinniśmy uzyskiwać dietę. A nie jeśli jest miesiąc wolny bez sesji, bez komisji, proszę to zaprotokołować, bo to mówię oficjalnie, uważam, że nie powinniśmy pobierać diet. A to, że pracujemy dla Rady Miejskiej jeszcze oprócz komisji i sesji, to na to się zgodziliśmy przy wyborach.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Radnemu Józefowi Romanowski, że te zapisy, które Pan Radny odczytywał, to Rada Miejska przyjęła większością głosów.
Pan Józef Romanowski odpowiedział na powyższe. Tak jest. Oczywiście. Wyraziłem swoje zdanie w tej kwestii. Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Dariusza Kowalewskiego i Edmunda Matczaka odnośnie § 8 ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005r.”
Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 2 wstrzymujących się) przyjęła zapis § 8 w następującym brzmieniu ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005r.”
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował zmianę zapisu w nagłówku uchwały.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 5 minut przerwy na zredagowanie poprawki dotyczącej nagłówka uchwały.
Po przerwie wznowiono obrady.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
Pan Józef Romanowski poprosił o ponowne odczytanie § 3 .
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał ponownie § 3 ,,Ustala się dietę dla sołtysów za udział w obradach Rady Miejskiej w wysokości 120 zł.”
Pan Józef Romanowski powiedział, że możemy zapisać, że ...,, za udział w pracy sołectw” a sołectwo jest jednostką pomocniczą Rady Miejskiej. W takim zapisie sołtysi będą uzyskiwać diety tylko wtedy kiedy będą sesje a radni będą otrzymywać diety wtedy kiedy będą i nie będą.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że tak ma być.
W odpowiedzi na powyższe Pan Józef Romanowski zapytał, dlaczego tak ma być? To Rada Miejska decyduje a nie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej. Zwraca uwagę na § 3 projektu uchwały, który jest krzywdzący dla sołtysów.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej jeszcze raz odczytał projekt uchwały w następującym brzmieniu:
,, Uchwała Nr XXIX/.../05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 czerwca 2005r. 2005r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej i sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. l568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych za pracę w Radzie
Miejskiej w wysokości 250 zł.
§2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla przewodniczących komisji
stałych Rady w wysokości 280 zł.
§3. Ustala się dietę dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Miejskiej
w wysokości 120 zł.
§4. Ustala się potrącenia zryczałtowanych diet ustalonych w §l i §2 za każdą
nieobecność w wysokości 25% jednak nie więcej niż 75%.
§5. Radnym, sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży wg. cen biletów
komunikacji publicznej.
§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.
§7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/167/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 09 marca 2005r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2005r.”
Powyższy projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 11 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej i sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej, która zarejestrowano pod Nr XXIX/192/05 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

AD. 14

Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że nasza gmina jest w dwóch związkach:
w Związku Gmin Dorzecza Iny oraz w Stowarzyszeniu Gminy Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie. W tym Stowarzyszeniu ostatnie Walne Zgromadzenie odbyło się 6 czerwca 2005r. Podczas tego zgromadzenia przyjęto wykonanie budżetu i sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2004 oraz plan działalności na 2005r. Zebranie przebiegało bardzo spokojnie bez dużego zaangażowania uczestników, co świadczy o tym, że nie ma o co zabiegać skoro nie ma tam głosów w dyskusji. Naszej gminie nie udało się uzyskać środków finansowych a jesteśmy płatnikiem składek. Teraz są nowe możliwości, ponieważ wchodzi do realizacji program Interreg 3A i w ramach tego programu będą również środki do pozyskania w podobny sposób jak w funduszach przedakcesynych, ale to wszystko zależy od aktywności członków , czy się uzyska takie środki. Te środki mogą pozyskiwać organizacje pozarządowe , jednostki gminne, gminy, podmioty publiczne . Natomiast chce powiedzieć, że nasza gmina uzyskała pewne środki poprzez Stowarzyszenie Euroregionu Pomerania. Otóż Urząd Miejski napisał projekt wymiany młodzieży, który został dofinansowany w wysokości 4.000 zł. Ta wymiana miała miejsce w naszej szkole w Gimnazjum i drugą mamy decyzję w kwocie 1.900 zł. na wymianę młodzieży tym razem młodzieży, która przyjedzie na imprezę ,,Na kupieckim szlaku”. Martwi Burmistrza to, że jest tak mała aktywność jednostek w pozyskiwaniu i w ogóle w pisaniu tych wniosków i ubieganiu się o te środki. Burmistrz ma nadzieję, że to się zmieni. Tym bardziej, że nawiązujemy kontakty z partnerami z Niemiec a teraz w sobotę będzie obecny Burmistrz z miejscowości Malchen i to jest kolejny etap tego co było prezentowane podczas jednej takiej sesji kiedy to mówiliśmy o tym, że z partnerem z Malchen będziemy realizować program w ramach miast partnerskich przy czym jesteśmy stroną mniej doświadczoną ale za to mamy więcej do zyskania. Firma, która prezentowała nam informacje o miejscowości i o zamierzeniach właśnie przygotowuje wniosek do Funduszu Fhare na dofinansowanie kolejnych wymian i na opracowanie programu rewitalizacji miasta Recza.
Natomiast w Związku Gmin Dorzecza Iny sytuacja jest podobna, bo znowu jest okres przejściowy. Związek był powołany po to, że wspólnie wystąpić o środki z Funduszu Spójności. Żeby je pozyskać, to należało taki związek powołać. Jak wszyscy wiemy, to ta wstępna koncepcja, która została opracowana nie została zaakceptowana i nie mogliśmy skorzystać z tych środków. Nie wynikało to z niedostatecznego przygotowania tego wniosku, ale tak naprawdę z tego, że nie jesteśmy dużą aglomeracją , o dużej ilości mieszkańców. W związku z tym nie spełnialiśmy tych parametrów dla których ten fundusz powstał.
Zatem postanowiliśmy opracować wspólną koncepcję i starać się o inne środki z ZPOR. Koncepcja została opracowana, całościowa , składająca się z wielu koncepcji składających się z wielu gmin członkowskich. Natomiast tuż przed złożeniem wniosku przedstawiciele gmin członkowskich jednak postanowili, żeby każdy składał wniosek osobno. Z tego powodu, że postanowiliśmy nie brać odpowiedzialności na te gminy, które niedostatecznie dobrze przygotowałyby ten wniosek., nie spełniałyby wymogów i takie możliwości w tym programie operatywnym są. Wcale nie punktuje się dodatkowo w tym programie dodatkowo tych zadań, co by uzasadniało występowanie z wspólnym wnioskiem. Tylko wtedy mamy interes jeśli szanse w pozyskaniu środków są większe przez to uczestniczymy. Na ostatnim Zgromadzeniu, które miało miejsce w maju zaczęto się zastanawiać nad celowością funkcjonowania dalej tego związku. Jednak decyzję odłożyliśmy, bo dość ciekawe efekty osiąga Związek Dorzecza Parsęty . Ten Związek nie zamyka się w realizacji tylko jednego programu czy sięgania po środki tylko wyłącznie tylko w tej dziedzinie ale poprzez swoje biuro stara się pozyskiwać środki na różne projekty. Członkowie naszego związku postanowili zaproponować zmiany do projektu statutu i przedstawić całą koncepcję na posiedzeniach swoich rad w swoich gminach, które zadecydują, co dalej z tym zrobić i w jakim kierunku kontynuować współpracę.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji.
Pytań ani uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że informacja
o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem została przyjęta bez głosowania.


AD. 15.

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że wyjątkowo ta informacja nie jest przygotowana pisemnie, ponieważ to jest związane z wieloma sprawami, które są przygotowywane w ostatnim czasie. Postara się krótko poinformować o pracy Burmistrza w ostatnim okresie między sesjami.
27.04.br. odbyły się spotkania z przedstawicielami Zakładu Energetycznego Choszczno i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat terminu i realizacji modernizacji ulicy Środkowej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. To zadanie jest w trakcie realizacji. W tym roku zakres prac został już wyczerpany. Natomiast modernizacja oświetlenia ma trwać do dwóch miesięcy na terenie naszej gminy.
12 maja br. Burmistrz brał udział w debacie i w Radio Koszalin. Samorządy zaczęły się niepokoić sytuacją w oświacie. Tym, że coraz większe środki są przeznaczane na zadania oświatowe . Samorządy by chciały inwestować w rozwój oświaty a nie utrzymywanie na tak niezadowalającym nas poziomie. To było jedno z kolejnych spotkań w całym cyklu spotkań, którym zajmuje się Konwent Wójtów i Burmistrzów Województwa Zachodniopomorskiego.
13 maja br. Burmistrz brał udział w Konferencji w Międzyzdrojach., która była poświęcona budowaniem społeczeństwa informacyjnego . Zostałem tam zaproszony w związku z tym, że realizujemy projekt e-Vita w ramach Programu Współpracy z Fundacji Wspomagania Wsi. O efektach realizacji tego programu miałem przyjemność poinformować uczestników , którzy byli przedstawicielami różnych instytucji, gmin.
24 maja br. odbyło się zebranie Związku Gmin Dorzecza Iny i o tematyce tego spotkania informowałem wcześnie.
31 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Enea w Gorzowie Wlkp. z Panem Kuciakiem i były to dalsze negocjacje związane z modernizacją.
2,3,4 i 5 maja br. odbywało się Forum Gmin i użytkowników obiektów cysterskich. Burmistrz uczestniczył w dniach 3 i 4.06.br. i o efektach tego spotkania informował Burmistrz wcześniej. Gminy chcą realizować program promocyjny i modernizacyjny i stąd ubiegać się będą o środki, o dofinansowanie na swoje potrzeby.
04 czerwca br. odbyło się I Forum Stowarzyszeń Wiejskich w Korytowie na zaproszenie Księdza Kokorzyckiego, któremu się podoba idea Więzi Gminnej, która u nas była realizowana na naszym terenie.
6 czerwca br. brał udział w zebraniu delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
4 czerwca br. był inicjatorem spotkania na temat produktu markowego, którym gmina mogła by się i powinna promować. To będzie materiał pomocniczy dla wszystkich tych, którzy się będą ubiegali o dofinansowanie ze środków nie tylko unijnych ale z różnych innych źródeł.
Ten materiał powinien ułatwić pisanie różnych wniosków, ponieważ będą tam uwzględnione te założenia tych instytucji, które przeznaczają środki na dofinansowanie.
8 czerwca br. Burmistrz uczestniczył w Drawsku Pomorskim, by odebrać dyplom i powziąć informację o tym, że gmina uzyskała 9 miejsce w kraju , w kategorii gmin od 5-7 tysięcy mieszkańców w Sportowym Turnieju Gmin. Dzięki temu gminie przyznano 30 bezpłatnych miejsc na kolonie letnie dla dzieci ubogich. Sprawą poszukiwania osób najbardziej potrzebujących zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu wraz ze szkołami.
14 czerwca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Tylnej. Burmistrz uczestniczył w tym spotkaniach dość często, ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na boiska sportowe, na place zabaw. Jest ogromne zapotrzebowanie i tego nam w gminie brakuje.
15 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Komunalnik podczas, którego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego spółki Komunalnik. Opinie Rady Nadzorczej były pozytywne i uzasadnienie było wyczerpujące i na tej podstawie Burmistrz stwierdza, że jest szansa, że firma utrzyma się i będzie dobrze funkcjonowała.
15 czerwca br. odbyło się spotkanie z niemiecką Firmą GOS, na której ustalono założenia do tego dofinansowania zadania z funduszu Fhare.
16 czerwca br. spotkanie z Panem Piotrem Szczepanikiem Prezesem Fundacji Wspomagania Wsi w związku z wieloma projektami realizowanymi na naszym terenie.
17 czerwca 2005r. odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Golczewie na temat programu ,, Natura 2000”. Jest to program obowiązujący na obszarach objętych tym programem, wprowadzającym na te obszary określone ograniczenia, niestety, dla inwestorów. Dlatego trzeba być szczególnie ostrożnym i trzeba się szczególnie na to przygotować żeby to nie było barierą w rozwoju gospodarczym gminy i jednocześnie można pozyskiwać dodatkowe środki europejskie na rozwój tych obszarów. To jest zależne od lokalnej aktywności.
27 czerwca br. w Reczu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu ,, Więź Gminna” z udziałem przedstawicieli samorządów, sektora poza handlowego, dyrektorów jednostek oświatowych naszej gminy, w którym gościem był atasze Ambasady Amerykańskiej, który przekazał nam ciekawe informacje a przede wszystkim został cały projekt, który był realizowany i który kosztował 5 tys. dolarów, podsumował dla nas bardzo korzystnie i stwierdził, że nie zmarnowaliśmy tych pieniędzy. My to oznacza organizacje pozarządowe.
28 czerwca br. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Szumskim z Suchania w związku z tym, że nasz wniosek wspólny nie przeszedł kolejnego etapu. Na 60 punktów niezbędnych do uzyskania środków uzyskaliśmy niecałe 55 punktów i to jest bardzo niewiele. Robiliśmy odwołanie, bo jesteśmy przekonani, że wniosek był oceniany od tyłu. Te zarzuty, które tam są sformułowane nie są adekwatne do rzeczywistości czyli na przykład to, że nasz wspólny projekt nie jest wspólny z założeniami Strategii Województwa Zachodniopomorskiego. Burmistrz przypomniał, że realizujemy go wspólnie w ramach Związku Gmin Dorzecza Iny, że jest częścią Krajowego Programu Aglomeracja Recz kanalizacyjnego no i oczywiście zgodny z dyrektywami spełniający określone warunki, które były niezbędne do złożenia tego wniosku. Opracowano odwołanie od tego wniosku i oczywiście nie liczymy, że odwołanie zostanie uwzględnione i dlatego pracujemy nad skierowaniem tego samego wniosku do funduszu norweskiego. Burmistrz uważa, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie zmarnować tych lat pracy, które tam włożono.
Uwag nie zgłoszono. Informację przyjęto bez głosowania.


AD. 16.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że główne działania Przewodniczącego polegały na:
- przygotowaniu materiałów na dzisiejszą sesję,
- dyżury w biurze Rady Miejskiej,
- korespondencja bieżąca,
- do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpływają wnioski o dofinansowanie różnego rodzaju imprez. Informował, że kilka imprez zostało dofinansowanych z diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej m.in. Dzień Dziecka w Sokolińcu,
- wspólnie z Panem Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Cymermanem i Panem Burmistrzem Zbigniewem Ligusem omówiono ewentualne zmiany, które należy poczynić w Statucie gminy Recz,
- udział w imprezach na terenie gminy: Turniej Piłkarski, udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Reczu i w Gimnazjum,
- przesłuchanie na Policji w sprawie Suliborek 5, ponieważ zostałem przesłuchany jako świadek w sprawie,
- rozmawiano z Panem Burmistrzem na temat sytuacji finansowej w Klubach Sportowych w wyniku czego zażądamy od klubów sprawozdań z wykorzystania środków finansowych na okres I półrocza a to się wiąże się z tym, że trzeba będzie podjąć decyzje w sprawie finansowania klubów na następny okres czasu,
- odpowiadano na kierowane do Pana Przewodniczącego pisma itp.
Uwag nie stwierdzono do przedstawionej informacji.

AD. 17

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:

Pan Juszczyk Mieczysław informował, że na spotkaniu z atasze ambasady USA Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dobrzaniecki zabierając głos powiedział, że nie zna stowarzyszeń i nie zna sołectw i niech się Pan Przewodniczący dobrze zastanowi nad sesją wyjazdową, bo ta sesja dużo nam radnym dawała. W tym roku nie planuje się sesji wyjazdowej. Pan Juszczyk stwierdza, że nie wie z jakich pobudek Pan Przewodniczący Rady Miejskiej tego nie podjął. Pan Juszczyk mówił, że sesja wyjazdowa była najlepszą sesją jaka mogła być , bo wszyscy radni i wszyscy sołtysi mogli Panu Burmistrzowi przedstawić swoje bolączki i swoje problemy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi na powyższe stwierdził, że nie powiedział, że nie zna sołectw i sołtysów oraz stowarzyszeń lecz powiedział tak, że to co się dzieje w sołectwach nie zawsze dociera do nas i nie wiemy o ich poczynaniach np. nie widzieliśmy, że Pan Radny Matczak Edmund przy współpracy z innymi organizacjami zorganizował imprezę wiejską kulturalną, to my tego nie wiedzieliśmy i dowiedzieliśmy się na tym spotkaniu. Właśnie chodziło Panu Przewodniczącemu o przekazywanie tego typu informacji, bo my nie wiemy co się dzieje w poszczególnych sołectwach. W nawiązaniu do powyższego zapytał wprost Pana radnego Juszczyka Mieczysława, czy wiedział, że w Pomieniu była jakaś impreza? Pan Juszczyk Mieczysław odpowiedział, że nie wiedział o imprezie w Pomieniu ale gdyby była sesja wyjazdowa to by się dowiedział.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do Pana Juszczyka, by cytował słowa, które powiedział Pan Przewodniczący a nie te, które Pan Juszczyk sobie wyobraża, że Pan przewodniczący powiedział.
Pan Radny Tadeusz Robaczek nawiązując do wypowiedzi Pana Mieczysława Juszczyka też odniósł takie wrażenie, że jakby było za mało informacji na temat co się dzieje w gminie, na terenie sołectw. Ma w związku z tym pytanie, ponieważ od roku już się nie ukazuje Biuletyn Informacyjny Recza. Nie wie czy na taką wielką imprezę, która się zbliża już pojutrze jest wydany taki Biuletyn Informacyjny.
W spotkaniu z atasze uczestniczyło 8 radnych i przez dwie godziny poczułem się jak w Ameryce, wszystko ładnie, stowarzyszenia przedstawiły swoje zamiary, których nie krytykuje, ten pokaz multimedialny i to wszystko wyglądało ładnie i pięknie. Dlatego może zdziwienie Pana Przewodniczącego, że nie ma takich informacji, które były przedstawione z okazji spotkania z atasze ambasady amerykańskiej . Następnie stwierdził, że jak najbardziej popiera sesję wyjazdową, na której sołtys danego sołectwa informował Wysoką Radę o tym co się dzieje w sołectwie, jakie są bolączki itd. Ja nie chcę tu wnioskować o sesje nadzwyczajną i niech rozważy Pan Przewodniczący to co mówił Pan Radny Juszczyk. Natomiast ma pytanie o wiele ważniejsze w związku z tym co nas czeka od 1-3 lipca br. chodzi o Kupiecki szlak. Zwrócił się do Pana Burmistrza mówiąc, że spotykają się burmistrzowie i wójtowie na Konwencie Burmistrzów i Wójtów, które odbywa się nie wiem czy raz w roku czy częściej i wnioskował, żeby rozłożyć te terminy różnych imprez gminnych, by nie pokrywały się tak jak w tym roku, że imprezy takie będą u nas, w Drawnie i w Pełczycach i chyba jeszcze w innych ościennych gminach. Jest to straszne przedsięwzięcie logistyczne dla policji, chodzi o zabezpieczenie. My nie możemy konkurować z Drawnem, ponieważ tam będą takie zespoły, że nie mamy szans z tym Koniem Polskim z Koszalina konkurować. Tam pouciekają nam ludzie z Recza. Ja nie kwestionuję teraz naszego Kupieckiego szlaku chociaż są ludzie, którzy mówią, że nam się lekko przejadł. Prosił, by wcześniej uzgadniać terminy imprez w poszczególnych gminach, żeby rozłożyć te imprezy na 3 tygodnie, na 3 soboty a nie tak, że zbiegają się one w jednym czasie w trzech gminach. To jest jeden wniosek. Następny wniosek to o tych stypendiach. Pytanie takie szczegółowe czy oprócz tych stypendiów szkolnych były też przyznawane zasiłki szkolne, które w uchwale przewidzieliśmy 5% z dotacji szkolnej. Nie ma tu Pani Skarbnik, bo jest to zapisane w ostatniej uchwale, która uchwaliliśmy w uchwale o tych stypendiach. Nie wie w jaki sposób podejmowano decyzję o tych stypendiach, że tylko z 600 złożonych wniosków tylko 300 otrzymało stypendium a kwalifikowali się wszyscy dochodowo. Pytał czym się kierowano. Często ludzie, którzy wykazują zero dochodów w rodzinie to są to lewe, ukryte dochody tak, że przykro jest później słuchać, że dzieci małe wiedzą, że ich tatusiowie są na zachodzie i jeszcze oni otrzymują stypendia. W takiej małej grupie jaką jest nasza gmina to to powinno być sprawdzone i to jest moja sugestia, powiedział. Informacja była zła, mówiono, że można się odwołać ale ci ludzie nie mają decyzji na piśmie a może już dzisiaj mają.
Ponadto pytał, czy jest już zatrudniony pracownik do kontroli jednostek budżetowych, bo Komisja Rewizyjna ma ograniczone możliwości kontroli, chodzi o ten audyt wewnętrzny o którym się mówi od dawna i Pani Skarbnik wspominała, że jest takie zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej i myśli o zatrudnienie takiego pracownika z inną gminą. Czy coś w tym temacie ruszyło, bo to jest zalecenie chyba z poprzedniej kadencji. Pytał to jest realizowane i czy jest już zatrudniony pracownik do tego audytu. I ostatnie ma takie pytanie do wszystkich internautów, radnych i innych, którzy uczestniczą w sesji. Panowie zawrzyjmy jakiś pakt. To co ostatnio odnośnie diet się ukazało w internecie, piszą, że znowu Komisja Rewizyjna. Dobrze, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, tu chylę czoło, przeanalizował to wszystko i wrócił do tego, ale to co się tam zebrało już się nie wróci. Kiedy Komisja Rewizyjna składała wniosek o jakiś dietach. Jeszcze raz apelował do wszystkich, którzy tak lubią atakować Komisję Rewizyjną , prosił o jakiś pakt o nieagresji. Czasami może odwrócić się w odwrotną stronę, co przykładem jest uchwała o dietach.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej ustosunkował się do wypowiedzi na temat sesji wyjazdowej. Przypomniał, że przy uchwalaniu planu pracy Rady Miejskiej nigdzie nie powiedziano, że takiej sesji nie będzie. Powiedziano natomiast, że jeśli zajdzie taka konieczność to taką sesję się zorganizuje. Tego się nie wypiera. Tylko to jest tak, że Rada Miejska pojedzie na wieś i sołtysi Radę poinformują o swoich problemach itd. to po co Państwo sołtysi przyjeżdżają na sesję, czy nie po to, żeby Radę Miejska poinformować o problemach, które są na problemach sołectw.
Następnie zapytał jak ma rozumieć wypowiedź Pana Radnego Robaczka Tadeusza o ograniczonej możliwości kontroli jednostek budżetowych przez Komisję Rewizyjną.
Pan Robaczek Tadeusz odpowiedział, że sam Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wie, że będąc jeszcze Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej , że to co może przedstawiciel kontroli to nie Komisja Rewizyjna, bo Komisja ma ograniczone tematy i nie może wszystkiego kontrolować.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że Komisja Rewizyjna posiada uchwalony plan pracy na dany rok, w którym określono tematy kontroli. Jeszcze Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nie słyszał, że w trakcie kontroli nie udostępniono dokumentów niezbędnych do kontroli lub nie udzielił informacji przez Komisję Rewizyjną.
Pan Robaczek Tadeusz przypomniał, że zadał pytanie o audyt zewnętrzny i na tym zakończył wypowiedź.
Następny głos zabrał Pan Stanisław Barna radny Rady Miejskiej zgłaszając szereg pytań:
- Co się dzieje z hydrofornią w Pamięcinie? Sprawa umilkła, są telefony z Pamięcina i sam wie, że ta woda nie leci i jest woda kiepskiej jakości. Nie wie, czy nie należało by złożyć wniosek w SANEPIDZIE, czy ta woda nadaje się do picia. Było dobrze a teraz jest z powrotem bardzo kiepsko.
- Nie wiem już któryś raz proszę o przejrzenie dróg powiatowych, gminnych. Chodzi głównie o te nasze żużluweczki Jarostowo-Lubieniów, druga strona. Była tam jakaś firma a teraz przejął to ZUH Komunalnik. Nie widziałem nikogo na tych drogach przez pół roku co najmniej.
- Pan Stekiel Andrzej Prezes WKS Sparta w Lubieniowie niepokoi się, że zaczyna jemu brakować pieniędzy na działalność sportową, prosił o ten szalet. Pytał, co w tej sprawie zrobiono.
- Jeszcze ma taką małą prośbę, żeby pracownik, który dojeżdża do pracy do gminy z Żeliszewa żeby rano zanim wyjedzie do Recza przeznaczył godzinę czy pół godziny na sprzątanie plaży gminnej w Żeliszewie, bo jest bałagan.
- Nie wie czy nie byłoby możliwości przywiezienia piachu nad jezioro w Żeliszewie, bo tam wyciągnięto zielsko z tego jeziora.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że zgodnie z prawem wodnym nie wolno wyciągać zielska z jeziora bez zgody właściciela.
Pan Juszczyk Mieczysław zgłosił prośbę, żeby wykosić trawę w Nętkowie, bo całe jest zakrzaczone i wszyscy tu przyjeżdżają i udają, że nic się nie dzieje. Jest tragedia z tym. Dlaczego tak jest? Co roku było koszone, ludzie byli kierowani na wieś do koszenia, czy tylko ten Ośrodek Pomocy Rodzinie i to jest całe Nętkowo. Tam przychodzi tylko młodzież z podstawówki a reszta to rośnie chuligaństwo, bandytyzm i wandalizm.
Pani Skowrońska Zenona dodała, że jednego pracownika dano do koszenia w Nętkowie a później przydzielono dla wsi innego pracownika, bo tamten przestał pracować. Po trzech dniach stwierdzono, że ten pracownik musi wrócić do Recza, bo w Reczu jest potrzebny. Pani Dorota Miśkiewicz powiedziała, że jak się skończy nagła robota w Reczu związana z Kupieckim szlakiem, to da 2-3 pracowników do koszenia w Nętkowie. W tej chwili jest bardzo grube zielsko i nie wie czy kosa w ogóle weźmie takie grube zielsko.
Ponadto podała, że na starej oczyszczalni są dwie duże dziury ponad 4 metrowe i do tej pory są nie zasypane i jeśli wpadnie tam jakieś dziecko to się utopi.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powrócił do protokółów z kontroli. Informował, że do Komisji Rewizyjnej wpłynęły dwa pisma ale faktycznie chcemy się ustosunkować do jednego pisma, które zostało przekazane od Pana Edwarda Wetzel i dotyczy ono montowania drzwi wyjściowych w Urzędzie Miejskim w Reczu. Zdaniem radnego wydaje się to bardzo dziwne, bo jak Pana Burmistrz sam mówił, że na 5 datach wymienionych w pismach były błędy i nie zachowano chronologii. Wnioskował, żeby tą sprawę w lipcu zbadała Komisja Rewizyjna i poinformować o tym Radę Miejska i udzielić odpowiedzi Panu Edwardowi Wetzel. Sprawa dotyczy lat wcześniejszych. Ma skopiowana dokumentację od Pana Edwarda Wetzel
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść pisma od Pana Edwarda Wetzel w następującym brzmieniu:
,,Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu. Recz, dnia 29 marca 2005r. W związku ze skierowaniem doniesienia do Prokuratury Rejonowej w Choszcznie przeciwko Burmistrzowi Recza Panu Zbigniewowi Ligusowi z powodu przestępstwa z art. 239 oraz 271 Kodeksu Karnego zwracam się do Pana o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną dokumentów związanych z udzieleniem zlecenia Panu Mieczysławowi Niebieszczańskiemu na wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu Gminy. Z załączonego listu Burmistrza sygnatura itd. z dnia 1 czerwca 2004r. wynika, że Burmistrz próbuje zacierać ślady przestępstwa popełnionego w tej sprawie”.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy wniosek Pana Wetzla w tej sprawie był kierowany do Prokuratury Rejonowej w Choszcznie?
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że tak, ale z tego co jemu wiadomo Prokuratura Rejonowa w Choszcznie nie podjęła dochodzenia w tej sprawie.
Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał w których latach zakładano te drzwi wejściowe do Urzędu.
Pani Skarbnik wyjaśniała, że były to lata 1998/1999 czyli w poprzedniej kadencji i sprawę wyjaśniała oraz badała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej mówił, że zastanawia się nad tym, co Komisja Rewizyjna chce badać skoro sprawa została wyjaśniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz została odrzucona przez Prokuraturę Rejonowa w Choszcznie, bo nie znalazła podstaw by prowadzić w tej sprawie dochodzenie.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że zgłoszono wniosek do Rady Miejskiej i prosił o nie sugerowanie stanowiska w tej sprawie.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, co Komisja Rewizyjna chce badać w tej sprawie.
Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiadał, że Komisja Rewizyjna chce zbadać płatność faktur itd. za te drzwi wejściowe.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby na bieżąco głosować zgłaszane wnioski. I tak poddano pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli dotyczącej płatności faktur za drzwi wejściowe.
Tu przerwał Pan Juszczyk Mieczysław członek Komisji Rewizyjnej informując, że tu nie ma co głosować, bo te drzwi były zakładane za tamtej Rady Miejskiej kiedy to Przewodniczącym Rady Miejskiej był Pan Józef Romanowski obecny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Mówił dalej, że ktoś podrzucił pismo Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i apelował, żeby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w to nie wchodził, bo to są brudy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał powyższą dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie przeprowadzenia kontroli dotyczącej remontu wymiany drzwi wejściowych do Urzędu Gminy w Reczu.
Pan Józef Romanowski dodał, że wniosek powyższy zgłaszał w imieniu Komisji Rewizyjnej.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przeprowadził głosowanie nad wcześniej odczytanym wnioskiem. W wyniku głosowania Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek zgłoszony przez Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej większością głosów ( 2 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujących się) został odrzucony .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Tadeusz Antosiewicz opuścił salę obrad i jest nieobecny na sesji.
Pan Józef Romanowski zwrócił się z całym szacunkiem do Pana radnego Mieczysława Juszczyka informując, że nie może tak pracować w Komisji Rewizyjnej, ponieważ Pan Mieczysław Juszczyk był na posiedzeniu, zna materiał, pisma były odczytywane a dzisiaj na sesji Pan Mieczysław Juszczyk tak się zachowuje jakby tematu nie znał.
Pan Mieczysław Juszczyk odpowiadał, że nie znał terminu w jakim te drzwi wykonano.
Pan Józef Romanowski ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że do niego takie sprawy nie dochodziły. Mówił, że był wniosek i Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu jednogłośnie ten wniosek przyjęła i dlatego zgłosił go na sesji Rady Miejskiej.
Pan Juszczyk Mieczysław zapytany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, czy też głosował za tym wnioskiem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że nie.
Dalej Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił, że chciałby poinformować o pewnym fakcie. Powiedział, że powinniśmy pracować prawdomównie a nie w ten sposób, że się mataczy itd.
Odczytał następnie zapis protokółu Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2005r.:
,,AD.3. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu zwróciła się do Burmistrza z prośbą o udostępnienie przez Burmistrza pisma do RIO w Szczecinie wyjaśniającego zarzuty zawarte we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielania absolutorium dla Burmistrza za 2004r. Burmistrz udzielił przewodniczącemu Komisji ustnej odpowiedzi, że takowe pismo nie było wysyłane tylko wysłano poprzez fax dokumenty związane ze sprawami zawartymi we wniosku Komisji Rewizyjnej oraz, że dodatkowych wyjaśnień dla RIO telefonicznie udzieliła Skarbnik Miejski.
W ocenie Komisji Burmistrz udzielając takiej ustnej odpowiedzi-skłamał. Wg uchwały Składu Orzekającego RIO nadesłanego w dniu sesji tj. 22 kwietnia 2005r. o godz. 9:35 dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2004r., Przewodnicząca Składu Orzekającego odpowiada cyt.: ,,Z wyjaśnienia Burmistrza przesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynika, iż ...". W dalszej treści pisma widnieje zapis cyt.: ,,Z wyjaśnień Burmistrza wynika, iż montażu tych elementów...". W sprawie zarzutu dotyczącego urządzenia ogrodu rustykalnego mamy cyt.: ,,Z wyjaśnień Burmistrza wynika, iż przedmiotowe zadanie ...". W sprawie remontu dachu na budynku MGOK mamy cyt.: ,,Z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza wynika, iż Dyrektor MGOK nie pozyskał środków ...''.
Po zakończeniu posiedzenia Komisja udała się na wizję lokalną. „
Po zakończeniu odczytywania powyższej części protokółu Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział do Burmistrza, że nie możemy pracować na zasadzie kto kogo złapie. Mamy namacalne dowody . Pan Burmistrz próbuje nawet Komisję Rewizyjną i mam wrażenie, że mnie osobiście, nie pierwszy raz wprowadzać, mataczyć i mówić nieprawdę . To jest też stanowisko Komisji Rewizyjnej i tylko informujemy, że taki fakt ma miejsce i musimy pracować w tej Radzie Miejskiej nie na zasadzie łapanki tylko na zasadzie prawdomówności. Tyle jeśli chodzi o to posiedzenie. Obecnie przystępuję do zgłaszania wniosków i zapytań już jako radny:
- ma wniosek od mieszkańców aby przyspieszyć modernizację drogi do cmentarza koło Interbrzoz. Wczoraj przejeżdżałem już chyba od miesiąca kładą tam krawężniki i ta praca chyba już za długo trwa. Tak uważam a już w piątek będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej na starym cmentarzu.
- Prosił podziękować, jeśli będzie ku temu okazja Panie Burmistrzu, Dyrektorowi Dyrekcji Dróg Wojewódzkich za częściową realizację wniosku zgłoszonego na sesjach w sprawie modernizacji ulicy Środkowej i Kolejowej, bo taki wniosek dotyczył tych dwóch ulic. Zgłosił następnie drobną uwagę, która wynika też z wypowiedzi mieszkańców. Czy nie należało zwrócić uwagę przy poprawianiu stanu chodnika na ulicy Środkowej zmienić krawężniki na nowe, bo zostały wmontowane stare kamienne a takie stare kamienne raczej pasują przy bruku tak jak na ulicy Ratuszowej. A tam jest asfalt, nowy chodnik i to tak wygląda jak nowy garnitur a stare buty. Jest to ulica główna przebiegająca przez środek miasta. Następna taka modernizacja może być za 20 czy 30 lat a co już wmontowane to już się tego nie wymontuje. Troszeczkę te krawężniki stare kamienne nie pasują do nowego chodnika.
- Pytanie jest następne, jakie jest zadłużenie gminy na chwilę obecną. Prosił o podanie w procentach.
- Co dalej z halą sportową. Prosił o udzielenie informacji, czy jakieś środki zostały pozyskane i jakie są plany na przyszłość.
- Prosił, by zwracać uwagę na ulotki, które się pojawiają, bo na przykład do radnego trafiła ulotka ,, 720 lat na kupieckim szlaku w Reczu”. Tutaj pisze, że VIII edycja to wie, bo tutaj mieszka a tutaj pisze, że 720 lat na kupieckim szlaku. Później mamy 3 lipca polsko-niemieckie seminarium na temat losów ludzi i obiektów w latach 1940-1950. Dlaczego takie lata jakieś dziwne, tu wojna, tu zaraz 5 lat po wojnie. To już po 1951 roku nie możemy rozmawiać kto tu jeszcze mieszkał, czy stan ten budynków. To są takie uwagi od mieszkańców i od radnego też.
- Następnie powiedział, że uroczystość odsłonięcia pomnika powinna być poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt. 13. Wszelkiego rodzaju nazwy ulic, pomników powinno być ku temu pozwolenie podjęte poprzez uchwałę Rady Miejskiej. Nie mamy w tej kwestii uchwały a w piątek będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej a tablica pamiątkowa jest pomnikiem.
- Na Komisji Rewizyjnej poruszano sprawę budowy miniparkingu na ul. Kolejowej w Reczu koło Zakładu Fryzjerskiego. Pytał kiedy będzie wybudowany i prosił o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom ( Karpiński).
- Zapytał następnie, czy została wydana decyzja w sprawie uwłaszczenia budynku nr 1 na ul. Rynek.
- Podał sprawę bulwersującą środowisko. Ma mianowicie dwa nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym z tego samego Sądu Rejonowego w Choszcznie VI Wydział Grodzki. Pozew został wniesiony przez Rejonową Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie i jednocześnie pozew został wniesiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. I co ciekawego można zauważyć, bo sprawa jest bulwersująca, niesprawiedliwa społecznie uważam i zastanawiająca. Nakaz zapłaty wystosowany przez Rejonową Spółdzielnię Mieszkaniową w Choszcznie mówi o tym, że kwotę 136,77 zł. pozwany musi zapłacić tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 0 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Natomiast jeśli chodzi o Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mówi się, że należy zwrócić kwotę oprócz tych zaległości i odsetek 2.711,88 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 2.415 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego czyli kwotę 2.415 zł. i upoważniony jest nasz mecenas Wiesław Drabik. Pan Radny wie, że 10 pozwów już poszło . A więc Pan mecenas za każdy taki pozew będzie pobierać kwotę 2.415 zł. Następne pozwy są już przygotowane. Proszę sobie zobaczyć. Jeśli Spółdzielnia Rejonowa Mieszkaniowa nie korzystała z prawnika i tutaj nie ma tej pozycji obciążającej mieszkańca w postaci kosztów zastępstwa procesowego to dlaczego nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnia Pana Drabika i ten Pan Drabik reprezentując Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za każdy nakaz zapłaty będzie tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pobierać kwotę 2.415 zł. Gdzie to jest możliwe? Niedość, że ten biedny mieszkaniec ma zaległości, bo jest bezrobocie, odsetki go dobiją, koszty procesowe to jeszcze za to, że Pan Drabik reprezentuje ZGKiM 2.415 zł. od każdego pozwu będzie pobierał. Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem. To jest obecnie 10 pozwów a może być 100 itd. A więc należy tego biednego człowieka zadusić itd., nie pomóc mu tylko trzeba go zniszczyć. Tak to wygląda. Nie wiem do kogo to pytanie chyba do Pana Burmistrza, bo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest naszym zakładem budżetowym gminnym i proszę Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy a Pan Wiesław Drabik mecenas jest też zatrudniony w naszym Urzędzie.
- Pan Kowalewski Dariusz informował , że od soboty do wtorku do rana nie można było spać, bo najpierw wesele a później osiemnastka w Czardaszu. Prosił Pana Burmistrza o wystosowanie pisma do właściciela Czardasza, by nie zakłócano ciszy nocnej. Nie jest za tym, żeby zamknięto restaurację, ale niech po 22 zamykają drzwi a ci, którzy siedzą na zewnątrz niech będą dopilnowani przez właściciela żeby nie zakłócali ciszy nocnej.

AD. 18.

Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:

Pani Wojtysiak Bogumiła sołtys wsi Sulibórz podziękowała za realizację wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji. Wnioskowała, żeby park wiejski piękny wykosić z traw po zakończeniu Kupieckiego szlaku.
Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów informował, że przy wjeździe do Lubieniowa jest wielka góra ziemi, którą można wykorzystać do zasypywania dziur na oczyszczalni ścieków w Nętkowie lub do zasypywania szamb.
Pan Packań Andrzej sołtys wsi Suliborek mówił, że działa w Urzędzie Miejskim system informatyczny rejestr wniosków. Jest to fajny system, bo zgłoszone wnioski są rejestrowane i leżą. Prosił, żeby Rada i Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ustaliła jakiś monitoring nad realizacją wniosków. To jest bardzo proste dla Pana Burmistrza, bo rejestr wniosków i sobie leżą ale chodzi o to, że są zgłaszane wnioski i powinny być rozpatrywane od zaraz. Po co czekać za rok, może do następnej kadencji.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o konkretną sprawę.
Pan Andrzej Packań powiedział, że właśnie składa wniosek o ustalenie monitoringu realizacji wniosków zgłaszanych przez radnych, sołtysów i mieszkańców, bo nikt tego nie kontroluje.
Chodzi o to, że jest kupa tych wniosków a pierwszy wniosek, który zgłasza od początku kadencji . Mamy taki system elegancki dróg gminnych, które są zaniedbane. Ja nie wiem jak można się domagać rozwoju gminy jak się nie ma jak dostać. Panie Burmistrzu to trzeba płakać a nie uśmiechać się. Dobrze się tu szasta słowami.
Pan Burmistrz wyjaśniał, że uśmiecha się do Pana sołtysa a nie śmieje się z niego.
Pan Packań Andrzej kontynuował to jest rozpacz. Tutaj w Reczu sobie żyjecie i co was obchodzi poza murami. Jak można prowadzić jakąś działalność gospodarczą jak nie można się nigdzie wyrwać. Jest bardzo dobry system dróg, który zastaliśmy po Niemcach tylko jest zaniedbany. Przy okazji ostatniej sesji objazdowej pokazywał Pan Sołtys wsi jaki jest piękny szlak z Recza , kupa kilometrów, praktycznie bezpieczny, tam nie ma żadnego ruchu ale tylko trzeba to przywrócić do życia. Mało tego. To jest obowiązek bo to nie jest żadna łaska, że się tam weźmie i zrobi. Nieprawda to jest obowiązek gminy utrzymanie dróg gminnych. Drogi gminne są pozaorywane. Ten temat wałkuje którąś sesję z kolei. Jest droga zaorana i nie ma komu wyłożyć kwotę 4 tys. zł. na geodetę na odtworzenie drogi. Ja się pytam dlaczego nie podjęto kroków dotychczas, które pozwolą rozwiązać ten problem bez pieniędzy. Przecież było ustalone, że mają się spotkać dzierżawcy, przedstawiciele gminy i można zawrzeć ugodę może nie tak jak wynika z mapy ale żeby ta droga była. Jest wytłumaczenie, bo nie ma pieniędzy. Można kupę rzeczy zrobić bez pieniędzy. Dziwi się Panu Burmistrzowi, że jakoś tak się wdaje w te stowarzyszenia wątpliwej jakości jak jest taki piękny program Lider. Ja jestem rolnikiem i może dlatego znam ten program, bo to jest program Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, który jest stworzony dla wspierania rozwoju wsi. Taki dla nas program. Rolnicy nie mają takiego aparatu jakim Pan Burmistrz dysponuje ale jakoś umieją sobie z AMiRR te środki zorganizować. Pozałatwiane mają wnioski obszarowe na niekorzystne warunki gospodarowania, na cokolwiek. Pakiet jest olbrzymi a u nas w gminie nie ma fachowca żeby sięgnął po te pieniądze. Wnioski trzeba składać i trzeba się umówić z Agencją jak jest dobry pakiet to jest do przeskoczenia. Ja nie wiem czy Pan Burmistrz tego nie wie? Tak samo wspominał Pan o programie Natura 2000. Akurat przez to przebrnąłem. Nikt w gminie nie wie co to jest Natura 2000. No kto wie gdzie przebiega obszar Natura 2000? W gminie takich informacji się nie dostanie a podobno Wojewódzki Konserwator Przyrody przesłał e-mailem do każdej gminy taki program. Te informacje są tylko trzeba chcieć. Tych spraw, które są do załatwienia od zaraz to już jest taka sterta. Ja myślę, że trzeba zacząć Pana Burmistrza rozliczać za te trzy lata kadencji. Ja bym chciał zapytać dzisiaj Pana Burmistrza ile ściągnął pieniędzy ze Wspólnoty Unii Europejskiej? Jakie gmina zaangażowała pieniądze i na jakie zadania, żeby ściągnąć środki z UE. Mnie się wydaje, że żadnych pieniędzy nie ściągnęliśmy. To co było na początku to teraz cicho sza. Przecież mówię, że fundusz AMiRR to jest typowo właśnie fundusz na drogi na infrastrukturę gminy.
To ja chłop mam takie rzeczy mówić administracji? Przecież to jest skandal. Na zakończenie stwierdził, że jak sobie jeszcze coś przypomni to jeszcze dopowie.
Pan Przebieracz Roman sołtys wsi Jarostowo wnioskował o naprawienie studni w Pamięcinie, bo jest zła jakość wody oraz jej brak.
Pan Sankowski Jarosław Sołtys wsi Żeliszewo pytał jakim systemem było dzielone to stypendium dla uczniów, jakie kryterium było brane pod uwagę, bo są różne głosy mieszkańców w tej sprawie i kto to oceniał.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej był uchwalony Regulamin przyznawania stypendium i gdybyście Państwo uważali to byście wiedzieli jakie ustalono zasady i kryteria. W uchwale ustalono, że stypendia będą przyznawane do wysokości środków otrzymanych na ten cel.
Pan Sankowski Jarosław sołtys wsi podał, że pewna Pani miała 170 zł. na osobę w rodzinie i nie otrzymała stypendium z braku środków. Dlatego pyta się jak to jest, że jedni maja dochód wyższy na osobę i otrzymali stypendium a inni niższy i nie otrzymali tego stypendium. Czym się kierowano. Jakie tu kryteria obowiązywały. Czy chodzi o alfabetyczne ustalenie listy?
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że robimy Dni Recza, świta się zjeżdża a ten ,, chlewik” przy wjeździe do Recza stoi, ze spadającym tynkiem. Chodzi o to żeby pomalować ten budynek, bo jest wizytówka Recza. Robimy tu piękne skwery, chodniki itd. a tam stoi rudera, która jest wizytówka Recza.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek przypomniał Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że zgłaszał wniosek żeby podjąć sprawy gospodarcze dla gminy.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadał, że jest ustalony plan pracy na 2005 r. i jeżeli taki punkt będzie to na pewno będzie omawiany. Jeżeli chodzi o wprowadzenie dodatkowego takiego punktu to musi cała Rada Miejska podjąć ten temat a nie sam Przewodniczący. Umawiamy się tak, że sprawdzi w planie pracy Rady Miejskiej czy taki punkt jest i jeśli nie to zawnioskujemy na następnej sesji o wprowadzenie tego punktu do planu pracy Rady Miejskiej.
Pan Barna Stanisław radny Rady Miejskiej informował, że kiedyś składał wniosek i nawet dostał pismo odnośnie szkolnego autobusu Żeliszewo, Pamięcin itd. Pismo to otrzymał z PKS-u informujące, że wniosek ten zostanie rozpatrzony w kwietniu br. przy zmianie planu rozkładu autobusów. Nic w tej sprawie nie zmieniono. Prosił o ponowne wystąpienie do PKS, bo dzieci muszą wstawać o 5 rano, żeby dojechać do szkoły do Choszczna.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej doradzał, żeby Rada Sołecka wystąpiła z pismem do dyrekcji PKS Stargard to może by inaczej spojrzeli na ten problem.
Pan Barna Stanisław stwierdził w odpowiedzi na powyższe, że nie ma problemu.
Na tym zakończono punkt wolne wnioski i zapytania.

AD. 19.
Odpowiedzi na zgłaszane wnioski, interpelacje i zapytania odpowiedzi kolejno udzielali:
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:
- w sprawie potrzeby wydawania Biuletynu Informacyjnego Burmistrz potwierdził taką potrzebę i wyjaśnił, że Biuletyn nie ukazuje się regularnie, bo nie ma kto do niego pisać. Urzędy są do tego żeby prowadzić administrację. Zachęcił tez Pana radnego, żeby coś napisał np. informację. o pracy radnego.
- W sprawie ustalenia Dni Recza z innymi gminami. Wniosek jak najbardziej uzasadniony. W powiecie nie ma koordynacji w tym zakresie. Każda gmina dopasowuje terminy do swoich potrzeb. My mamy rok rocznie stały termin czyli tydzień po zakończeniu roku szkolnego i o tym terminie informujemy już we wrześniu. Wpisujemy do wojewódzkiego kalendarza imprez, jesteśmy umówieni wcześniej z partnerami niemieckimi. W marcu dowiedział się Burmistrz, że terminy imprez gminnych się powielają to już nie można było nic zrobić w tej sprawie. Natomiast wniosek jest uzasadniony i potrzebna jest wola do uzgadniania terminów chociaż to może być trudne do zrealizowania.
- W sprawie stypendium dużo tutaj żółci i żalu się wylało w sprawie stypendium. Nie potwierdzam takiego stwierdzenia, że mieszkańcy nie wiedzą gdzie się odwołać itd. Pan radny Robaczek wie, że w decyzji każdej jest przywołany tryb odwoławczy czyli do kogo i w jakich terminach należy się odwołać. Natomiast kiedy uchwalaliśmy Regulamin przyznawania stypendium to już wtedy mówił Burmistrz, że ze wstępnych analiz wynika, ze środków na stypendia jest dwa razy mniej niż zapotrzebowanie na te środki. Mówiłem żeby wszyscy to przyjęli do wiadomości i wtedy nikt nie protestował . Natomiast teraz jest zdziwienie, że tych środków brakuje. Brakuje, bo nie ma tylu pieniędzy. Państwo uchwaliło ustawę natomiast środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu państwa w niewystarczającej ilości. Uchwalony został Regulamin przyznawania stypendium w ten sposób, że środki będzie się wykorzystywać od tych najniżej uposażonych aż do wyczerpania tych środków na ten cel. Może się zdarzyć pomyłka, lub dochody większe niż w rzeczywistości ale my oceniamy sytuacje na podstawie złożonych dokumentów a nie według oświadczeń wnioskodawców. Środków jest dla połowy wnioskodawców. I jeszcze jedna informacja, bo Pan Burmistrz będzie chciał wystąpić z propozycją zmiany regulaminu a mianowicie tak, że w rodzinach wielodzietnych Pan Burmistrz będzie proponował podział tych środków, żeby na przykład rodzina, która ma 5 dzieci i mimo, że dochód jest wyższy o 5 zł. to w tej rodzinie nie dostaje stypendium ani jedno dziecko a w innej otrzymują wszystkie dzieci chociaż dochód jest porównywalny. Uważa Burmistrz, że należy to rozłożyć i zaproponuje zmianę Regulaminu.
- W sprawie zatrudnienia pracownika do kontroli jednostek budżetowych nie jest jeszcze zatrudniony ale będzie.
- W sprawie hydroforni w Pamięcinie. Było dobrze ale nie jest dobrze. Rzecz w tym, że rzeczywiście wody zabrakło w tej studni, ponieważ rozbiór wody był większy niż możliwości tej studni. Takie rzeczy powinno się przewidywać i oceniać i Burmistrz nie wie dlaczego tak się stało, że dopiero poprzez awarię ustalono, że wody brakuje.
- U nas jest wiele takich spraw, że trzeba je natychmiast załatwić ale nie ma wystarczających środków na realizację wszystkich tych pilnych zadań. Przypomniał, że czeka nas bardzo pilna i trudna sprawa z hydrofornia w Reczu. Tu się dopiero zacznie jak całe miasto przestanie mieć wodę. Wiedząc o tym będziemy proponować pewne zmiany do budżetu gminy żeby przyspieszyć to zadanie mimo, że W Wieloletnim planie Inwestycyjnym ta hydrofornia jest przewidziana do realizacji w późniejszym nieco czasie . Tu jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy pytają dlaczego jeszcze to nie jest zrobione, to czy jeszcze coś za 300 zł. , za 500 zł. Nieprawdą jest, że można cos tam zrobić bezkosztowo, bo nawet skierowanie pracownika do robót interwencyjnych to są pewne koszty o czym tu dzisiaj już Pani Skarbnik mówiła.
- W sprawie przeglądu dróg powiatowych i gminnych Pan burmistrz powiedział, że naturalnie on proponuje, żeby tego przeglądu dokonywała Rada Miejska albo Komisja ds. GKiM, która potem wnioskuje i ustala priorytety. Uważa taki pomysł za zasadny. W latach ubiegłych była firma, która zajmowała się utrzymaniem i remontem dróg gminnych.
- Tu Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że wtedy było dobrze przez dwa lata.
- Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza kontynuując powiedział, że cieszy się z takich stwierdzeń. To my , nasza Rada, nasz samorząd wprowadził zasadę, że przeznaczamy na ten cel pewne środki i wybieramy tę firmę w przetargu. W tym roku przetarg wygrała ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu i wszelkie głosy prosił kierować do tej firmy. Burmistrz mówił dalej, że tych środków jest zbyt mało, żeby wszystkie wnioski załatwić naraz. Musimy wszyscy dokonywać wyboru, którą drogę najpierw robimy i tak samo Komunalnik musi dokonywać wyboru, którą drogę najpierw będzie remontować. Nie może być tak, że wszyscy decydują i tym zadaniem się zajmują ale nikt nie ponosi odpowiedzialności. Ja też potrafię pokazać palcem co trzeba zrobić tylko, że trzeba przeznaczyć odpowiednia ilość środków na to , ale nie mamy tych pieniędzy i robimy to co jesteśmy w stanie zrobić.
- W sprawie dofinansowania klubów sportowych stwierdził, że kluby sportowe maja za mało środków jak i każdy . Należy się temu przyjrzeć. Zwrócimy się do klubów żeby przedstawiły nam realizację środków dotychczasową i oczywiście zapotrzebowanie na środki do końca roku. Burmistrz proponował, żeby Komisja ds. Os wiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji mogłaby ocenić te zapotrzebowanie i spróbować wypracować jakieś wnioski, które później skierowane zostaną do samorządu jako wspólne wnioski.
- W sprawie sprzątania nad jeziorem itd. odchodzimy proszę Państwa od tego, żeby to Burmistrz czy inspektor kierował ludzi do pracy i pokazywał im co robić. Mamy złe doświadczenia z kierowania ludzi w sołectwach. Ja powiem dlaczego. Są kierowani pracownicy i ze zdziwieniem zauważamy, że mimo tego ciągle tam te prace nie są wykonane na odpowiednim poziomie, to są na kilka dni, na kilka tygodni i ciągle to nie jest zrealizowane. Uważa, że powinniśmy się nad tym zastanowić jak to zrobić . A może to sołectwo powinno wystąpić o stażystę i przypilnować żeby to stażysta wykonał. Przecież Burmistrz żeby objechać całą gminę musi poświęcić dużo czasu i to fizycznie nie jest możliwe. Natomiast są sołtysi, Rady Sołeckie, są mieszkańcy i oni są na miejscu i powinni przypilnować. A tak to się robi tak Burmistrz stara się robić wszystko, żeby jak największą ilość osób w ramach robót publicznych czy w ramach stażu kierować do pracy a potem jest jeszcze za to rozliczany, że ktoś czegoś nie dopilnował. Ja widzę jak u nas pracują ci stażyści ale tutaj pod nosem staram się przypilnować ale tak daleko tonie jestem w stanie tego zrobić. Tak samo inspektor . On przecież nie jest w stanie objechać całej gminy. Nie tak dawno te tablice malowaliśmy.
- Pan Barna Stanisław wtrącił informując Pana Burmistrza, że chyba nie zrozumiał o co Panu Barnie chodziło. Ten pracownik to on nie pracuje w Żeliszewie lecz w Urzędzie Miejskim i chciałem żeby te pół godziny czy godzinę przed przyjechaniem do Recza przeszedł się na plażę w Żeliszewie i posprzątał ją. My przypilnujemy tego.
- Pan Burmistrz mówił, że wie ale to trzeba inaczej to rozwiązać, bo nie może być tak, że na sesjach rozmawiamy, że gdzieś papiery trzeba posprzątać tylko trzeba rozwiązać to systemowo np. przeznaczmy środki dla Komunalnika i niech realizuje to zadanie albo w innych sposób. Nie może być tak, że jesteśmy odpowiedzialni za sprzątanie papierów, bo to jest niemożliwe po prostu do przypilnowania. Podał przykład z tablicami informacyjnymi. Tablice informacyjne Burmistrz pytał, szukał za ile te tablice zrobić można i co się okazało, że można zrobić to o połowę taniej. Może sołtys mógłby powiedzieć, że potrzebuje pieniędzy na farby i inne rzeczy, żeby można było zrobić jakąś prosta czynność. Burmistrz powinien poszukiwać tych pieniędzy i zajmować się tymi zadania, które są duże a nie żeby zajmował się drobnymi problemami i sprzątaniem papierów się zajmować. W końcu uważam, że sołectwa są przedłużeniem naszego samorządu i powinny nie pokazywać palcem co jest do zrobienia, bo wiemy co mamy zrobić tylko powinny szukać rozwiązań i proponować te rozwiązania. Jeśli będą wnioski, że powinno się przeznaczyć w budżecie gminy jakąś pulę pieniędzy żeby dofinansowywać takie rzeczy to burmistrz się podpisuje pod takim wnioskiem obiema rękami. To tak samo jak w gminie nikt nam nie zrobi, z powiatu, województwa czy tym bardziej premier tylko my sami musimy to zrobić.
- W sprawie szkolnego autobusu z Żeliszewa do Choszczna to tez była taka cenna uwaga, bo to jest tak, że taka drobna sprawa żeby napisać do PKS-u czy gdzieś to Burmistrz musi. No dobrze. Wniosek jest zasadny jak najbardziej. Burmistrz sprawdzi i wyśle to osobiście i zaangażuje pracowników, którzy zamiast robić konkretne rzeczy będą pisać wnioski.
- Pan Barna Stanisław nie prosząc o głos mówił wprost do Burmistrza, że nie rozumie jednej rzeczy bo pan normalnie pije do nas. Chyba po to jestem radnym. Jak tu jestem traktowany, po co ja tu jestem? Po to żeby wszystkie sprawy za was załatwiać? Zawsze Pan Burmistrz musi podnieść ciśnienie.
- Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej upomniał Pana Radnego, że jesteśmy na sesji i obowiązują zasady. Prosił o zachowanie spokoju i dyscypliny na sesji. Przywołał Pana Radnego do porządku oraz pouczył, że obecnie odpowiada Pan Burmistrz i jeśli się z czymś nie zgadza to po zakończeniu wypowiedzi przez Burmistrza będzie mógł zabrać głos.
- W sprawie zakrzaczonych i zarośniętych dróg informował, że teraz chwilowo pracownicy przygotowują cmentarz do uroczystości a później będą kierowani tam gdzie są zgłoszenia i do Nętkowa również.
- W sprawie oczyszczalni, zabezpieczyć dziury Burmistrz stwierdził, że sprawdzi ale na taka realizacje należy zabezpieczyć środki w budżecie, bo dzisiaj pozyskanie piachu czy ziemi kosztuje i nie da się tego bezkosztowo zrobić.
- W sprawie przyspieszenia modernizacji drogi przy Interbrzozie wniosek jest najbardziej zasadny. Ci ludzie pracujący w ramach robót interwencyjnych robią jak potrafią. Uważa, że takie roboty mogą być tylko pomocnicze ale nie mogą być rozwiązaniem takim, że jesteśmy w stanie tymi pracownikami te zadania wykonać.
Pan Józef Romanowski nie prosząc o głos mówił Panie Burmistrzu, czy nie można 10 metrów położyć czy 5 a nie miesiąc robić i nic.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Radnemu, że on jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien wiedzieć co to jest regulamin i przestrzegać go.
W odpowiedzi na powyższe Pan Józef Romanowski odpowiedział, że tak samo jak Pan Przewodniczący Rady Miejskiej.
Dalej kontynuował Pan Burmistrz:
W sprawie podziękowania Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich za częściowa modernizację ulic Kolejowej i Środkowej powiedział, że oczywiście podziękuje i wniosek jest zasadny . Krawężniki są stare bo to jest celowy zabieg. Ten krawężnik jest granitowy, bardzo dobry, cenny i wytrzyma bardzo wiele lat i rozmawiano też z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który zalecał jak najwięcej materiałów naturalnych, które zdobią mimo wszystko choć są nierówne jak te współczesne chodniki, które są jednak nietrwałe. Za niedługo to wszystko będzie inaczej wyglądało.
W sprawie hali sportowej to wniosek przeszedł wstępny etap oceny i zdobył 73 punkty i przeszedł do następnego etapu. Wstępnie otrzymaliśmy informację, że 1,5 mln. zł. z Totalizatora Sportowego przeznaczono na budowę hali przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to za mało żeby rozpoczynać inwestycję i żeby ten wniosek udało się zaakceptować.
W sprawie ulotek Na kupieckim szlaku wyjaśniał, że w Reczu 720 lat ma szlak kupiecki, bo kiedyś nazywał się drogą margrabiów i uważa, że nie jest to żaden błąd.
W sprawie seminarium dlaczego była określona data 1940-1950 bo to była zaproponowana przez współorganizatorów tego seminarium. Jeśli ktoś będzie organizował seminaria to może zaproponować dowolny temat. Tu akurat tak zostało zaproponowane i to są umowne lata i jeżeli ktoś tu będzie opowiadał o latach późniejszych czy jeszcze wcześniejszych to nic takiego się nie stanie. Rzecz w tym, żeby porozmawiać na polsko-niemieckim spotkaniu na temat co się wydarzyło dobrego i miłego na przełomie tych lat. To nie tylko Niemcy mogą mówić, że zostali wypędzeni ale my też zostaliśmy pokrzywdzeni i przede wszystkim nie z naszej inicjatywy i musimy się wzajemnie rozumieć. Nie może być tak, że jest wola do porozmawiania i jest to przeciwwaga do tego co się dzieje w Niemczech z tą Panią Eriką Steinbach z którą ci partnerzy z którymi rozmawiamy się zupełnie nie zgadzają.
W sprawie uroczystości odsłonięcia pomnika to jest ufundowanie tablic przez byłych mieszkańców. Sprawdzimy to.
W sprawie budowy miniparkingu przy ulicy Kolejowej to jest zadanie, które czeka na swoja realizację w kolejce i będzie zrealizowane. Bardzo dużo wniosków zgłaszanych na komisjach i sesjach znalazło swoją realizację. Po miesiącach słyszymy, że zapominamy jak do tego dochodzimy ale nie jest możliwe, że wniosek zgłoszony na sesji zaraz za tydzień będzie zrealizowany. Wtedy byśmy musieli zapomnieć o tych wnioskach, które wcześniej zostały zapisane i które można wykonać przy jakiejś okazji.
W sprawie uwłaszczenia nieruchomości przy ulicy Rynek 1 nie została wydana żadna decyzja.
Pan Józef Romanowski poprosił o zgłoszenie podpytania, czy to jest z winy tego, że Dyrektor M/G Ośrodka Kultury nie wystosował jeszcze wniosku o uwłaszczenie?
Burmistrz odpowiedział, że Dyrektor M/G Ośrodka Kultury nie wystosował jeszcze takiego wniosku o uwłaszczenie.
W sprawie nakazu zapłaty za zastępstwo procesowe. Burmistrz informował, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu przystąpił do egzekucji zaległości od mieszkańców, którzy powinni uiszczać czynsze i opłaty mieszkaniowe. Muszę powiedzieć, że nigdzie nie ma tak złej sytuacji na terenie naszej gminy jak jest w ZGKiM. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ina” nie ma takiego zadłużenia, Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa również nie. Owszem jest małe zadłużenie ale ono wynika z biedy i można wtedy pomagać rozkładając to zadłużenie ale w ZGKiM jest to grzech zaniechania z lat ubiegłych. ZGKiM przemyślał strategię ściągania długów, na pewno nie zaczął od tych najbiedniejszych, nie zgadza się tu Pan Burmistrz z Panem Radnym, który mówi, że biedny nie płaci. Często jest tak, że nie płaci bo wie, że nikt nie płaci. Nie zgadza się Burmistrz z tym, że trafia to w najbiedniejszych, bo jeśli stać kogoś na remontowanie mieszkania, na kupno nowego samochodu, lepszego samochodu to znaczy, że coś jest w tym wszystkim. Gmina też ściąga swoje należności, zmieniamy komornika na sądowego, który jest bardziej skuteczniejszy. Komisja Rewizyjna też kontrolowała ten temat.
W sprawie wystosowania pisma do właścicieli Czardasza o zakłócanie ciszy nocnej to jest wniosek zasadny i do zrealizowania.
W sprawie wykoszenia parku, wysłanie kilku osób, na bieżąco, zna temat i wie, że jest dużo tam roboty a możliwości tyle ile jest.
Wniosek Pana Sołtysa Packania bardzo dobry, uważam, bardzo dobry. Chodzi o wnioski, które leżą w centralnym rejestrze i chodzi o ustalenie monitoringu. Jestem za, powiedział Burmistrz i powinniśmy się zastanowić jak Rada powinna kontrolować ten rejestr. Bo tak naprawdę to te wnioski nie są realizowane dlatego, że się o nich zapomina. Właśnie o nich się nie zapomina ale są stopniowo realizowane w jakiejś tam kolejności. Zgadza się Burmistrz z tym wnioskiem i uważa, że taka okresowa ocena powinna być dokonywana, że np. za te środki można było wykonać to zadanie albo inne.
W sprawie drogi o której wspominał Pan Sołtys wsi Suliborek. Rzeczywiście jest to droga ale ona jak dokonaliśmy oceny to inne drogi bardziej uczęszczane oczekują na jakiejś pozytywne rozwiązania i tu nie podjęliśmy takiego działania, że będziemy odtwarzać tę drogę, no bo jednak są pilniejsze zadania.
W sprawach gospodarczych rzeczywiście Pan Sołtys zgłaszał i Burmistrz uważa, że dobrze by było połączyć ten wniosek o opracowanie gospodarczej strategii łącznie z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Są wnioski jak np. hydrofornia w Reczu.
W sprawie wody w Pamięcinie. Zdecydowałem się, bo była awaria przeznaczyć środki z rezerwy budżetowej na realizacje tego zadania. Najpierw sprawdziliśmy na jaka kwotę firma by wykonała uruchomienie tego odwiertu studni, ujęcia wody i okazuje się, że ZUH Komunalnik zgodził się zrobić to za prawie połowę taniej i przeznaczyliśmy na to środki tylko poprosimy o jakiś kosztorys, żeby nie przeznaczać środków na niewiadomo na co lecz konkretnie jakie zadania zrobiono i za ile. Kwota 31.500 zł. uzgodniona i zlecenie już zostało skierowane do ZUH Komunalnik mimo, że przekracza to zadanie kwotę 6.000 Euro ale jest to awaryjna sytuacja.
W sprawie budynku na ul. Środkowej Burmistrz uważa, że jest to jakiś wniosek i należy go ująć do projektu, przeznaczyć środki z innego zadania i można spróbować, chociaż wydaje się, że to powinien być to problem zarządcy. Zarządca powinien mieć jakiś program do realizowania no bo przecież za to bierze pieniądze. Jest wniosek i przy omawianiu programu rozwoju gospodarczego będziemy się zastanawiać nad jego realizacją. Już nieraz zastanawiano się, czy nie zlecić Komunalnikowi ocieplenia tego budynku na wzór Środkowej 10, ale z braku środków nie zdecydowano się na to.
Pan Barna Stanisław radny RM powiedział: Panie Burmistrzu mam wielki żal do Pana powiem szczerze. Nie wiem, czy Pan mnie tak bardzo nie lubi, aż tak bardzo, że do mnie tak Pan się negatywnie nastawia, ale to już mniejsza o to. Chodzi mi Panie Burmistrzu o drogi. 1,5 roku minęło jak ta firma była z Zieleniewa i od tej pory nie było nikogo na drogach. Chodzę, proszę, zróbcie po cichu, nie idę do Burmistrza tylko do pracowników, dzwonią do Komunalnika przy mnie, który odpowiada, że dobrze będzie zrobione. Od ostatniej sesji do teraz nie ma nic zrobionego na drogach. Pan powiedział jak Pan kadencję obejmował, że jeśli nie będzie trafiało do pracowników, to przyjdźcie do mnie. No to przychodzimy. Mówię któryś raz na sesji a Pan mnie nie słucha. Słucha mnie Pan, ale Pan mówi, że nie wybierzemy tej drogi a może drugą. Droga powiatowa fatalna, mówiłem do radnych Rady Powiatu i do Pana Burmistrza. Pracownik wziął , przyjechał, u mnie na polu sobie wykopał ziemię i też mógłbym obciążyć, bo na moją działkę się władował, wsypał w dołki tą ziemię, którą ode mnie wziął. Deszcz popadał, ziemię zmyło a ludzie mówią co wy tam robicie, co to za naprawa drogi. Ja jednak ten temat zgłaszałem i do dzisiaj droga nie jest naprawiona. Zaraz minie rok od zgłoszenia i nic nie zrobiono. Ja zgłaszam problemy. Zwrócił się następnie wprost do Pana Andrzeja Packania informując, że wnioski te były rozpatrywane podczas uchwalania budżetu gminy. Nie jest tak, że my nie widzimy tych problemów. My widzimy ale nasze wnioski nie są realizowane z braku pieniędzy.
Następna sprawa to bardzo mnie to zabolało właśnie to czyszczenie. Nie wiem, czy Pan Burmistrz zauważył, że Żeliszewo jest bardzo zadbane jako wioska. Na własny koszt kosimy plażę, bo nie dawał Pan pieniędzy na ten cel. Wokół posesji naszych jest posprzątane a ja proszę o pół godziny pracy pracownika dojeżdżającego do gminy i to jest wielki problem, sołectwo sobie ma posprzątać, wy nic nie robicie, tylko patrzycie żeby gmina to zrobiła. Po co takie teksty Panie Burmistrzu? Uderzmy się w piersi i pomyślmy czy dobrze mówimy. Staramy się żeby na tej plaży naprawdę wyglądało, ale nie zawsze starcza czasu żeby posprzątać. Co roku było tak, że pracownik jadący do pracy do Urzędu zajeżdżał na plażę , posprzątał i było fajnie, czy i jest jakaś wizytówka. Teraz jest tak, że jest bałagan, papiery latają, pieluchy się walają. Czy o wiele prosiłem? Naprawdę chyba nie. Krawężniki na własny koszt każdy pomaluje, nawet tam gdzie nie ma posesji. Jesteśmy tak nauczeni i bardzo mnie słowa Burmistrza obraziły.
Pan Stekiel Andrzej informował o sposobie opiekowania się stażystą, który pracował w Lubieniowie, był bardzo sumienny i pracowity i był z niego pożytek, ale był pod kontrolą i opieką sołtysa.
Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek mówił, że też nie może Pana Burmistrza zrozumieć. Dopytujemy się, czy będą jakieś małe środki dla sołectwa z budżetu gminy i się okazuje, że nie ma bo nie ma. Był taki problem poruszany? Był dwie sesje do tyłu. Teraz Pan Burmistrz mówi, żeby załatwiać swoje sprawy po swojemu i angażujcie swoje pieniądze. To Pan Burmistrz ma środki, ma ludzi a przerzuca Pan zadania do realizacji na sołectwa jak my jesteśmy bez grosza, bez żadnego zaplecza i nie można się doprosić o parę groszy na jakąś imprezę czy coś. Co Pan Panie Burmistrzu wymaga od nas? Przerzuca Pan jakieś pomysły, czy coś i nie wiadomo dlaczego mamy wykonywać.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że przysłuchując się temu a był sołtysem we wsi Nętkowo informował jak on to załatwiał. Dostawał z gminy pracownika do prac interwencyjnych, dawałem mu tą żółtą kamizelkę i był na oku. To było za tamtej kadencji. Jak przyjeżdżaliście na sesję wyjazdową to Nętkowo było czyściutkie, wykoszone. Co piątek sprzątanie we wsi. A teraz co się tam dzieje. Panie Burmistrzu Pana program nazwano odchodzi od wioski i to jest taka prawda. Jadąc teraz do Nętkowa nie widzi się samochodu jadącego od strony Lubieniowa ale widzę siedzi kosiarz. Podszedłem do niego i powiedziałem, że jadę z Recza i kazano ci to wykosić całe to skrzyżowanie a sołtysa wsi Grabowca przeprosiłem, że jego pracownikiem zadysponowałem. Trzeba doglądać tych ludzi. Kiedyś od Nętkowa do Grabowca nie dość, że wykoszono pobocze to jeszcze krzaki wycięto. Teraz wie, że sołtysom nie daje się ludzi do pracy do koszenia.
Pan Barna Stanisław mówił o odkrzaczeniu drogi o której już mówiono wiele razy i na zebraniu w Żeliszewie i do dzisiaj nie jest tam nic zrobione. Zostało zatrzymane, wycięte są krzaki na drodze do Jarostowa i reszta została i nikt nic nie robił. Ile razy prosiłem. Ja już nie wiem czy prosić, czy krzyczeć, czy się denerwować, nie przychodzić w ogóle na sesję, bo nie wiem czy jest sens. Nie wiem czy jest sens powtarzać, bo mówili mi Pana Burmistrza pracownicy, że jeżeli będą mieli swoich pracowników to zaraz tam wyślemy. Robotnicy są już bardzo długo i do dzisiaj nie jest tam nic zrobione.
Pan Józef Romanowski radny Rady miejskiej powiedział, że jeszcze raz chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii, bo być może Pan Burmistrz go nie zrozumiał. Nie chodzi o to, że ZGKiM czyni działania w celu ściągnięcia tych zaległości. Dobrze, że czyni działania ale dlaczego jest podpisana umowa z Panem Drabikiem, który tylko reprezentując ZGKiM 2.415 zł. ma od jednego nakazu. Tu jest właśnie problem, bo jeżeli Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa odstępuje i sam prezes jest powodem, podpisuje taki nakaz to nasz Pan Dyrektor Janiak nie może też tak postąpić i podpisać dokumenty i musi być ktoś kto reprezentuje i za to bierze 2.415 zł. ? Ja tu się nie przejęzyczam , to nie jest 240 zł. to jest 2.415 zł. od jednego nakazu Panie Burmistrzu i to będzie musiał zapłacić ten co ma te zaległości. Dziesięć pozwów już poszło Panie Burmistrzu.
Jeszcze chciałby wspomnieć, bo tutaj mówimy o wioskach itd. Przecież Pan Burmistrz i inspektorzy mają ryczałty samochodowe comiesięczne i trzeba jeździć, bo pańskie oko konia tuczy. Jak się pojedzie na jedną robotę, na drugą, to zobaczą i będą pracować. A jeżeli nikt nie pilnuje to tak to wygląda.
Pan Andrzej Stekiel Sołtys wsi Lubieniów prosił, żeby zwrócić uwagę Zarządowi Dróg Powiatowych na koszenie poboczy, bo przyjechali i skosili mały kawałeczek a zakręty nie pokoszone, nie wycięte.
Pan Tadeusz Robaczek na koniec chcę się solidaryzować z sołtysami . Panie Burmistrzu faktycznie o wioskach w ogóle zapomniano. Na naszej gminie nie ma ani jednej, mówię jeszcze raz ani jednej prawdziwej świetlicy, która byłaby ogólnie dostępna. Nie mówimy tu o świetlicy Karitas i nie mówimy tu o powstającej świetlicy w Sokolińcu o którą Pan Leon Grzelak walczy jeszcze. Panie Burmistrzu na takiej małej gminie jak Krzęcin Pan Wójt reaktywował 9 świetlic, gdzie wszędzie zatrudnił , nie wiem z jakich środków, 9 animatorów kultury. Te wszystkie świetlice były pozamykane a one powstały w ciągu tych trzech lat. Jego poprzednik to wszystko zniszczył a on wrócił i je reanimował. Dlatego jestem solidarny z sołtysami, bo faktycznie chwalimy się różnymi stowarzyszeniami, które istnieją i to co mówiłem, że poczułem się jak w Ameryce, ale rzeczywistość jest inna na wioskach.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz powiedział, że nie zgadza się z tym, że mieszkańcy wsi są traktowani gorzej niż mieszkańcy miasta. Nie zgadza się z tym, że tam się nic nie robi. Jeżeli się Państwo zapytacie mieszkańca miasta to tak samo powie, że się nic nie robi. Nieprawdą jest, że się nic nie robi. Potem po roku czy dwóch latach słyszymy, że było dobrze a teraz jest źle. Bardzo Burmistrza cieszy, że zaczynamy nie denerwować się, mówimy spokojniej i zaczynamy się zastanawiać jak rozwiązać dany problem a nie żeby strzelać do siebie nawzajem bo to do niczego nie prowadzi. Burmistrz już od trzech lat słyszy tylko w jego kierunku pokazywanie palcem i nakazywanie żeby się tym czy tym zajmować itd. Burmistrz robi co może, co jest w jego możliwościach i stara się z Wysoką Radą uzgadniać i te wnioski uwzględniać przy projektach, te które są możliwe. Często jest tak, że wnioski zgłoszone sprzed dwóch lat są później realizowane ale tak skutecznie dobrze i przy okazji jakiegoś zadania. I będziemy tak dalej robić tylko Burmistrz prosi o takie podejście żeby się nastawić na rozwiązywanie problemów a nie na takie wzajemne.
Nieprawdą jest też i szkoda, że Pan Radny Barna tak odebrał ale Burmistrzowi się wydaje, że to chyba tak działa sposób mówienia, sposób rozmowy kiedy tak Pan mnie tak ostro atakuje to tak jakby Pana głos był nie dość ważny. Nieprawda jest ważny tylko nie da się zrobić tego wszystkiego i zaczynajmy się zastanawiać co można zrobić i w jakim kierunku środki kierować. Jeśli chodzi o sprawę świetlic w Krzęcinie tylko, że Krzęcin od lat nie miał swojego Domu Kultury . My akurat mamy taką sytuację. W Krzęcinie nie ma
Ośrodka Wspierania Rodziny. W Krzęcinie nie ma również świetlicy środowiskowej i Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych. Wniosek jest jak najbardziej zasadny i możemy te środki inaczej wykorzystywać, bo w Pełczycach jest tylko Dyrektor Domu Kultury oraz sprzątaczka i wszystko. Jeśli takie rozwiązanie Wysoka Rada zaproponuje to też może być takie rozwiązanie. I jeszcze raz mówi, żeby naprawdę wszyscy starali się próbować rozwiązywać problemy a nie strzelać do siebie, bo to do niczego nie prowadzi.
Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że Burmistrzowi przedstawi jeden fakt. Prosił kiedyś o naprawę szafki elektrycznej na ulicy Srebrnej w Reczu. Niech Pan teraz uważnie słucha jak Pańscy pracownicy załatwiają sprawę. Przyjechali elektrycy i koło Dubiela jest pierwsza szafka i oni wymieniają ją na nowoczesną. Pytam się pracowników dlaczego oni tą szafę wymieniają a oni odpowiadają, że jakiś radny się dopieprzył i narobił bałaganu.
Ta szafa koło mojego domu to ona powinna być wymieniona. Wróciłem do Urzędu Gminy i wziąłem Pana Hejzę i Pana Lipkę i mówię im, że zza biurka się nie da gospodarzyć i pokazałem im, że wymieniono ale nie tą szafę. Przed przedostatnią sesją przyjechali ponownie elektrycy i mówią do Pana Radnego, że temat jego na sesję mu zginął. Po co podwójne koszty? Zza biurka nie da się niektórych rzeczy zrobić Panie Burmistrzu i po to Pan Burmistrz ma pracowników, żeby wykonali robotę jak trzeba. To jest Panie Burmistrzu problem ale nie zbierają oni batów tylko Pan zbiera.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że jeszcze raz ten temat sprawdzi , bo jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tego faktu, ale sprawdzi jeszcze raz. Odniósł się następnie do stwierdzenia, że radny się wtrącił i dlatego szafy zmieniono. Oświadczył, że jeśli Burmistrz się wypowiada to zawsze mówi w imieniu samorząd, w imieniu radnych i zawsze dobrze dlatego, że decyzje finansowe, mimo, że niektórzy są przeciwnego zdania, to podejmujemy razem te decyzje i nigdy nie powiedziałem, że to przez tego radnego chyba, że to są takie skargi skierowane na mieszkańców to Burmistrz też kieruje do mieszkańców żeby mieszkańcy też wiedzieli. Natomiast nigdy nie stawiam radnych i sołtysów w złym świetle mówiąc, że to ja lepiej a to oni itd. Jeśli się tak zdarzyło to przeprosił Burmistrz w imieniu nie wie kogo, bo ktoś taką informację puścił. Natomiast z tą szafą sprawdzi to. To tak samo jak z tym wyjaśnieniem dlaczego w Grabowcu nie zostały przyłącza a w Nętkowie zostały zrobione.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Wysokiej Rady przypominając, że na ostatniej sesji były zgłaszane wnioski o zmianę Statutu Gminy. Minęło już trochę czasu i należy przystąpić do zmian w Statucie Gminy. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o zgłaszanie proponowanych ewentualnych zmian na piśmie do biura Rady Miejskiej. Na sesji wrześniowej Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponuje do porządku obrad zmiany do Statutu Gminy Recz.
Innych uwag ani zapytań nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady o godzinie 1650 .
Na tym protokół zakończono.Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 02-08-2005 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:16