Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr VII/11 z przebiegu obrad VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 maja 2011 r.


PROTOKÓŁ Nr VII/11

z przebiegu obrad VII sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 25 maja 2011 r.

 

1. a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Otwarcia VII sesji Rady Miejskiej w Reczu o godzinie 9.05 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Reczu dokonał Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej powitał radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.

 

Następnie Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (Lista obecności radnych w załączeniu).

 

b) Przyjęcie porządku obrad sesji.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wnioskował o wprowadzenie po punkcie 2 porządku obrad:

- projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. DRUK Nr 2/VII/11.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad z wnioskowaną zmianą. Rada Miejska przyjęła porządek obrad jednogłośnie pozytywnie.

 

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Reczu:

 

  1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - DRUK Nr 1/VII/11.

  2. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie - DRUK Nr 2/VII/11.

  3. Wyjazd na teren Gminy Recz w celu zapoznania się z bieżącymi problemami gminy.

  4. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania. Rada Miejska przyjęła protokół jednogłośnie pozytywnie.

 

Pani radna Maria Wojciechowska powiedziała, że chciałaby zgłosić sprawę związaną z dzisiejszą sesją przekazaną od mieszkańców Recza. Wyjaśniała, że chodzi o rozmieszczenie pojemników PET, na plastikowe opakowania, które są rozmieszczone nierównomiernie do liczby mieszkańców. Chodzi o mieszkańców z ulicy Ratuszowej i Środkowej korzystających z jednego pojemnika, który jest bardzo szybko zapełniany. Dla porównania pojemniki na ul. Kolejowej naprzeciwko sklepu pana Majchra są prawie puste. Zgodę na przemieszczenie pojemników musi wydać Pan Burmistrz w związku z tym mieszkańcy bardzo proszę o przemieszczenie ich.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział że są takie miejsca, gdzie jest większe skupisko pojemników i są takie miejsca gdzie jest ich mniej. W ubiegłej kadencji wraz z radnymi analizowano gdzie postawić takie pojemniki zwracając uwagę na miejsca gdzie są one mniej widoczne, aby nie szpeciły. Pan Burmistrz wyjaśniał, że na ulicy Ratuszowej są postawione pojemniki przez spółdzielnie mieszkaniową z których również korzysta jako mieszkaniec, ale naprzeciwko „bilardowi” są postawione kolejne trzy pojemniki z których korzystają mieszkańcy mieszkający w pobliżu ich lokalizacji.

Pan Burmistrz powiedział, że wniosek jest zasadny i zostanie to przeanalizowane. Być może będzie taka potrzeba, aby dostawić pojemniki, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami lub będzie potrzeba przeniesienia i komuś trzeba będzie zabrać.

 

Pani radna Maria Wojciechowska powiedziała, że radni otrzymali pismo od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Reczu z prośbą o pomoc w dofinansowaniu Dnia Dziecka. Na pewno radni pomogą, ale podczas jednego z posiedzeń sesji poprosiłam o to, aby zredukować poczęstunek na naszych stołach i tę część zaoszczędzoną przekazać na takie właśnie cele. Pani radna powiedziała, że chciałaby poprosić, aby tą zaoszczędzoną kwotę z redukcji poczęstunku przekazać na ten właśnie cel.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że nie jest to takie proste ponieważ jak w jednej pozycji zaoszczędzono to nie od razu można przekazać te środki na Dzień Dziecka. W budżecie są dział, rozdziały, paragrafy w związku z tym sprawy związane z posiedzeniami znajdują się w obsłudze rady miejskiej natomiast organizacja Dnia Dziecka przez szkoły znajduje się w dziale 800 - oświata. Jeżeli państwo sołtysi organizują Dzień Dziecka to ze środków funduszu sołeckiego i jest to również inny dział. Pan Burmistrz powiedział, ze jeżeli zostałoby zaoszczędzone 5.000 - 10.000 zł to można dokonać zmian w budżecie jednak jak na każde posiedzenie nie będzie nic zakupywane to zaoszczędzi się około 100 - 200 zł.

 

Pani radna Ilona Szupiluk powiedziała, że można zakupić cukierki i przekazać dzieciom.

 

Ad. 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - DRUK Nr 1/VII/11.

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że Wydział Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniósł uwagi do uchwały ponieważ ujęty był zapis, że program będzie finansowany ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alk. Finansowanie programu otrzyma brzmienie: „űródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki własne gminy”.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że ten problem był sygnalizowany na posiedzeniu naszej komisji ponieważ na ten cel powinny być zaplanowane środki w budżecie gminy a nie ze środków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że na ten rok nie ma tych środków zapisanych w budżecie i trzeba by było dokonać zmian. Od strony prawnej chodzi o zapis, że środki będą pochodzić z budżetu gminy a nie ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Pan Leon Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych nie może być to zawarte?

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że Pani nadzorująca naszą gminę zakwestionowała ten zapis i należy dokonać zmian. Wyjaśnione jest to w uzasadnieniu.

 

Pan Leon Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy nie można umieścić tego zapisu w gminnym programie?

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż musi być zapis, że program będzie finansowanych ze środków własnych gminy.

 

Pan Leon Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w takim razie jest błędne uzasadnienie ponieważ jest wyraźnie zapisane, że: „…można przeznaczyć jedynie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych…”, czyli należy zmienić gminny program profilaktyki i umieścić ten punkt.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odczytał zapis uzasadnienia do projektu uchwały: „…opłaty pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można przeznaczyć jedynie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

Pan Burmistrz wyjaśniał, iż oznacza to, że z tych opłat nie można finansować Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. O tym mówi ustawa i Wydział Nadzoru i Kontroli jako organ kontrolujący to zakwestionował dlatego należy to poprawić. Ponadto Pani radca prawny sprawdziła omawiany projekt uchwały.

 

Pan Leon Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, iż chodzi o to czy nie można zmienić zapisów w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wyjaśniał, że są to trzy różne programy, które mają różne zadania.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 12 za, 1 wstrzymujący się podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którą zarejestrowaną pod Nr VII/41/11, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie - DRUK Nr 2/VII/11.

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo skierowane do Pana Burmistrza z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

„ (…)zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii do załączonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 maja 2011 roku, w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Uprzejmie informuję, iż likwidacja Zakładu ma na celu przekazanie działalności medycznej niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pn. Przychodnia Portowa Sp. z o.o. utworzonemu przez spółkę pracowniczą. Powołany NZOZ zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. (…)”.

Pan Przewodniczący wyjaśniał, iż bierze się to stąd, że niektórzy mieszkańcy naszej gminy byli pacjentami tego zakładu opieki zdrowotnej. Sejmik chce przekształcić zakład w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i zadaniem rady jest wydaniem opinii negatywnej bądź pozytywnej.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza dodał, że sprawdzono ilu mieszkańców korzystało z naszej gminy z Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i podano, że bardzo mało osób. Prawdopodobnie korzystali marynarze.

 

Pani radna Ilona Szupiluk zapytała ile to było osób?

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że były to jednostki.

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że należy wspomnieć, iż na terenie Województwa Zachodniopomorskiego podstawowa opieka zdrowotna jest już w ponad 90 % prowadzona w formie NZOZ.

 

Pan radny Andrzej Pater zapytał czy są jakieś konsekwencję w stosunki do załogi publicznego zakładu tj. redukcje, zwolnienia.

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, nie posiada tak dalekich i szczegółowych informacji.

 

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej w związku, z negatywnymi głosami najpierw pod głosowanie poddał propozycję o negatywnym zaopiniowaniu.

 

W związku z powyższym poddano projekt uchwały pod głosowanie z opinią negatywną. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 9 za, 4 wstrzymujące się podjęła uchwałę w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie, którą zarejestrowaną pod Nr VII/42/11, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4. Wyjazd na teren Gminy Recz w celu zapoznania się z bieżącymi problemami gminy.

 

Na posiedzenie przybyła Pani radna Agata Paszowska. Stan 14 radnych.

 

Na tym zakończono część na sali obrad i Rada Miejska udała się w teren gminy Recz do następujących miejscowości: Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Sulibórz, Suliborek, Słutowo, Wielgoszcz, Lubieniów, Nętkowo, Grabowiec, Pomień, Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo.

 

Po wizycie w ostatniej miejscowości Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek VII sesji został wyczerpany i o godzinie 13.30 zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej.

 

Do niniejszego protokołu załącza się wykaz wniosków zgłoszonych podczas wyjazdu na teren gminy zgłoszonych przez Radnych i Sołtysów.

 

 

Sporządziła:                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Martyna Smus                                                                   Tadeusz Robaczek

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 16-06-2011 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 16-02-2012 09:14