Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonej na działce o nr ewid. 724/1 obręb Pomień

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonej na działce o nr ewid. 724/1 obręb Pomień, Gmina Recz,
Numer ogłoszenia: 17017 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonej na działce o nr ewid. 724/1 obręb Pomień, Gmina Recz,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych -Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonej na działce o nr ewid. 724/1 obręb Pomień , Gmina Recz w zakres których wchodzi, m.in.: - zaprojektowanie w niezbędnym zakresie, między innymi wykonanie projektu budowlanego planowanej ścieżki edukacyjnej zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, załączonym do SIWZ wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami; - przeprowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych związanych z pracami, zgłoszenie lub uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo; - prace i roboty przygotowawcze, w tym m.in. wytyczenie, karczowanie drzew, transport dłużycy i karpin przygotowanie terenu pod dalsze wykonawstwo prac; - wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska (prac zasadniczych), w tym m.in.:- roboty pomiarowe - niwelacja, - roboty ziemne, w szczególności - plantowanie powierzchni wierzchowiny i skarp,- wykonanie warstwy wyrównującej, - wykonanie warstwy uszczelniającej, - utworzenie okrywy rekultywacyjnej,- wykonanie warstwy urodzajnej;- zabiegi agrotechniczne; - wykonanie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami związanymi z promocją projektu; - wykonanie ogrodzenia, wykonanie- odtworzenie dwóch piezometrów, - wykonanie kominka odgazowujacego, - prace porządkowe; - świadczenie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wykonanych pracach zgodnie z dokumentacją, na którą składa się: Dokumentacja Projektowa (Projekt i aneks do Projektu Rekultywacji kwatery Nr 1 Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należącego do Gminy Recz, położonego w miejscowości Pomień Gmina Recz nr działki ewid. 724/1, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie), STWiORB, Przedmiary, stanowiącymi łącznie załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i umową, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. Uwaga: 1.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przetransportowania i zagospodarowania ok. 2500 m3 mas ziemnych na warstwę urodzajną. Powyższe masy ziemi są shałdowane w miejscowości Recz na dz. o nr ewid. 279 , 42/3 i 42/4. Wykonawca zobowiązany jest przetransportować ww. ilości w okresie nie później niż od 20.04.2015 do 28.04.2015. 2. Zamawiający udostępnia do zagospodarowania ok. 400 m3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem do wykonania warstwy urodzajnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 3.9.1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości udzielonego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.20-4, 45.11.00.00-1, 45.11.23.30-7, 45.11.23.50-3, 45.11.27.00-2, 45.20.00.00-9, 45.22.21.10-3, 45.23.31.61-5, 71.32.00.00-7, 45.34.20.00-6, 45.23.32.00-2, 45.11.27.23-9, 90.51.10.00-2, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.1. Wadium w wysokości: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy 00)100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto: Gmina Recz ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 7.3. Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium - Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonej na działce o nr ewid. 724/1 obręb Pomień, Gmina Recz. 7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejsze SIWZ należy załączyć do oferty. 7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy. 7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: 5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej dwóch (2) robót ziemnych o wartości robót nie mniejszej niż 450.000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) każda, a polegających na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów albo na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty. 5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik prac ziemnych, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na: przemieszczaniu mas ziemnych takich jak: wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonanie nasypów, skarpowanie. 5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5.1.4.1. Warunek spełni Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). 5.1.4.2. Warunek spełni Wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.2 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 5.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców w następujący sposób: Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę Dz.U./S S27 07/02/2015 44572-2015-PL Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5/18 07/02/2015S27 http://ted.europa.eu/TED Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5/18 oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty lub uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień, zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. 5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a także dokumenty wskazane w poszczególnych podpunktach punktu 5.4. SIWZ wystawione na te podmioty, z tym że w zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej możliwe jest przedstawienie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. 5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu użyczającego zasobów stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 5.7. W sytuacji gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega nawiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych swoich podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP. 5.8. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej dwóch (2) robót ziemnych o wartości robót nie mniejszej niż 450.000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) każda, a polegających na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów albo na przemieszczaniu mas ziemnych takich jak wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik prac ziemnych, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na: przemieszczaniu mas ziemnych takich jak: wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonanie nasypów, skarpowanie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik prac ziemnych, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na: przemieszczaniu mas ziemnych takich jak: wymiany gruntów, niwelacja terenu, wykonanie nasypów, skarpowanie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5.1.4.1. Warunek spełni Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). 5.1.4.2. Warunek spełni Wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

15.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 15.2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1. wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska, 2. działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 3. działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, 4. gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 5. powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 6. konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac uzupełniających i zamiennych na realizację przedmiotu umowy, 7. warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, 8. klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 9. nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności). 10. konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności z powodu: - brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii, - przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne), np. pogoda uniemożliwiająca okresowo wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze Stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. - wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w umowie (zmiana technologii, zmiana norm, itp.) - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych wskutek powyższego prac. 15.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie w uzasadnionych sytuacjach określonych części robót do wykonania podwykonawcom, pomimo zastrzeżenia ich w ofercie do osobistego wykonania albo osobistego wykonania określonych części robót zastrzeżonych w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców. 15.4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu (Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich), w ramach działania 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.02.2015.14.13.18_OGLOSZENIE.pdf 2015-02-03 14:13:18 175,1KB
2 09.02.2015.15.09.41_ogloszenie_o_zamowieniu_w_BZP_rekultywacja_skladowiska_PomieA_.docx 2015-02-09 15:09:41 27,2KB
3 02.03.2015.15.09.55_BZP-ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc 2015-03-02 15:09:55 51KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ogloszenie_o_zamowieniu_w_bzp_rekultywacja_skladowiska_pomien.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:50:17 27,2KB 118 razy
2 zalaczniki.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-02-09 13:50:17 6,3MB 342 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.02.2015.13.25.45_odpowiedzi_na_pytania.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-02-25 13:25:45 6,6MB
2 02.03.2015.15.09.55_Modyfikacja_i_zmian_SIWZ_wraz_ze_zmiana_terminu.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-03-02 15:09:55 188,3KB
3 02.03.2015.15.10.07_zmiana_ogA_oszenia_DUUE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-02 15:10:07 118,8KB
4 04.03.2015.11.45.40_Modyfikacja_SIWZ_na_BIP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 11:45:40 477,1KB
5 04.03.2015.11.45.54_odpowiedAo_na_pytania_II_na_BIP.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-04 11:45:54 397,1KB
Wynik postępowania
1 05.05.2015.08.20.37_zawiadomienie_o_wyborze__oferty_rekultywacja.pdf 2015-05-05 08:20:37 2,0MB
2 05.05.2015.14.53.11_rekultywacja-_zawiadomienie-_sprostowanie.pdf 2015-05-05 14:53:11 398,5KB
3 05.05.2015.15.26.37_rekultywacja-_zawiadomienie-_sprostowanie.pdf 2015-05-05 15:26:37 394,5KB
4 18.05.2015.09.05.37_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_rekultywacja.pdf 2015-05-18 09:05:37 2,0MB
Udzielenie zamówienia
1 19.05.2015.22.28.28_BZP_OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2015-05-19 22:28:28 40,5KB
2 19.05.2015.22.28.46_DUUE.pdf 2015-05-19 22:28:46 113,8KB
3 19.05.2015.22.28.59_ZMIANA_OGA_OSZENIA_W_BZP.doc 2015-05-19 22:28:59 30,5KB
4 25.05.2015.11.28.31_ogloszenie_o_udzieleniu_-_DUUE.pdf 2015-05-25 11:28:31 177,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 03-02-2015 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Robaczek 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 25-05-2015 11:28