Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogi gminne wchodzące w skład dróg powiatowych.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/10

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących drogi gminne wchodzące w skład dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. N 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/267/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiacych drogi gminne wchodzace w skład dróg powiatowych dodaje się poz. 4 o brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wojewoda Gorzowski na początku lat dziewięćdziesiątych na wniosek Zarządu Gmin na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych przez Komisje inwentaryzacyjne, w oparciu o przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm) w związku z art. 5 ust. 1, pkt. 1 tej ustawy wydał decyzje stwierdzające nabycie przez daną gminę z mocy prawa ( na dzień 27 maja 1990r.) nieodpłatne nieruchomości mienia państwowego w tym dróg gminnych.

Błędne nabycie (skomunalizowanie) przez gminę niektórych działek wchodzących w całości lub w części w skład innch dróg publicznych niż gminne w szczególności wówczas wojewódzkich, które od dnia 1 stycznia 1999r. stały się drogami powiatowymi, nastąpiło to z braku dokonania podziałów geodezyjnych działek gruntu przed wystąpieniem o ich komunalizację, nieścisłości w przyjętym przebiegu dróg gminnych, przejęciem przez gminy części innych dróg publicznych w granicach miasta itp.

W obecnym stanie prawnym wymienione w załączniku nr 1 decyzje Wojewody nie mogą być zmienione za zgodą stron w trybie administracyjnym, a jedynie przez organ drugiej instancji tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez stwierdzenie nieważności błędnych decyzji. Z uwagi na to, że istniejący stan rzeczy nie pozwala na uzyskanie przez gminę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzających z mocy prawa własność powiatu poszczególnych dróg jako całości na dzień 01.01.1999r. a postępowania administracyjne trwałyby kilka lat wobec tego uzasadnione jest uporządkowanie prawne błędnie skomunalizowanych odcinków dróg powiatowych w trybie cywilno-prawnym w drodze przyjęcia darowizny od gminy.

Załącznik

do uchwały Nr XXXVIII/275/10

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

L.p.

Nr

działki

Pow. działki

[ ha ]

Położenie działki-obręb

Nr i data decyzji komunalizacyjnej

Nr drogi powiatopwej

(poprzednio)

Uwagi

- Wartość

- Nr KW

4.

147/3

0.1152

Sokoliniec

G.II/2050/12496/91

04.07.1991r.

2203Z

(11208, 11207)

 2592,00

KW 29034

Łącznie:

- powierzchnia 0.1152 ha,

- wartość 2592,00 zł ( 2,25 zł/m2 dr)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-04-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-04-2010 15:19