Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kodeks etyczny

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 109/2012

Burmistrza Recza

z dnia 23 listopada 2012

 

Kodeks Etyki pracowników
Urzędu Miejskiego w Reczu


Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu został opracowany w ramach projektu „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rozdział I

Preambuła

 

Mając na uwadze dobro wspólnoty lokalnej oraz dążenie do spełniania oczekiwań klientów Urzędu Miejskiego w Reczu w zakresie realizacji działań z zakresu administracji publicznej oraz stałe podnoszenie jakości pracy i świadczonych usług, wprowadza się niniejszy Kodeks.

Postanowienia Kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku, a ich celem jest sprecyzowanie wartości i standardów  zachowania pracowników  samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz postawą po godzinach pracy oraz podkreślenie takich wartości, jak praworządność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość i szacunek dla wszystkich.

 

 

Rozdział II

Zasady ogólne

 

§ 1.

[Rzeczowy zakres obowiązywania kodeksu]

 

Kodeksstanowi zestawienie zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakimi powinien się kierować urzędnik samorządowy w codziennej pracy, a także postaw i zachowań uważanych za szczególnie naganne i szkodliwe w postępowaniu pracowników instytucji zaufania publicznego. Kodeks uwzględnia ogólne wymogi dotyczące urzędnika w administracji publicznej oraz konkretne reguły związane z pracą w samorządzie terytorialnym. Kodeks ma na celu kształtowanie zaufania do wykonywania funkcji pracownika samorządowego, dlatego obowiązuje zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

 

§2.

[Wyjaśnienie pojęć]

 

Ilekroć w postanowieniach Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu mowa o:

a)     Kodeksie Etyki – rozumie się przez to Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu

b)     Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Reczu

c)     Pracowniku Urzędu - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Reczu

 

§ 3.

[Podmiotowy zakres obowiązywania kodeksu]

 

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, stażystów, praktykantów Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

Rozdział III

Zasady postępowania etycznego

 

§ 4.

[Katalog zasad]

 

Pracownik Urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków w swym postępowaniu kieruje się zasadami:

 1. praworządności,
 2. uczciwości i rzetelności,
 3. jawności i transparentności,
 4. podnoszenia jakości świadczonych usług,
 5. neutralności,
 6. odpowiedzialności,
 7. obiektywizmu,
 8. uprzejmości i życzliwości,
 9. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

 

§5.

[Zasada praworządności]

 

Pracownik Urzędu  wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

 

§ 6.

[Zasada uczciwości i rzetelności]

 

Pracownik Urzędu podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich klientów, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.

W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza Sekretarzowi Miejskiemu/Burmistrzowi stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności.

 

 

§7.

[Zasada jawnościi transparentności]

 

Pracownik Urzędu, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.

 

 

§ 8.

[Zasada podnoszenia jakości świadczonych usług]

 

Pracownik Urzędu wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§ 9.

[Zasada neutralności]

 

Pracownik Urzędu nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem.

 

§ 10.

[Zasada odpowiedzialności]

 

Pracownik Urzędu  nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności Urzędu Miejskiego w Reczu. 

 § 11.

[Zasada obiektywizmu]

 

Pracownik Urzędu rozpatruje sprawy i podejmuje decyzje w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od uprzedzeń. Unika konfliktu interesów, co oznacza w szczególności nie prowadzenie spraw, jeżeli: jest osobiście lub materialnie zainteresowany wynikiem sprawy, np. sprawa dotyczy członka jego rodziny lub osoby bliskiej, pełnomocnikiem strony jest jego małżonek lub inna bliska mu osoba, był pracownikiem strony.

§ 12.

[Zasada uprzejmości i życzliwości]

 

Pracownik Urzędu ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich klientów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania, zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania. Bez względu na rodzaj sprawy pracownik Urzędu zachowuje się uprzejmie i życzliwie, bez zbędnych emocji, uwzględniając ograniczenia wynikające z realizacji obowiązków służbowych.

 

 

§ 13.

[Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim]

 

Pracownik Urzędu dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej tak w miejscu pracy, jak i poza nim.

 

Rozdział IV.

Wizerunek Urzędnika. Kultura organizacyjna w Urzędzie

 

§ 14.

[Wykonywanie poleceń]

 

Do obowiązków pracownika Urzędu należy rzetelne wykonywanie poleceń przełożonych, wydanych zgodnie z przepisami prawa, nawet w sytuacji, gdy pracownik ma odmienne zdanie co do treści i sposobu załatwienia sprawy.

 

§ 15.

[Budowanie relacji]

 

Pracownik Urzędupowinien dążyć do ułożenia jak najlepszych relacji z innymi pracownikami Urzędu, poprzez budowanie relacji służbowych opartych na współpracy, pomocy, wzajemnym szacunku i koleżeństwie.

 

§ 16.

[Kontakt z klientem Urzędu]

 

W kontaktach z klientami pracownik Urzędu powinien, w szczególności:

1)     Zachowywać się w sposób uprzejmy i życzliwy,

2)     Wyjaśniać wszystkie istotne okoliczności niezbędne do załatwienia sprawy w sposób rzeczowy i rzetelny

3)     Podejmować prawidłowe rozstrzygnięcia równo traktując wszystkich interesantów

4)     Udzielać wszelkich informacji, w tym wskazywać właściwą do załatwienia danej sprawy jednostkę organizacyjną Urzędu.

 

§ 17.

[Realizacja powierzonych obowiązków]

 

Pracownik  Urzędu przy realizacji powierzonych obowiązków powinien działać bezstronnie i niezależnie, kierować się interesem publicznym i dobrem wspólnym, a w szczególności:

1)     Nie kierować się w żadnym czasie interesem osobistym i z własnej inicjatywy wyłączać się z postępowania, jeżeli jego udział w nim nie mógłby być do końca obiektywny.

2)     Nie dopuszczać do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w razie zaistnienia takiego konfliktu zadbać o to, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

3)     Nie angażować się w działania o charakterze politycznym oraz nie ulegać wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

4)     Pracownik Urzędu  ma obowiązek przedstawiania rzeczywistości zgodnie z prawdą niezależnie od swoich przekonań i poglądów politycznych.

5)     W kontaktach zewnętrznych dbać  o dobre imię Urzędu, dementując informacje nieprawdziwe ani nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Urzędu i jego pracowników.

 

 

§ 18.

[Stosowność ubioru]

 

Pracownik Urzędu powinien być ubrany stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków. Ubiór pracownika Urzędu musi być skromny, schludny, czysty i estetyczny.

 

 

Rozdział V

Świadomość antykorupcyjna.

Aktywne przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym

 

§ 19.

[Jawność postępowania]

 

Pracownik Urzędu dokłada wszelkich starań, aby jego  postępowanie było jawne, zrozumiałe, akceptowane przez wspólnotę samorządową i wolne od podejrzeń
o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji

 

§ 20.

[Korzyści majątkowe]

 

Pracownik Urzędu ma obowiązek odmawiać wszelkiego rodzaju działań narażających na zarzut niezgodności z prawem lub uczciwością - w szczególności nie może godzić się na przyjmowanie pośrednich ani bezpośrednich korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, usług, rozrywek, gościnności, obietnic ani w żadnej innej formie, szczególnie gdy można przy pomocy zdrowego rozsądku stwierdzić lub przewidzieć, że prezent ma na celu wpłynięcie na podejmowane przez urzędnika działania zawodowe albo stanowić za nie rekompensatę.

 

§ 21.

[Podejrzenie o stronniczość]

 

Pracownik Urzędu nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję. W przypadku wątpliwości dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Urzędzie pracownik Urzędu ma obowiązek zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu lub wprost najwyższemu kierownictwu Urzędu.

 

 

§ 22.

[Wykorzystywanie stanowiska służbowego]

 

Pracownik Urzędu nie może w związku z wykonywaniem czynności służbowych wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów, prywatnych interesów osób trzecich oraz nie może także czerpać żadnych korzyści majątkowych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Pracownik Urzędu nie powinien używać służbowej skrzynki poczty elektronicznej oraz służbowego telefonu do załatwiania spraw prywatnych ani powoływać się na stanowisko służbowe w sytuacjach nieoficjalnych.

Pracownik Urzędu nie może demonstrować zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
a w szczególności powinien wystrzegać się promowania jakichkolwiek grup interesu w trakcie podejmowania działań służbowych.

 

 

Rozdział VI

Komisja Etyki

 

§ 23.

[Cel powołania Komisji Etyki]

Celem zapewnienia właściwego stosowania postanowień Kodeksu Etyki powołuje się Komisję Etyki. Komisja powoływana jest na czas kadencji Burmistrza Recza.

 

§ 24.

[Postanowienia ogólne]

1.      Burmistrz Recza powołuje w Urzędzie Komisję Etyki, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu posiadający co najmniej dwuletni staż pracy w Urzędzie
i nie byli karani w ciągu ostatniego roku karą upomnienia bądź pieniężną lub w ciągu dwóch lat karą nagany.

2.      Komisja Etyki składa się z 4 pracowników Urzędu.

3.      Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Etyki wyznacza Burmistrz spośród członków Komisji,

4.      W przypadku gdy postępowanie dotyczy członka Komisji Etyki, podlega on wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy.

5.      Burmistrz niezwłocznie odwołuje członka Komisji Etyki w przypadku ukarania go karą, o której mowa w ust. 1.

6.      W przypadku odwołania bądź wyłączenia członka Komisji Etyki, Burmistrz powołuje w jego miejsce innego pracownika.

 

§25.

[Zadania Komisji Etyki]

Do zadań Komisji Etyki należy:

 1. Analiza przestrzegania norm etycznych przez pracowników Urzędu;
 2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu norm etycznych przez pracowników Urzędu;
 3. Przedstawianie Burmistrzowi wniosków o zastosowanie sankcji dyscyplinujących wobec pracowników Urzędu naruszających normy etyczne w celu przywrócenia zachowania zgodnego z normami.
 4. Informowanie Burmistrza i pracowników Urzędu o stopniu przestrzegania norm etycznych w Urzędzie;
 5. Wpływanie na umacnianie postaw etycznych, także przez szkolenia
  i popularyzację pozytywnych przykładów.
 6. Składanie corocznych raportów Burmistrzowi ze stanu przestrzegania Kodeksu.

§26.

[Obrady Komisji Etyki]

 

1.      Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach, z których sporządzany jest protokół.

2.      Posiedzenia Komisji Etyki zwoływane są w miarę potrzeby.

3.      Dla prawomocności obrad niezbędny jest udział trzech członków Komisji Etyki.

4.      Komisja rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji Etyki.

 

§27.

[Wszczęcie postępowania]

 

1.      Komisja Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku powzięcia nie budzących wątpliwości i możliwych do zweryfikowania informacji o naruszeniu norm etycznych przez pracownika Urzędu.

2.      Komisja Etyki rozstrzyga sprawę po wysłuchaniu pracownika Urzędu przeciwko któremu toczy się postępowanie.

3.      Przed powzięciem decyzji o przedstawieniu Burmistrzowi wniosku o zastosowaniu sankcji dyscyplinujących Komisja Etyki bierze pod uwagę stopień naruszenia Kodeksu Etyki, szkodliwość społeczną i skutki czynu, a także zachowanie się obwinionego przednaruszeniem Kodeksu.

Rozdział VII
Monitoring Kodeksu Etyki

§28.

[Cel przeprowadzania monitoringu]

Kodeks Etyki podlega systematycznemu przeglądowi i monitorowaniu. Głównym celem przeglądu wewnętrznego i stałego monitoringu jest zbadanie jakości realizacji zadań w kontekście zapisów przyjętego Kodeksu Etyki stanowiącego zbiór wartości i zasad, które pracownicy przyjęli i zobowiązali się nimi kierować w swojej codziennej pracy.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

1)     badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników Urzędu;

2)     analizę tych ankiet;

3)     uruchomienie działań korygujących lub zapobiegawczych w ciągu całego roku;

4)     określenie stopnia respektowania przez pracowników  Urzędu zapisów Kodeksu Etyki;

 

§29.

[Formy pracy]

Przygotowanie badania i analizy wyników realizacji przyjętego Kodeksu Etyki jest zadaniem Komisji Etyki. Źródłem danych będą przeprowadzane raz do roku badania ankietowe pracowników Urzędu oraz badanie satysfakcji klientów Urzędu. Termin zakończenia badań: nie później niż na koniec października każdego roku. Ankiety te dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

§ 30.

[Forma raportu]

 

Komisja Etyki przedstawi Burmistrzowi Recza analizę wyników ankiet i sporządzi raport z przeglądu i monitoringu nie później niż do końca listopada każdego roku. Raport zawierający analizę wyników realizacji przyjętego Kodeksu Etyki zostaje przekazany do wiadomosci:

a)     wszystkich pracowników;

b)     publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu;

 

§ 31.

[Postanowienia końcowe]

 

Stały monitoring realizacji Kodeksu Etyki oraz uzyskane tą drogą wyniki do przeglądu wewnętrznego będą służyć do:

a)     oceny skuteczności tego dokumentu;

b)     doskonalenia jego zapisów.

 

 

Rozdział VIII

Procedura na wypadek naruszenia Kodeksu Etyki

 

§32.

[Postanowienia ogólne]

 

Procedura postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etyki zwana dalej „Procedurą” określa sposoby postępowania wewnętrznego w Urzędzie w stosunku do przejawów naruszenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa, nie określa jednak sankcji, w przypadku, gdy są one uregulowane innymi przepisami.

 

§ 33.

[Procedury wstępne]

1.   Każdy pracownik Urzędu, powinien swoim postępowaniem wypełniać treści zawarte w Kodeksie, w szczególności reagować na wszelkie przejawy jego naruszania.

2.   Każdy pracownik Urzędu, w przypadku zauważenia zachowania nieetycznego, ma obowiązek zwrócenia koleżeńskiej uwagi innemu pracownikowi Urzędu naruszającemu dobre obyczaje i stosunki międzyludzkie zarówno w odniesieniu do klientów Urzędu, jak i współpracowników, a gdy nie odniesie to skutku zgłosić podejrzenia naruszenia postanowień Kodeksu swoim bezpośrednim przełożonym lub Burmistrzowi/Sekretarzowi.

3.   Pracownicy Urzędu mają obowiązek przyjąć w ustalonym trybie skargę od Klienta dotyczącą naruszenia postanowień Kodeksu.

 

§ 34.

[Postępowanie wyjaśniające]

 

1.      Bezpośredni przełożeni, w ramach prowadzonego nadzoru, monitorują przestrzeganie postanowień Kodeksu. W razie jakichkolwiek niejasności przeprowadzają rozmowę – traktowaną jako wstępne postępowanie wyjaśniające, podczas której wyjaśniają motywy, przyczyny i ustalają przebieg ewentualnego nieetycznego zajścia, a także podejmują decyzję odnośnie dalszego toku sprawy.

2.      W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia zasad etyki Burmistrz/Sekretarz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Etyki.

3.      Wyniki postępowania znajdują odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracownika  Urzędu w jego aktach osobowych, a w zakresie uregulowanym prawem - zgodnie z przepisami tego prawa.

 

§ 35.

[Sankcje za naruszenie Kodeksu Etyki]

 

1.          Za rażące naruszenie zasad etycznych dotyczących dobrych obyczajów i stosunków międzyludzkich przewiduje się kary udzielane przez bezpośredniego przełożonego w postaci: braku akceptacji dla nagannych działań i służbowa reakcja w postaci rozmowy, ostrzeżenia bądź ustnego upomnienia.

2.          Udokumentowane przypadki uporczywego naruszania zasad etycznych, nie podlegające karze porządkowej oraz sankcjom karnym, mogą skutkować przeniesieniem na inne stanowisko, odebraniem pełnomocnictw do wydawania decyzji, nieuwzględnieniem przy decyzjach o awansie lub podwyżce wynagrodzenia, nagrodach, pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji i innej.

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

 

§ 36.

[Moc prawna Kodeksu]

 

1.      Kodeks jest dokumentem urzędowym wiążącym wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu.

2.      Po zapoznaniu się z nim i przyjęciu go przez pracowników Urzędu, jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§37.

[Wiążący charakter Kodeksu]

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego Reczu zobowiązani są przestrzegać przepisów  Kodeksu i kierować się jego zasadami. Każdy nowo przyjęty pracownik Urzędu ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Kodeksuoraz zobowiązany jest do jego akceptacji i przestrzegania. 

 

 

§38.

[Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania zasad kodeksowych]

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Reczu za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną, a w uzasadnionych przypadkach karną przewidzianą prawem.

 

§ 39.

[Zmiany w Kodeksie]

Kodeks będzie poddawany okresowym ocenom i dyskusji wewnętrznej, a wypracowane wnioski wykorzystane będą do jego doskonalenia oraz podnoszenia standardu usług świadczonych przez Urząd.

§ 40.

[Wzory dokumentów]

1.      Wzór Oświadczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Reczu o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu stanowi załącznik nr 1.

2.      Wzór kwestionariusza ankiety na temat poziomu zadowolenia klientów Urzędu z postawy etycznej   pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu stanowi załącznik nr 2.

3.      Wzór ankiety dla pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu stanowi załącznik nr 3.


Zarządzenie Nr 109/2012

Burmistrza Recza

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz, 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w zw. z art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z  2009 r. Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) oraz z art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092 Nr 201, poz. 1183,Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Opracowanie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd  - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

 

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu do zapoznania się z Kodeksem Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu celem jego stosowania oraz do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią, stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 22/05 Burmistrza Recza z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.


Zarządzenie Nr 110/2012

Burmistrza Recza

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Etyki

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Stałą Komisję Etyki w Urzędzie Miejskim w Reczu w składzie:

 1. Agnieszka Redlak – Przewodniczący Komisji Etyki
 2. Krystyna Stępniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Etyki
 3. Luiza Marach – Sekretarz Komisji Etyki
 4. Maria Owczarek

 

§ 2.

Zakres zadań Komisji Etyki określa § 25 Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 109/2012 Burmistrza Recza z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

§ 3.

Wprowadzenie Komisji Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu jest rezultatem realizacji projektu „Skuteczny samorząd  - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-09-2005 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 05-12-2012 09:44