Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Recza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS.  PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:  Urząd Miejski w Reczu,  ul. Ratuszowa 17.

 

II.  Stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds.  płac i księgowości budżetowej.

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. znajomość przepisów dotyczących ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie z zakresu ekonomii, rachunkowości;
 2. znajomość przepisów dotyczących ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o klasyfikacji budżetowej oraz przepisów dotyczących wynagrodzeń i ubezpieczeń,
 3. znajomość obsługi programów płacowo- kadrowych,
 4. znajomość obsługi programów księgowych,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. staranność, skrupulatność, dokładność, dyspozycyjność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu płac i księgowości budżetowej w tym m.in:
 1. naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników Urzędu Miejskiego
  w Reczu i jednostek obsługiwanych,
 2. prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń, umów zleceń, umów o dzieło w UM
  i jednostek obsługiwanych,
 3. naliczenie i odprowadzenie należnych pochodnych od wynagrodzeń, umów zlecenia
  i umów o dzieło do ZUS i urzędu skarbowego,
 4. wystawianie zaświadczeń, informacji o wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek obsługiwanych,
 5. sporządzenie list: diet radnych i sołtysów,
 6. przygotowywanie zaświadczeń RP-7,
 7. sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT,
 8. rozliczanie refundacji wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w ramach umów
  i porozumień z Urzędem Pracy i innymi jednostkami,
 9. prowadzenie dokumentacji, opracowanie materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania budżetu,
 10. wykonanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza , Skarbnika
  i Głównego Księgowego.

 

VI. Warunki pracy:

 1. Sposób zatrudnienia: umowa o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Miejsce pracy i charakter pracy: praca administracyjno-biurowa w Urzędzie Miejskim w Reczu.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2022 r. wynosi powyżej 6 %.    


VIII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 2. życiorys (CV);
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i inne kwalifikacje mające znaczenie przy rozpatrywaniu ofert;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie;
 7. oświadczenie kandydata o  braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –
  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 8. oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

 

           

 

            Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

            Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Reczu, ul. Ratuszowa 17,  pok. Nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) lub przesłać listownie na adres:

Urząd Miejski  w Reczu

ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz,

w terminie do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 .

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds.  płac i księgowości budżetowej”

 

X. Inne informacje.

 1. Dla oceny aplikacji zostanie powołana komisja, która może zaprosić kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w BIP: www.bip.recz.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
  w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

 

Z up. BURMISTRZA RECZA

SEKRETARZ MIEJSKI

  /-/ Piotr Bohdziewicz

 

 

 

Recz, dnia 27.07.2022 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Dziubczyńska 27-07-2022 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Smus 27-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Dorota Dziubczyńska 27-07-2022 10:09