Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 1837 000 zł


Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 1837 000 zł
Numer ogłoszenia: 230646 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 1837 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Recz, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce: 1. Kwota kredytu 1 837 000,00 zł PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysiący złotych). 2. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2011 r. 3. Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 25.09.2009 r. do 20.08.2010 r. , 4. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 2 dni przed wypłatą transzy kredytu. 5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w umowie, w 18 ratach w kwocie 100 000,00 zł i 1 ratę w kwocie 37 000,00 zł z karencją spłaty - I rata 31.03.2010 roku. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w umowie od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-1M ( przyjąć bazową stawkę na dzień 15.07.2009r.), powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania- obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Prowizja przygotowawcza - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 0,2 proc. uruchomionej transzy kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 0,2 proc. kwoty kredytu będą odrzucone..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 2000,00zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie Oddział Recz Nr: 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pokój Nr 14 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci wadium bez dodatkowego wezwania zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1)-3) 9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy w przypadkach określonych w art. 46 ust.2 pkt. 1)-3) z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. a) Wykonawca musi przedstawić dokumenty, o których mowa w §VII ust.1 pkt.3) i 4) SIWZ tj. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. 2) W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), że spełnia przedmiotowe warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy, składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. W przypadku dysponowania potencjałem technicznym i/lub osobami innego podmiotu należy dołączyć także pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym i/lub osobami innych podmiotów. 3) W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków zgodnie z wzorem nr 2 i 3, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) i 3), że spełnia przedmiotowe warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1-3 oraz art. 22 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4) W zakresie warunku wskazanego w § VI ust. 1 lit. d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1, pkt. 5),6),7),8) kserokopię zaświadczenia z KRK w zakresie art.24 ust.1 pkt.4-9, ZUS lub KRUS, US oraz złożone oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2 i 3, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) i 3) SIWZ. 5) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w tabeli wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art.24 ust.2 pkt.3 ustawy (z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy pzp)..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1). 2) Podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru 2). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 3) Oświadczenie o podwykonawcach (zakres prac który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz jego nazwę i adres, w przypadku gdy w zadaniu nie będą brać udziału podwykonawcy również oświadczenie o braku podwykonawców). 4) Zaakceptowany i wypełniony przez Bank projekt umowy. 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 6) Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę, 8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 9) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 10) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. 11) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 12) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami innych podmiotów 13) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII. ust. 1 pkt. 4), 5) ,6), 7), 8), 9) składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: kredyt pod środki refundowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie__w_BZP.doc 2009-07-09 13:59:27 52KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_1_837_tys..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-09 13:59:27 334,5KB 9 razy
2 skanowanie_sprawozdaA_.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-09 14:11:34 6,8MB 5 razy
Wynik postępowania
1 postn_o_uniewaz._BIP.doc 2009-07-30 14:26:57 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 09-07-2009 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 30-07-2009 14:26