Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu

Ogłoszenie nr 308839 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.

 

Recz: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, krajowy numer identyfikacyjny 21096694100000, ul. ul. Ratuszowa  17, 73210   Recz, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 95 7654461 do 64, e-mail vice@recz.pl, faks 957 654 461.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.recz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą tradycyjną lub osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu
Numer referencyjny: ZP).271.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu. 1. KOD CPV 66.11.30.00 – 5. USŁUGI UDZIELENIA KREDYTU 2. Okres wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2016 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 30.09.2018 r. 4. Okres spłaty rat kapitałowych wg harmonogramu: LATA DO 30.09. DO 30.11. 2018 100.000 100.000 2019 50.000 50.000 2020 50.000 50.000 2021 50.000 50.000 2022 50.000 50.000 2023 50.000 50.000 2024 50.000 50.000 W powyższej tabeli raty spłaty kredytu ( kapitału) zostały określone przy założeniu, że kredytobiorca (Zamawiający) pociągnie całą kwotę kredytu. W związku z faktem, iż Zamawiający przewiduje, iż kredyt będzie mógł być pociągnięty w mniejszej kwocie niż kwota udzielonego kredytu, to raty spłaty kredytu podane w tabeli zostaną skorygowane przed rozpoczęciem spłaty. 5. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego z dniem zawarcia umowy, w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, kredyt będzie wypłacony Zamawiającemu nie później niż w terminie 1 dzień od złożenia elektronicznie wniosku. 6. Nie przewiduje się rozliczania uruchomionego kredytu dokumentami (fakturami, rachunkami). 7. Wykonawca, poza oprocentowaniem ( WIBOR 3M + marża) nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z postawieniem do dyspozycji kredytu oraz jego spłatą. 8. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych kosztów, w dowolnym terminie i bez zgody Wykonawcy. 10. Odsetki naliczane zgodnie z rzeczywistym kalendarzem od wykorzystanego kredytu, płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych do 30- go każdego miesiąca, w miesiącu lutym płatne będą do 28-go. 11. Oprocentowanie kredytu jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3M notowany według notowań NBP z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę spłaty raty odsetkowej, ustalony w taki sposób WIBOR 3M będzie obowiązywał przez cały okres będący podstawą naliczenia miesięcznej raty odsetkowej. WIBOR 3M będący podstawą do naliczenia rat odsetkowych będzie ustalany w okresach miesięcznych, odrębnie dla każdego okresu spłaty rat odsetkowych. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR przez NBP. 12. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą którego będzie następowała spłata rat kredytu. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego co do roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. 15. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 16. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 206733.26
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 29/09/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. są uprawnieni do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128.), 2) posiadania wiedzy i doświadczenia ( zamawiający nie określa tego warunku); 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zamawiający nie określa tego warunku); 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej ( zamawiający nie określa tego warunku); 5) braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 4 stosuje się. 3. Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 i 23 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2, 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 i 23 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2, 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (o ile ich umocowanie nie wynika z danych zawartych w rejestrze), 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestry Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z Prawem Bankowym, 7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 8) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9) umowa o utworzeniu konsorcjum bankowego, o której mowa w art. 73 Prawa bankowego, jeżeli ofertę składa konsorcjum banków, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy; 10) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 2. PODMIOTY ZAGRANICZNE 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), to jest w § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia składa dokumenty: 1) pkt. 2 - 4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert; d) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składanie ofert . 2.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów właściwych dla podmiotów zagranicznych – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 i 23 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2, 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Dokumenty wymienione w pkt 1-5 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Podpisane oświadczenie o akceptacji warunków przetargu określonych w SIWZ 8. Projekt umowy kredytu zaproponowany przez Wykonawcę, uwzględniający istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ. 9. Harmonogram spłaty kredytu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 23/10/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.09.2016.12.34.53_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-09-15 12:34:53 214,8KB
2 15.09.2016.12.40.34_Ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2016-09-15 12:40:34 28,1KB
3 15.09.2016.15.06.55_skan_zmiany_ogloszenia.pdf 2016-09-15 15:06:55 189,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.09.2016.12.33.41_SIWZ_na_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:33:41 212,5KB 31 razy
2 15.09.2016.12.34.53_ska_SIWZ_zatw..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:34:53 162,3KB 29 razy
3 15.09.2016.12.35.40_skan_uchwaA_y_budA_etowej_na_2016_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:35:40 10,3MB 34 razy
4 15.09.2016.12.36.02_skan_uchwaA_y_RIO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:36:02 1,2MB 48 razy
5 15.09.2016.12.36.29_sprawozdanie_kwartalne_Rb-Z.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:36:29 767,9KB 26 razy
6 15.09.2016.12.36.46_sprawozdanie_Rb-27S.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:36:46 3,3MB 24 razy
7 15.09.2016.12.37.14_sprawozdanie_Rb-28.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:37:14 7,2MB 26 razy
8 15.09.2016.12.37.31_Sprawozdanie_Rb-NDS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:37:31 713,1KB 27 razy
9 15.09.2016.12.37.52_zgoda_minsterstwa_Finansow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 12:37:52 473,9KB 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.09.2016.15.06.55_Modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-09-15 15:06:55 228,7KB
Wynik postępowania
1 23.09.2016.13.37.44_zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2016-09-23 13:37:44 570,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 15-09-2016 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 23-09-2016 13:37