Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIX/218/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Recz.


UCHWAŁA Nr XXIX/218/09

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Recz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,poz.1759; z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Recz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXIX/218/09

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

 

 

REGULAMIN

NADAWANIA

HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY RECZ

 

§1. Honorowe Obywatelstwo Gminy Recz, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Nadawane jest przez Radę Miejską w Reczu osobom fizycznym, za szczególne zasługi poczynione dla dobra miasta, gminy i lokalnej społeczności.

§ 2.1. Honorowe obywatelstwo może być nadawane żyjącym obywatelom polskim i

cudzoziemcom, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju Miasta i Gminy Recz oraz jej promocji w kraju lub poza jego granicami.

2. Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa może być nadany również pośmiertnie.

§3. Honorowe obywatelstwo może być nadane osobie pełnoletniej tylko raz.

§4.1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą wystąpić:

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu,

  2. Burmistrz Recza,

  3. stałe Komisje Rady Miejskiej w Reczu,

  4. Kluby Radnych,

  5. organizacje społeczne, polityczne, związkowe i inne organizacje pozarządowe,

  6. grupa mieszkańców, której inicjatywę poprze swoimi podpisami co najmniej stu dorosłych mieszkańców Gminy Recz.

2. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać dane personalne kandydata wraz z  uzasadnieniem nadania tytułu, w którym powinien znaleźć się szczegółowy opis jego zasług dla gminy.

§ 5. Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa można składać w dowolnym czasie do Biura Rady Miejskiej w Reczu z pisemnym oświadczeniem osoby nominowanej wyrażające zgodę na przyjęcie Honorowego Obywatelstwa lub rodziny, w przypadku kiedy Honorowe Obywatelstwo nadawane jest pośmiertnie.

§ 6. 1. Wręczenia Aktu Nadania dokonuje w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Recza na Sesji Rady Miejskiej.

2. W szczególnym wypadku akt nadania może być wręczony w innym miejscu.

§ 7.1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują następujące przywileje:

  1. Używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Recz”

  2. Uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego - we wszystkich Sesjach Rady Miejskiej oraz w uroczystościach o charakterze miejskim.

  3. Bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

2. Do korzystania z przywilejów wymienionych w ust. 1 upoważnia akt nadania wystawiony przez Biuro Rady Miejskiej, podpisany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Nazwiska nieżyjących Honorowych Obywateli Miasta i Gminy są brane pod uwagę przez Radę Miejską przy nadawaniu nazw ulicom, placom i parkom w Gminie Recz.

§ 8. 1. Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi Biuro Rady Miejskiej w „Księdze Honorowych Obywateli Gminy Recz”.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-07-2009 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 02-07-2009 14:35