Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Recz: Przywrócenia walorów kulturowych na terenie przykościelnym w Reczu poprzez przebudowę nawierzchni terenu na działkach o nr ewid. 226, 230/1, 231/2, 232, 233 Numer ogłoszenia: 109389 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.recz.pl


Recz: Przywrócenia walorów kulturowych na terenie przykościelnym w Reczu poprzez przebudowę nawierzchni terenu na działkach o nr ewid. 226, 230/1, 231/2, 232, 233
Numer ogłoszenia: 109389 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Parafia Rzymskokatolicka w Reczu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przywrócenia walorów kulturowych na terenie przykościelnym w Reczu poprzez przebudowę nawierzchni terenu na działkach o nr ewid. 226, 230/1, 231/2, 232, 233.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane : 2.1. Prace pomiarowe i geodezyjne - 0,2 ha, 2.2.Roboty rozbiórkowe, a w szczególności; a. rozbiórka muru z kamienia - 20,0 m3 , b. rozbiórka ław betonowych - 29,50 m3 , c. rozbiórka nawierzchni z gruzu i bet. - 110,00 m2 , d. rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca - . - 965,00 m2 , e. rozbiórka krawężników kamiennych/betonowych - 208,50 m, f. rozbiórka obrzeży chodnikowych - 49,40 m, 2.3. Wykonanie izolacji ścian - 293,80 m2 , 2.4. Roboty ziemne - korytowanie - 1962,90 m2 , 2.5 Zagęszczenie gruntu - 1962,90 m2 , 2.6. Podbudowy z betonu - 1743,90 m2 , 2.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cement.- piaskowej - 1155,70 m2 , 2.8. Wykonanie ścieków ulicznych dla wód deszczowych z kostki kamiennej o wysokości 10 cm po 6 rzędów na podsypce cem. - piaskowej - 440,0 m 2.9. Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 16 cm na podsypce cement.- piaskowej - 57,90 m2 , 2.10. Nawierzchnia z brukowca ( kamienia narzutowego) o wysokości 13 - 17 cm na podsypce cement.- piaskowej - 668,30 m2 , 2.11. Umocnienie skarp z kostki kamiennej o wysokości 10 cm - 67,50 m2 , 2.12. Wbudowanie krawężników kamiennych o wym. 12 x 25 cm na podsypce cem. - piask. - 182,50 m, 2.13. Wykonanie stopni schodowych z kostki kamiennej o wys. 10 cm - 8,00 m2 , 2.14. Wbudowanie krawężników kamiennych o wym. 12 x 30 cm na podsypce cem. - piask. - 132,80 m, 2.15. Wykonanie ścian z kamienia - 43.10 m3 , 2.16. Spoinowanie muru kamiennego - 253,30 m2 , 2.17. Montaż poręczy schodowych - 9,00 m, 2.18. Montaż krat wokół drzew - 6 szt., 2.19. Regulacja studzienek - 12 szt., 2.20. Roboty ziemne - wykopy liniowe - 17,80 m3 , 2.21. Kanał rur PCV o śr. 200 mm - 14,80 m, 2.22. Zasypanie wykopów - 16,60 m3 , 2.23. Montaż studni ściekowych o śr. 500 mm bet. z osadnikiem i syfonem - 4 szt., 2.24. Plantowanie naw. gruntu - 180,40 m2 , 2.25. Wykonanie trawników - 180,40 m2 , 2.26. Transport ziemi, gruzu, samochodami na odległość do 1 km - 690,60 m3 , 2.27. Transport mat. brukowca, krawężniki, kostka na odległość do 0,5 km - 85,3 t, 2.28. Karczowanie pni - 2 szt., 2.29 . Usuwanie drzew - 1 szt., 2.30. Wymiana płyt nastudziennych i włazów typu ciężkiego - 1szt., typu lekkiego-3szt.. Podane wielkości w pkt. 2.1. - 2.30 należy traktować jako b. zbliżone..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         1.1. W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu i przedmiaru robót, STWiOR tj. robót odkrytych podczas robót ziemnych i rozbiórkowych, warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, np. duże głazy, niewybuchy, znacznych rozmiarów systemy korzeniowe drzew, pozostałości fundamentów byłych budynków, wewnętrzne instalacje infrastruktury nieuwidocznione na mapach zasadniczych zasobu oraz inne przeszkody ukryte pod ziemią lub w sytuacji losowej, np. nawałnica powodująca zalanie i podmycie wykonanych już robót i nie były one opisane w cenach jednostkowych w kosztorysie ofertowym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe z wolnej reki. W takim przypadku będzie spisany protokół konieczności, ustalone i zatwierdzone przez zamawiającego ceny jednostkowe i sprawdzony kosztorys ofertowy przez zamawiającego na ten zakres. Na zakres ten zostanie zawarta umowa dodatkowa.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.51-3, 45.23.32.20-7, 45.23.24.51-8, 45.11.12.91-4, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku podmiotu, któremu powierzono przeprowadzenie postepowania. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie (podmiotu któremu powierzono przeprowadzenie postępowania) w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 (okienko kasy) lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp.( zał. Nr 5 do SIWZ) 1) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - branży budowlanej konstrukcyjnej, - drogowej, - sanitarnej. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ww. uprawnienia. Wykonawca może już na etapie składania oferty załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień i ich przynależność do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    ) W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykaz robót budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje, protokoły odbioru lub inne) , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie muszą być wykazane roboty budowlane spełniające następujące warunki: 2.1.Warunek Nr 1 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 3 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, wykonanych z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm i wartości 300 tys. zł i powierzchni 500 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 900 tys. zł i powierzchni 1500 m2. 2.2. Warunek nr 2 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 2 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów wykonanych z brukowca (kamienia narzutowego) o wysokości 10 -16 cm i wartości 200 tys. zł i powierzchni 300 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z brukowca o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 400 tys. zł i powierzchni 600 m2. Uwaga: Spełnione muszą być jednocześnie oba warunki. Niespełnienie tych warunków lub spełnienie tylko jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 7 do SIWZ

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.1.wykaz narzędzi, sprzętu i wyposażenia dysponują lub będą dostępne dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie nw. sprzętem: - koparka (0,60 m3 ) - szt.1, - spycharka min. 55 kW - 1 szt., - walec wibracyjny - min. 1 szt., - samochód skrzyniowy do 5 t- 1 szt., - samochód samowyładowczy 5 t - 1 szt., Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 8 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami min. wymienionym powyżej sprzętem.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3.2. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach prze upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Zamawiający uzna za spełnienie warunku - złożenie takiego oświadczenia.(zal. 9A do SIWZ) 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 9 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie minimum; 1) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność drogownictwa - jedna osoba, 2) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność sanitarnej zewnętrznej - jedna osoba, 3) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność budownictwa ogólnego - jedna osoba, 4) brukarz - 5 osób, 5) robotnik fizyczny - 8 osób, 6) operator sprzętu - 2 osoby, 7) kierowca samochodu o ładowności 5t - 1 osoba. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają własne środki lub zdolność kredytową; a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 400 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 600 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ww. pkt.4 lit.a.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

osoba fizyczna składa oświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ. 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie: 2.1. Ceny - w przypadkach opisanych w Rozdziale XVII SIWZ - opis sposobu obliczania ceny i wynagrodzenia. 2.2 Terminu - w przypadku zwiększenia zakresu robót zamówienia podstawowego lub konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, sytuacji niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert - termin może ulec przesunięciu. 2.3. Zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki należnego podatku VAT, stawka wysokości należnego podatku VAT obowiązywać będzie na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. Cena oferty - będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Ostateczne wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonych protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru z natury i pomiarów geodezyjnych oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez zamawiającego ilościami robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Środki Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Reczu, środki budżetu Gminy Recz w kwocie 82 000,00 zł (partycypacja w przedsięwzięciu) , oraz przyznanej pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109389-2012 z dnia 2012-05-17 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Recz
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane : 2.1. Prace pomiarowe i geodezyjne - 0,2 ha, 2.2.Roboty rozbiórkowe, a w szczególności; a. rozbiórka muru z kamienia - 20,0 m3 , b. rozbiórka ław betonowych - 29,50 m3 , c. rozbiórka...
Termin składania ofert: 2012-06-04


Numer ogłoszenia: 166580 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:109389 - 2012 data 17.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, fax. 95 7654461.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.1..

·         W ogłoszeniu jest:III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp.( zał. Nr 5 do SIWZ) 1) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - branży budowlanej konstrukcyjnej, - drogowej, - sanitarnej. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ww. uprawnienia. Wykonawca może już na etapie składania oferty załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień i ich przynależność do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..

·         W ogłoszeniu powinno być:2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 5) posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 6) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 7) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 8) sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wykonawca składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp.( zał. Nr 5 do SIWZ).Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp.( zał. Nr 5 do SIWZ. 1) W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Dysponują lub będą dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami budowlanym bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: - branży budowlanej konstrukcyjnej, - drogowej, - sanitarnej. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ww. uprawnienia. Wykonawca może już na etapie składania oferty załączyć potwierdzone za zgodność kopie uprawnień i ich przynależność do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie oświadczenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa oświadczenie wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.2..

·         W ogłoszeniu jest:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o ) W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykaz robót budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje, protokoły odbioru lub inne) , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie muszą być wykazane roboty budowlane spełniające następujące warunki: 2.1.Warunek Nr 1 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 3 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, wykonanych z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm i wartości 300 tys. zł i powierzchni 500 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 900 tys. zł i powierzchni 1500 m2. 2.2. Warunek nr 2 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 2 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów wykonanych z brukowca (kamienia narzutowego) o wysokości 10 -16 cm i wartości 200 tys. zł i powierzchni 300 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z brukowca o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 400 tys. zł i powierzchni 600 m2. Uwaga: Spełnione muszą być jednocześnie oba warunki. Niespełnienie tych warunków lub spełnienie tylko jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 7 do SIWZ.

·         W ogłoszeniu powinno być:2) W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykaz robót budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje, protokoły odbioru lub inne) , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie muszą być wykazane roboty budowlane spełniające następujące warunki: 2.1.Warunek Nr 1 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 3 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, wykonanych z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm i wartości 300 tys. zł i powierzchni 500 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 900 tys. zł i powierzchni 1500 m2. 2.2. Warunek nr 2 Zamawiający uzna za warunek spełniony wykazanie min. 2 zamówień /przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów wykonanych z brukowca (kamienia narzutowego) o wysokości 10 -16 cm i wartości 200 tys. zł i powierzchni 300 m2 dla każdego zadania. Zamawiający również uzna za warunek spełniony wykazanie mniejszej lub większej liczby zamówień/przedsięwzięć związanych w wykonaniem nawierzchni ulic, chodników, placów z brukowca o wysokości 10 -16 cm wykazując łączną wartość 400 tys. zł i powierzchni 600 m2 Uwaga: Spełnione muszą być jednocześnie oba warunki. Niespełnienie tych warunków lub spełnienie tylko jednego z ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca składa wykaz wg zał. Nr 7 do SIWZ. Natomiast Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wykaz - zał. Nr 7, przy czym wartości wykonanych robót winien podać w PLN. Jeżeli wykonywał roboty i rozliczał się w EUR, winien przeliczyć wartość robót w PLN po kursie kupna EUR w NBP na dzień protokołu odbioru końcowego danego wskazywanego w wykazie przedsięwzięcia..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.3..

·         W ogłoszeniu jest:Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 3.1.wykaz narzędzi, sprzętu i wyposażenia dysponują lub będą dostępne dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie nw. sprzętem: - koparka (0,60 m3 ) - szt.1, - spycharka min. 55 kW - 1 szt., - walec wibracyjny - min. 1 szt., - samochód skrzyniowy do 5 t- 1 szt., - samochód samowyładowczy 5 t - 1 szt., Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 8 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami min. wymienionym powyżej sprzętem..

·         W ogłoszeniu powinno być:W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym ; 3.1.wykaz narzędzi, sprzętu i wyposażenia dysponują lub będą dostępne dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie nw. sprzętem: - koparka (0,60 m3 ) - szt.1, - spycharka min. 55 kW - 1 szt., - walec wibracyjny - min. 1 szt., - samochód skrzyniowy do 5 t- 1 szt., - samochód samowyładowczy 5 t - 1 szt., Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 8 do SIWZ) przez Wykonawcę. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa zał. Nr 8 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami min. wymienionym powyżej sprzętem..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.4..

·         W ogłoszeniu jest:Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 3.2. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach prze upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Zamawiający uzna za spełnienie warunku - złożenie takiego oświadczenia.(zal. 9A do SIWZ) 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 9 do SIWZ) przez Wykonawcę wraz z informacją podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie minimum; 1) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność drogownictwa - jedna osoba, 2) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność sanitarnej zewnętrznej - jedna osoba, 3) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność budownictwa ogólnego - jedna osoba, 4) brukarz - 5 osób, 5) robotnik fizyczny - 8 osób, 6) operator sprzętu - 2 osoby, 7) kierowca samochodu o ładowności 5t - 1 osoba. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia).

·         W ogłoszeniu powinno być:W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca przedkłada 3.2. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w ostatnich trzech latach prze upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Zamawiający uzna za spełnienie warunku - złożenie takiego oświadczenia.(zał. 9A do SIWZ). Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa takie oświadczenie (zał. Nr 9). 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna za spełnienie warunku złożenie wykazu (zał. Nr 9 do SIWZ) przez Wykonawcę. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa zał. Nr 9 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna za warunek spełniony dysponowanie minimum; 8) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność drogownictwa - jedna osoba, 9) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność sanitarnej zewnętrznej - jedna osoba, 10) osoba techniczna posiadająca uprawnienia budowlane w specjalność budownictwa ogólnego - jedna osoba, 11) brukarz - 5 osób, 12) robotnik fizyczny - 8 osób, 13) operator sprzętu - 2 osoby, 14) kierowca samochodu o ładowności 5t - 1 osoba. Uwaga: Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ (dokumenty potwierdzające brak wykluczenia).

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.5..

·         W ogłoszeniu jest:Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają własne środki lub zdolność kredytową; a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 400 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) opłaconej polisy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 600 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ww. pkt.4 lit.a..

·         W ogłoszeniu powinno być:W celu potwierdzenia, że znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają własne środki lub zdolność kredytową składają; a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 400 tys. zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa informację, przy czym wartość ma być podana w PLN. b) opłaconą polisę ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę 600 tys. zł. Na potwierdzenie opłaconej polisy wykonawca winien dołączyć dowód opłaty. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również składa informację, przy czym wartość ma być podana w PLN. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji, o której mowa w ww. pkt.4 lit.a..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.16..

·         W ogłoszeniu jest:Środki Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Reczu, środki budżetu Gminy Recz w kwocie 82 000,00 zł (partycypacja w przedsięwzięciu) , oraz przyznanej pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych..

·         W ogłoszeniu powinno być:Środki Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Reczu, środki budżetu Gminy Recz w kwocie 82 000,00 zł (partycypacja w przedsięwzięciu) , oraz przyznanej pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku przesunięcia terminu umowy, wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania aneksu lub umowy na zamówienie dodatkowe przesuwajże termin umowy podstawowej dostarczyć Zamawiającemu gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującej ten okres. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie o/Recz Nr 95 8359 0005 0004 0224 1002 0101 z podaniem tytułu: Przywrócenie walorów kulturowych na terenie przykościelnym w Reczu poprzez przebudowę nawierzchni terenu na działkach o nr ewid. 226, 230/1, 231/2, 232, 233. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 48 miesięcy od daty odbioru końcowego). 11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego)..

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamA_wienie.pdf 2012-05-17 10:44:17 210,8KB
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2012-05-22 17:15:55 182,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_plac_przykoscielny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 10:44:17 459,4KB 493 razy
2 zalacznik_nr1_do__siwz_projekt.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 10:44:17 9,6MB 187 razy
3 zalacznik_nr3_przedmiar.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 10:44:39 98,1KB 177 razy
4 zalacznik_nr4_do_siwz_stwior.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 10:44:39 12,9MB 179 razy
5 zalcznik_nr_2_do_siwz_koszt_nakladczy.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 10:44:48 4,0MB 179 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ_na_Bip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-22 17:12:19 257,4KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf 2012-06-18 08:53:40 717,8KB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-06-22 10:40:27 1,7MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 17-05-2012 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 22-06-2012 10:40