Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie usługi transportowej w ramach transportu regularnego oraz przewozu okazjonalnego osób

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Wykonanie usługi transportowej w ramach transportu regularnego oraz przewozu okazjonalnego osób
Numer ogłoszenia: 152797 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie usługi transportowej w ramach transportu regularnego oraz przewozu okazjonalnego osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie usługi transportowej w ramach transportu regularnego oraz przewozu okazjonalnego osób w podziale na: Część A - Dowożenie dzieci i uczniów do funkcjonujących w gminie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 01.09.2014 - 31.12.2016, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. Część B - Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Recz z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Barlinku oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie w roku szkolnym 2014/2015 z opcją przedłużenia do 31.12.2016 r. 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów i osób uczęszczających do następujących placówek: Części A: a) Szkoła Podstawowa w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz; b) Gimnazjum w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz; c) Przedszkole Miejskie w Reczu - ul. Srebrna 5, 73-210 Recz; d) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie - Lubieniów 28, 73-210 Recz; Części B; a) Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Barlinku; b) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suliszewie. Opis przedmiotu zamówienia - Część A: Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży - na podstawie imiennych biletów miesięcznych, wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów i kierownika ww. placówek. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły i przedszkola (zgodnie z zał. Nr 9) w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. Wykonawca szczególnie zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek lub opiekunów. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami oraz kierownikiem ww. placówek i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. Zamówienie obejmuje również dowożenie dzieci małym samochodem terenowym o średnim kilometrażu w miesiącu ok. 600 km z przysiółków Witosław, Lestnica i Rybnica (drogi częściowo gruntowe) do Lubieniowa i z powrotem. 3) Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 15%. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom. 5) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 6) Początkowy planowany rozkład jazdy przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego. 8) Wykaz przystanków oraz odległości między przystankami określa załącznik nr 10 do SIWZ. 9) Przewidywane godziny przewozu od 600 do 1630, w tym przerwa ok. 2 godz. (ok. 915 do 1115). Najdalej oddalone miejsce dowozu dzieci do szkół - ok. 15 km Opis przedmiotu zamówienia - Część B: Dowóz uczniów niepełnosprawnych Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Recz z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Barlinku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2016 r. Miejsce zamieszkania uczniów - Recz, Grabowiec, Nętkowo; Ilość dzieci - 4; szacunkowa odległość - 55 km, kursów dwa. Zamawiający informuje, iż średnio Wykonawca dziennie pokona trasę około 55 km x 2 = 110 km. Przybliżona ilość dni w miesiącu objęta transportem - 20 dni. Ogółem miesięcznie około 2 200 km. W całym okresie obowiązywania umowy: 2200 km x 24 miesięcy = 52800 km. Dla niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 Pzp. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia o 50% po cenie ofertowej. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zmniejszenia lub ewentualnego wzrostu ilości dzieci, które winny być objęte transportem, a także nowych miejsc zamieszkania uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dzieci może to nastąpić w formie dołączenia ucznia do już przewożonych uczniów lub zlecenia nowego kursu. Transport obejmuje odbiór i dowóz dziecka bezpośrednio z miejsca jego zamieszkania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę, która sprawować będzie opiekę nad uczniami podczas transportu. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na względzie jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: a) uczeń powinien być dowieziony do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji oraz zabierany po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z Dyrektorem wyżej wymienionych placówek szkolnych, w oparciu o tygodniowy plan lekcji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) dla części A oraz A i B łącznie. Natomiast dla samej części B - wadium 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    część A.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz., 907), a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, a więc dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca składa stosowne oświadczenie ( zał. Nr 8 do SIWZ). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku. a) posiada lub będą posiadać stosowne certyfikaty kompetencji zawodowej w transporcie drogowym osób, b) posiadają lub będą posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na okres objęty zamówieniem ( art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), c) dysponują lub będą dysponować kadrą posiadającą uprawnienia wynikające z art. 39a - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), Wykonawca składa stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub oświadczenie . Część B. 1). Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku. a) dysponują lub będą dysponować kadrą posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdu i przewozu osób. Wykonawca składa stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub oświadczenie .

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    część A - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu uczniów do szkoły (na podstawie biletów miesięcznym w transporcie regularnym albo na podstawie transportu regularnego specjalnego). Usługa powinna być wykonywana przynajmniej przez okres jednego roku szkolnego, a wartość usługi nie powinna być niższa niż 150 000,00 zł. Wykonawca składa wypełniony zał. Nr 5. Część B - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu osób pełnosprawnych lub niepełnosprawnych o wartość usługi nie niższej niż 20 000,00 zł. Wykonawca składa wypełniony zał. Nr 5.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część A iB lacznie - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - w celu spełnienia tego warunku wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim taborem do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, w tym: - trzy autobusy po minimum 50 miejsc siedzących do bieżącej realizacji zamówienia każdy, plus jeden rezerwowy (dla części A); - jeden mały samochód terenowy (dla części A); - jeden samochód - pojazd sprawnym technicznie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ( dla części B). Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż. Wykonawca składa wypełniony zał. Nr 7 wraz z kopiami ważnych dowodów rejestracyjnych lub książkami pojazdów. Część B - Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - w celu spełnienia tego warunku wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim taborem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim w ilości min. 5 osób plus opiekun. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, w tym: - jeden samochód - pojazd sprawny technicznie, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Wykonawca składa wypełniony zał. Nr 7 wraz z kopiami ważnych dowodów rejestracyjnych lub książkami pojazdów

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część A - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Dodatkowo Wykonawca zapewni dla każdego kursu opiekuna i do oferty dołączy oświadczenie, że opiekunowie są w dobrym stanie psychofizycznym i mogą sprawować opiekę nad dziećmi. Wykonawca składa wypełniony zał. Nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi stan faktyczny. Część B -b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii. - opiekun sprawujący nadzór na uczniami niepełnosprawnymi (osoba pełnoletnia).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Część A - informację z banku, że posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości 100 000 PLN ,Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę (polisa nie musi obejmować całego okresu zamówienia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 PLN. część B - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada aktualną opłaconą polisę OC i NW na pojazd przewożący uczniów niepełnosprawnych (polisa nie musi obejmować całego okresu zamówienia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i NW w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające opłatę polisy. - informację z banku, że posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości 10 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje modyfikację tylko w zakresie; - zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 210 Recz, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 210 Recz, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Dowożenie dzieci i uczniów do funkcjonujących w gminie placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 01.09.2014 - 31.12.2016, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Szkoły Podstawowej w Lubieniowie..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów i osób uczęszczających do następujących placówek: Części A: a) Szkoła Podstawowa w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz; b) Gimnazjum w Reczu - ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz; c) Przedszkole Miejskie w Reczu - ul. Srebrna 5, 73-210 Recz; d) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie - Lubieniów 28, 73-210 Recz; Opis przedmiotu zamówienia - Część A: Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży - na podstawie imiennych biletów miesięcznych, wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów i kierownika ww. placówek. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły i przedszkola (zgodnie z zał. Nr 9) w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. Wykonawca szczególnie zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek lub opiekunów. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami oraz kierownikiem ww. placówek i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. Zamówienie obejmuje również dowożenie dzieci małym samochodem terenowym o średnim kilometrażu w miesiącu ok. 600 km z przysiółków Witosław, Lestnica i Rybnica (drogi częściowo gruntowe) do Lubieniowa i z powrotem. 3) Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 15%. 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom. 5) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 6) Początkowy planowany rozkład jazdy przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. Rozkład jazdy może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego. 8) Wykaz przystanków oraz odległości między przystankami określa załącznik nr 10 do SIWZ. 9) Przewidywane godziny przewozu od 600 do 1630, w tym przerwa ok. 2 godz. (ok. 915 do 1115). Najdalej oddalone miejsce dowozu dzieci do szkół - ok. 15 km.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Część B - Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Recz z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Barlinku oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie w roku szkolnym 2014/2015 z opcją przedłużenia do 31.12.2016 r..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów i osób uczęszczających do następujących placówek: a) Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Barlinku; b) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suliszewie. Dowóz uczniów niepełnosprawnych Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Recz z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Barlinku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 01.09.2014 do 31.12.2016 r. Miejsce zamieszkania uczniów - Recz, Grabowiec, Nętkowo; Ilość dzieci - 4; szacunkowa odległość - 55 km, kursów dwa. Zamawiający informuje, iż średnio Wykonawca dziennie pokona trasę około 55 km x 2 = 110 km. Przybliżona ilość dni w miesiącu objęta transportem - 20 dni. Ogółem miesięcznie około 2 200 km. W całym okresie obowiązywania umowy: 2200 km x 24 miesięcy = 52800 km. Dla niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34, ust. 5 Pzp. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia o 50% po cenie ofertowej. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zmniejszenia lub ewentualnego wzrostu ilości dzieci, które winny być objęte transportem, a także nowych miejsc zamieszkania uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dzieci może to nastąpić w formie dołączenia ucznia do już przewożonych uczniów lub zlecenia nowego kursu. Transport obejmuje odbiór i dowóz dziecka bezpośrednio z miejsca jego zamieszkania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę, która sprawować będzie opiekę nad uczniami podczas transportu. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na względzie jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: a) uczeń powinien być dowieziony do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji oraz zabierany po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z Dyrektorem wyżej wymienionych placówek szkolnych, w oparciu o tygodniowy plan lekcji..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2016.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.07.2014.14.51.20_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-07-14 14:51:20 223,0KB
2 14.07.2014.14.51.33_ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2014-07-14 14:51:33 28,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.07.2014.14.52.23_SIWZ_dowozy.DOC Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 14:52:23 704,5KB 72 razy
2 14.07.2014.14.52.42_SIWZ_dowozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 14:52:42 612,5KB 67 razy
3 14.07.2014.14.52.58_strona_tytulowa_zatwe._SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-07-14 14:52:58 54,6KB 63 razy
Wynik postępowania
1 28.07.2014.08.20.17_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dowozy.pdf 2014-07-28 08:20:17 173,8KB
2 28.07.2014.08.20.41_postanowienie_o_uniewaznieniu_czA_sci_postepowania_cz._B.pdf 2014-07-28 08:20:41 106,8KB
Udzielenie zamówienia
1 01.08.2014.15.02.52_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-transport.docx 2014-08-01 15:02:52 16,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-07-2014 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Dorota Dziubczyńska 01-08-2014 15:02