Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 1837 000 zł
Numer ogłoszenia: 165337 - 2009; data zamieszczenia: 29.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i szkoły Podstawowej w Reczu w ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 1837 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Recz, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce: 1. Kwota kredytu 1 837 000,00 zł PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych). 2. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 października 2011 r. 3. Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 25.09.2009 r. do 20.08.2010 r. , 4. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia transz kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 2 dni przed wypłatą transzy kredytu. 5. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w umowie, w 18 ratach w kwocie 100 000,00 zł i 1 ratę w kwocie 37 000,00 zł z karencją spłaty - I rata 31.03.2010 roku. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 7. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w umowie od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-1M ( przyjąć bazową stawkę na dzień 24.08.2009r.), powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania- obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 1M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Prowizja przygotowawcza - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 211380.82 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt Nr PL 0417 w kwocie 460355 euro.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Gospodarczy Bamnk Wielkopolski S.A. w Poznaniu I Oddział ul. Szarych Szeregow 23a i Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Chszcznie, ul. Rynek 6, ul. Szrych Szregow 23a, Poznań, 60-462 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 123679.09

  • Oferta z najniższą ceną: 123679.09 oferta z najwyższą ceną: 123679.09

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 udzielenie_i_obsA_uga_kredytu_bankowego.doc 2009-10-21 13:37:25 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 21-10-2009 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 21-10-2009 13:38