Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont obiektu szatni wbudowanej przy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu, przy ul. Ratuszowej 29

 

 


Recz: Remont obiektu szatni przy sali gimanstycznej Szkoły Popdstawowej w Reczu, ul. Ratuszowa 29, gmina Recz.

Numer ogłoszenia: 103145 - 2007; data zamieszczenia: 19.06.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.recz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont obiektu szatni przy sali gimanstycznej Szkoły Popdstawowej w Reczu, ul. Ratuszowa 29, gmina Recz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remont istniejacego obiekltu parterowego szatni wbudowanej do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu.Obiekt wybudowany w roku 1985 jako dobudowa. W obiekcie znajdują się pomieszczenia szatni oraz sanitariaty, ciągi komunikacyjne.Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych - wzmacniające istniejace funadamenty, przeszycia zarysowań ścian, docieplenie istniejacych ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty okładzinowe posadzek, ścian, roboty malarskie.Wykonanie modernizacji wew. instalacji wod. - kanal., c.o. roboty elektryczne. Obiekt jest obiektem parterowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowany.Powierzchnia zabudowy 140,00 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 29.08.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania dzialalności w zakresie objetym zamowieniem zgodnie z wymogami ustawowymi,
  2)posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potenmcjał techniczny gwarantujący wykonanie zamowienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamowienia i w tym wzgledzie:
  1.dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, które będą wyznaczone na stanowiska :
  a)Kierownika Budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia,
  b)Kierownicy robót - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, oraz w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - 1 osoba,
  c)Kadra kierowania budową musi posiadać : stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  2.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia min. 10 prac o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych każda,
  3.w okresie ostatnich trzech lat tj. 2006r, 2005r, 2004r zatrudniali nie mniej niż 6 osób,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 150.000,00 zł,.
  2.posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC - min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł,
  4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :
  1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
  3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać ofertę muszą wykazać, że :każdy z osobna :nie podlegają wykluczeniu z postępowania, posiadają uprawnienia do działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej, wspólnie muszą wykazać, że :posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ), dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia.
  Przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
  1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
  Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

  B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  1.Osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności odpowiadające wymaganiom budowy.
  2.Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ).
  4.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
  5.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
  7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia.
  8.Posiadają możliwość sfinansowania wykonanych robót na okres do 15 lat.
  9.Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC.
  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia
  Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.
  1.dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
  2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania, w tym specjaliści ds. ogólnobudowlani, elektrycy instalacyjni, izolerzy, malarze, instalatorzy instalacji sanitarnych.

  Ocena spełniania warunku :
  spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ).

  Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 80 %
  Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
  Ocenie będą podlegać :
  ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda,
  Sposób oceny spełniania warunku :
  Warunek będzie oceniany w skali 0 - 100 pkt. z tym, że za :
  Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na zasadzie proporcji matematycznej.
  Oceną za powyższy warunek będzie uzyskana ilość pkt., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,80.
  Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw.
  5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt a) - c), zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust l pkt 2) ustawy.

  VII. Wykonawcy zagraniczni:

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI: pkt l ppkt b), c) e) i f), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowied?nio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt l oraz w rozdziale VI pkt l ppkt d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wy?konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Dokumenty wykonawca składa w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  VIII. Podwykonawcy:

  1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W przypadku, gdy wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawiać zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami. Brak umów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
  3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
  a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,
  b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty wykonawcy,
  c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
  d) warunki płatności - zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności faktury - w ciągu 14 dni od dnia przekazania faktury,
  e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
  4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.
  5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w pkt l, wymagają formy pisemnej i zgody zamawiającego.
  6. Wykonawca poda w załączniku Nr 3 zakres robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia), a także ich wartość. Pozostały zakres robót wykonawca wykona siłami własnymi.
  7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
  8. Podzlecanie robót przez wykonawcę podwykonawcom w zakresie nieokreślonym w załączniku Nr 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
  9. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
  10. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym oraz po przedłożeniu zamawiającemu oświadczeń wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wyko?nywanymi robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały uregulowane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego po?twierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdza?jące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4)-8) ustawy -wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust l pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
  g) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje :
  - jedną osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno budowlanej w pełnym zakresie,
  - jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej w pełnym zakresie
  - jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej;
  W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry i podwykonawców.
  h) dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pdpkt g) posiadają wymagane uprawnienia, tj. kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne);
  i) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych co do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał minimum 10 prac zbliżonych zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę zbliżoną zamawiający uzna budowę lub remont obiektu budowlanego o wartości ca 200 tys. zł.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
  j) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat (2004-2006) a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli z ww. informacji będzie wynikało, że wykonawca zatrudniał (w rozumieniu Kodeksu pracy) przeciętnie w każdym roku, co najmniej 6 osób; W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zatrudniania, co najmniej 6 osób przeciętnie w każdym roku zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
  k) informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych wykonawcy nie będzie niższa niż 150. 000,00 zł;
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
  l) sprawozdanie finansowe (tj. bilans oraz rachunek zysków i strat), a w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania spra?wozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zo?bowiązania i należności za 2006r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie?nia, jeżeli wykonawca osiągnął w 2006r. wskaźnik szybkości spłaty zobo?wiązań bieżących równy bądź większy od 1,0;
  Wskaźnik szybkości spłaty bieżących zobowiązań zamawiający obliczy w następujący sposób:

  Wskaźnik szybkości spłaty bieżących zobowiązań = Płynne środki obrotowe
  Zobowiązania bieżące

  Płynne środki obrotowe - środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe, krótkoterminowe należności wynikające z załączonego bilansu
  Zobowiązania bieżące - zobowiązania krótkoterminowe wynikające z załączonego bilansu
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. sprawozdanie finansowe składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli będzie go spełniał co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
  m) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o charakterze jak przedmiot zamówienia . Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie będzie niższa niż 150.000,00 zł.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
  2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożą w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt l ppkt b)-m), do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
  3. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt l, bądź nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

  4. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  a) ofertę cenową, o której mowa w rozdziale II pkt 3 niniejszej SIWZ,
  W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
  b) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale IV pkt l i 2 niniejszej SIWZ (w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
  c) kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

  5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt a) - c), zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust l pkt 2) ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. nr 1- p.Grażyna Matczak, lub pok.Nr 9 p.Krzysztof Lipka - wartość SIWZ 100,00 zł netto + koszt przesylki pocztowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Insteresantów).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Copyright ? 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_UZP.doc 2007-06-19 15:16:18 90KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Recz_Szko_a_podstawowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-19 15:27:27 709,8KB 152 razy
2 Specyfikacja_roboty_budowlane.rtf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-19 15:27:59 371,6KB 75 razy
3 Szko_a_podstawowa_w_Reczu_-_ksi__ka_przedmiarow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-06-19 15:28:09 89,5KB 113 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_uniewaznieniu.doc 2007-07-13 09:48:01 22KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 19-06-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 13-07-2007 09:48