Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowożenie dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2017 ? 31.12.2017, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do miejscowości Lubieniów.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.recz.p


Ogłoszenie nr 357282 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Recz: Dowożenie dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do miejscowości Lubieniów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, krajowy numer identyfikacyjny 21096694100000, ul. ul. Ratuszowa  17, 73210   Recz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 7654461 do 64, e-mail vice@recz.pl, faks 957 654 461.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.recz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.recz.p


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
dostarczenie lub przesłanie do siedziby Zamawiającegoul. Ratuszowa 17, pok.1, 73 -210 Recz
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie dzieci i uczniów do Zespołu Szkół w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2017 – 31.12.2017, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do miejscowości Lubieniów.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie imiennych biletów miesięcznych, wydawanych osobom uprawnionym do przejazdu, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów i kierownika ww. placówek. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły i przedszkola (zgodnie z zał. Nr 9) w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. Wykonawca szczególnie zapewnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek lub opiekunów- min. jednen/na na jeden pojazd. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami ww. placówek i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. Zamówienie obejmuje również dowożenie dzieci małym samochodem terenowym o średnim szacunkowym kilometrażu w miesiącu ok. 600 km z przysiółków Witosław, Lestnica i Rybnica (drogi częściowo gruntowe) do Lubieniowa i z powrotem wraz z zapewnieniem opiekuna.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:60140000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 130271.57
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) wykonawca posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. b) wykonawca posiada aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej usługi transportowej w transporcie regularnym osób, której/ których przedmiotem była usługa polegająca na transporcie regularnym osób, o wartości 100 000,00 PLN netto, b) wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami: lp. stanowisko uprawnienia doświadczenie 1. Kierowca - imię i nazwisko kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Min. 5 lat jako kierowca autobusu 2. Kierowca - imię i nazwisko kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Min. 5 lat jako kierowca autobusu 3 Kierowca - imię i nazwisko kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Min. 5 lat jako kierowca autobusu 4 Kierowca - imię i nazwisko kierowcy winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z póź. zm.), a w szczególności: - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Min. 5 lat jako kierowca autobusu 5 Kierowca imię i nazwisko - posiadać uprawnienia (prawo jazdy) stosownej kategorii, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu, - aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby z wynikiem pozytywnym, Min. 3 lat jako kierowca 6 Opiekunki w liczbie 5 (po jednej do każdego pojazdu) – imię i nazwiska Zamawiający wymaga aby osoba przewidziana jako opiekunka spełniała co najmniej jeden z poniżej wymienionych warunków: 1. posiadała wykształcenie pedagogiczne lub; 2. posiadała kurs pedagogiczny lub; 3. posiadała doświadczenie w pracy z dzieci, miedzy innymi doświadczenie przy dowozach dzieci min. 6 m-cy. Powyższe warunki winny być potwierdzone stosownym dokumentem. Osoby pełnoletnie 7 Opiekunka dla dziecka niepełnosprawnego (imię i nazwisko opiekunki ) Zamawiający wymaga aby osoba posiadała stosowne przygotowanie do sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Powyższe warunki winny być potwierdzone stosownym dokumentem. Osoby pełnoletnie Uwaga: Wskazana przez wykonawcę liczba osób mająca status osoby bezrobotnej do zatrudnienia przy realizacji zamówienia nie może ulec zmniejszaniu przez okres realizacji zamówienia. c) wykonawca dysponuje co najmniej następującym sprzętem i narzędziami: – w celu spełnienia tego warunku wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim taborem do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, w tym: - co najmniej cztery autobusy po minimum 50 miejsc siedzących do bieżącej realizacji zamówienia każdy. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli roku produkcji wszystkich autobusów nie będzie poniżej 2003 r. ; - jeden mały samochód terenowy do przewozu osób drogami gruntowymi; Przewóz uczniów musi odbywać się pojazdami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.1. SIWZ– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3) dokument lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 PLN, 4) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 6) oświadczenie wykonawcy, że osoby wymienione w pkt 5 posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, 7) wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 8) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP - dokumenty, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a PZP, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. ppkt 1 SIWZ – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 10.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a PZP, zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.3. ppkt 1 informację o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania. 10.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 10.3. ppkt 2-9 SIWZ. 10.6. Wykonawca przedstawia dokumenty określone w pkt 10.3. ppkt 2-9 SIWZ w odniesieniu do podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na podstawie art. 22a PZP. 10.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3. ppkt 2-9 SIWZ: 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.7. ppkt 1 oraz ppkt 2b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.7. ppkt 2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 10.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10.8. SIWZ stosuje się. 10.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 10.3. ppkt 2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10.8. SIWZ stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
12.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysięcy złotych) 12.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 12.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 12.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 12.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 12.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 12.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

zakresie utrzymania jakości usługi

20

w zakresie ochrony środowiska

8

w zakresie aspektów społecznych

12


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający przewiduje modyfikację tylko w zakresie; - zmiany stawki podatku VAT; - znaczącej zmiany ilości dowożonych osób ponad 15 %, - znaczącej zmiany ilości kursów autobusowych - min. 4 kursy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.12.2016.12.35.16_Ogloszenie_o_zamowieniu.docx 2016-12-02 12:35:16 28,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.12.2016.12.35.16_SIWZ_dowozy_I.DOC Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 12:35:16 655,5KB 75 razy
2 02.12.2016.12.35.33_str._tytulowa_zatwierdzenie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-02 12:35:33 206,6KB 61 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.12.2016.20.56.53_Modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-05 20:56:53 357,7KB
2 08.12.2016.14.30.11_odpowiedAo_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-08 14:30:11 824,6KB
Wynik postępowania
1 13.01.2017.09.36.25_201701130924_0001.pdf 2017-01-13 09:36:25 490,2KB
2 17.01.2017.14.39.30_201701171435_0001.pdf 2017-01-17 14:39:30 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 02-12-2016 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-01-2017 14:39