Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku biurowego z przystosowaniem na pomieszczenia socjalne - 5 lokali Numer ogłoszenia: 213288 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009


Recz: Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku biurowego z przystosowaniem na pomieszczenia socjalne - 5 lokali
Numer ogłoszenia: 213288 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku biurowego z przystosowaniem na pomieszczenia socjalne - 5 lokali.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Remont obiektu szatni i sanitariatów wbudowanych w obiekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Reczu : Roboty murowe wg przedmiaru robót, Roboty rozbiórkowe wg przedmiaru robót Roboty betonowe wg przedmiaru robót, Roboty murowe i napraw murów nadziemia wg przedmiaru robót, Wykonanie pokryć wg przedmiaru robót, Wykonanie instalacji c.o. wg przedmiaru robót , Wykonanie wewnętrznych wg przedmiaru robót instalacji wodno - kanalizacyjnych wg przedmiaru robót , Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wg przedmiaru robót, Wykonanie podłóg, posadzek, izolacje , wg przedmiaru robót Wykonanie suchych tynków i tradycyjnych, okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie wg przedmiaru robót , Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wg przedmiaru robót, 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres robót składający się na przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności: 3. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej , STWiOR oraz w przedmiarze robót i stanowią załączniki, a w szczególności : 3.1Przedmiar robot. 3.2 projekt budowlany - branża budowl. 3.3 projekt budowlany - branża sanitarna 3.4 projekt budowlany - branża elektryczna.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.44.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 5000,00 zl pięć tysięcy zlotych

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp, 2) posiadają odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) dysponują odpowiednią kadrą techniczną oraz osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę do wykonania przedmiotu zamówienia, w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniali na umowę o prace min. 15 osób, w tym 2 - 3 osoby kadra techniczna, 12 osób robotnicy budowlani. b) dysponują lub będą dysponować narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (samochody dostawcze, zestawy rusztowań, narzędzia budowlane 3). Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają własne środki i zdolność kredytową; a) sprawozdanie finansowe albo jego część lub innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat, b) informacji z banku lub kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, w którym wykonawca posiada rachunek, c) polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej Zamawiający dopuszcza również Wykonawców - osoby fizyczne - (składa oświadczenie). 2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Oświadczenie, że Wykonawca - osoba fizyczna nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (lub, że urzędujący członek organu zarządzającego - osoby prawnej nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) - potwierdzić aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego równoważnego zaświadczenia organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty). 5) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 6) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej urządzeń cieplnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 7) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje (potwierdzona kopia za zgodność z oryginałem) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - potwierdzona kopia zaświadczenia lub decyzji o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o udzielenie zamówienia. 9) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt.2- Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 , 7A, 7B, 7C do niniejszej SIWZ. 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej lub równoważnych w zakresie docieplenia ścian, stropów stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wew. instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, wymiany pokryć dachowych, wymiany wew, instalacji elektrycznej, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykonanie nie mniej niż 3 przedsięwzięć (w zakres jednego zadania winny wejść : docieplenia ścian i stropów obiektu , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i wymiana wew. instalacji c.o. i c.w.u. o liczbie grzejników, wykonanie ścianek działowych i nośnych przy wartości min. 300 tys. jedno zadanie, 2) Informacja dotycząca przeciętnej liczby zatrudnianych na umowę o pracę w okresie ostatnich 3 lat pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, a w przypadku, jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający za spełnienie warunku uzna zatrudnieni min. 15 osób. 3) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę osobami do wykonania zamówienia z podaniem , min.; Kadra techniczna j.w. z uprawnieniami 3 osoby robotnicy budowlani - murarze - 5 osoby, robotnicy branży sanitarnej - instalatorzy c.o. - 2 osoby, elektryk - 1 osoba, pomocnicy budowlani - 4osoby 4). Informacja dotycząca wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, środków transportu którymi dysponuje wykonawca lub którymi będzie dysponował wykonawca do wykonania zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego min.; - samochód dostawczy o ładowności min. 5 T, - szt. 1, - zestaw rusztowań o wysokości do 10 m - 2 zestawy, - betoniarka 250 - 1 szt. - narzędzia budowlane ( wiertarki - 3 szt., pilarki - 3 szt.. i inne (wymienić) 5) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem do wykonywania robot związanych z usuwaniem odpadow zgodnie z Rozp.. MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.649 ze zm.) przy realizacji zamówienia. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN. 2). Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN. 3). Informację z banku o sytuacji finansowej - informacja poświadczająca zdolność kredytową Wykonawcy/Wykonawców oraz wysokość posiadanych środków finansowych na koncie. Wymagane min. 150 tys. zł łącznie. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o udzielenie zamówienia. 4). Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających c obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 -210 Recz, pok. Nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie dofinansowywane z Funduszu Dopłat Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana_ogA_oszenia.doc 2009-07-03 08:29:05 75,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_lokale_socjalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-06-29 15:53:22 42KB 40 razy
2 netkowo_lok_soc.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-06-29 16:04:58 15,0MB 67 razy
3 Modyfikacja_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-03 10:05:17 46,5KB 37 razy
Wynik postępowania
1 zawiadom._o_wyborzxe_mail_netkowo.doc 2009-07-27 15:24:04 70,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-06-2009 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 27-07-2009 15:24