Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz, obszar gminy Recz"


Recz: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz, obszar gminy Recz
Numer ogłoszenia: 112307 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz, obszar gminy Recz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Wykonawcę : 2.1. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji powinien zapewnić: - efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, - nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków, - zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie, - rozliczenie zadania zgodnie z wymogami i wytycznymi RPOWZ. 2.2. Zamawiający oczekuje, że cele te Wykonawca - Nadzór inwestorski osiągnie poprzez: - właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót, - administrowanie i zarządzanie kontraktem, - monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, - zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, - zapewnienie zgodności realizacji kontraktu z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi i wytycznymi EFRR RPOWZ, - skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, - zapewnienie zgodności realizacji umowy na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, - udział w poszczególnych odbiorach i rozruchach urządzeń, - właściwe rozliczenie kontraktu na roboty, - właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy.., - udział w przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego lub przyszłego zarządcę sieci w okresie trwania rękojmi i gwarancji. 2.2.3. Zakres zadań do wykonania przez Wykonawcę - Inspektora nadzoru: - reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów, - zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, - utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatatorami sieci i infrastruktury technicznej, PKP, Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność, - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na roboty, - analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań, - współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją Umowy na roboty, - sporządzanie wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą (kwartalną oraz końcową) i rozliczenie robót zgodnie z wytycznymi EFRR RPOWZ i jej instrukcjami, - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przez Wykonawcę robót pozwolenia na użytkowanie obiektu. - przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, rekomendowanie zwrotu dla Wykonawcy robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, - rozliczenie inwestycji w instytucji dofinansowującej, - zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad, - organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, - konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 11.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie usług oraz tych, których nie można było przewidzieć chwilą wszczęcia postępowania, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, c) przedłużenie terminu lub poprawienie warunków gwarancji , d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usługi, f) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, g) pozostałe zmiany: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 13. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.80.00-8, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych) 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: do dnia 17.05.2010 r. r. do godziny 10.00 4. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w okienku kasowym zamawiającego pok. Nr 14, ul. Ratuszowa 17 do dnia 17.05.2010 r. do godz. 10.00 lub dołączyć do oferty . 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, b) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - Inspektor Nadzoru posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych. Inspektor Nadzoru musi posiadać wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych - Inspektor Nadzoru posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych. Inspektor Nadzoru musi posiadać wykształcenie wyższe oraz minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych - Specjalista zarządzający projektem posiadający wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem projektami europejskimi oraz poświadczone kwalifikacje, tj. doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 2 zakończonymi projektami z udziałem środków finansowych UE. - Specjalista do spraw rozliczeń - minimum 1 osoba, w tym jedna posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadające doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych zakończonych lub będących w trakcie realizacji z udziałem środków finansowych przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kadra techniczna (Inspektorzy Nadzoru) musi posiadać dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia) oraz musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku wykonawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej składa on równoważne uprawnienia lub świadczenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wymienionych funkcji (dot. zarówno Inspektorów Nadzoru jak i ww. Specjalistów). 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mino ich uzupełnienia koniczne byłoby unieważnienie postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem spełnienia warunku zawartego w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca musi wskazać, iż: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto - jedna inwestycja oraz dwie inwestycje nie mniejsze niż 2 500 000,00 PLN brutto każda, w tym: b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwa zamówienia podobne do objętej przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie min. dwóch usług Inspektora Nadzoru odpowiadających swoim rodzajem (tj. zakresem świadczonych usług) przedmiotowi zamówienia o wartości nadzorowanych i rozliczanych robót budowlanych min. 5 mln PLN (brutto) jedno zamówienie i 2,5 mln PLN drugie zamówienie, z zaangażowaniem w wykonywanie robót budowlanych środków pochodzących z UE. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączaniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W wykazie tym, Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto oraz 2 zamówienia po 2 500 000 PLN brutto, w tym że wykonał minimum 2 zamówienia o wartości nadzorowanych i rozliczanych robót budowlanych min. 5 mln zł (brutto) jedno zamówienie i drugie zamówienie o wartości 2,5 mln PLN brutto, z zaangażowaniem w wykonywanie robót budowlanych środków pochodzących z UE Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że każda usługa została wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. (W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz). W wykazie tym Wykonawca musi wykazać osoby, który będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: - Inspektor Nadzoru posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - Inspektor Nadzoru posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - Specjalista zarządzający projektem posiadający wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem projektami europejskimi oraz poświadczone kwalifikacje, tj. doświadczenie w zakresie zarządzania przy najmniej 2 zakończonymi projektami z udziałem środków finansowych UE - Specjalista do spraw rozliczeń - minimum 1 osoba, w tym jedna posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadające doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych zakończonych lub będących w trakcie realizacji z udziałem środków finansowych przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3 przekładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 1: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.7 stosuje się odpowiednio. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Oferty wspólne 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. 6 pkt 1a) - c) i pkt 2a). Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.1. musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10.3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp; 10.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. 10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. 10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego dla jakiego umowa została zawarta, 2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia, który nie może być krótszy , niż okres obejmujący realizacje zamówienia oraz czas gwarancji i rękojmi 3) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wykonawców do czasu wykonania zamówienia, 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, 5) umowa winna upoważniać jednego z wykonawców we wszystkich sprawach związanych z ofertą i umową o realizacje zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • okumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 mln zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Referencje z należytego wykonania zamówień

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 11.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie usług oraz tych, których nie można było przewidzieć chwilą wszczęcia postępowania, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, c) przedłużenie terminu lub poprawienie warunków gwarancji , d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usługi, f) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, g) pozostałe zmiany: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 13. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17. pok. 22, 73 - 210 Recz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17. pok. 1, 73 - 210 Recz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w wielkości 75 % kosztów kwalifikowanych zamowienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu_nadzA_r_inwestorski.doc 2010-05-12 13:42:32 10KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Gmina_Recz_-nadzA_r_inwestorski_nad_kanalizacja_Sokoliniec_-_Sicko_-_Recz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 13:18:03 49KB 143 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogloszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 13:18:33 32,5KB
2 modyfikacja_SIWZ_na_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 13:19:03 23KB
3 modyfikacja_SIWZ_Nr_II_na_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 13:20:05 35,5KB
4 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 13:21:17 42KB
5 odpowiedA__na_pytania_Nr_1_na_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-14 09:21:15 34,5KB
6 nr_konta.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-19 08:51:48 25,5KB
7 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-20 14:32:54 27KB
8 modyfikacja_SIWZ_Nr_III_na_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-20 14:38:00 23KB
9 modyfikacja_SIWZ_Nr_III_na_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-21 07:46:35 23KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy.doc 2010-05-24 14:06:05 312,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_BIP.doc 2010-06-01 13:17:44 41KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-05-2010 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 10-07-2012 09:30