Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XI/58/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawno.


UCHWAŁA Nr XI/58/11

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawno.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz.170, Nr 106, poz. 622) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska opiniuje negatywnie przedstawiony przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno, wniosek o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa o pow. 3 069,11 ha będących w zarządzie Nadleśnictwa Drawno, położonych w następujących granicach administracyjnych Gminy Recz:

1/ lasy stanowiące drzewostany nasienne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), oddział i pododdział 152f, g, obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 10,95 ha

2/ lasy glebochronne, oddział i pododdział 5-7, obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 102,31 ha

3/ lasy glebochronne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, oddział i pododdział 27h, obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 3,31 ha

4/ lasy wodochronne, oddział i pododdział 4, 8-12, obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 170,20 ha

5/ lasy wodochronne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), oddział i pododdział 28-29, 72-73, 81-83, 94-95, 97, 103-105, 112-113, 118-119, 137-138, 156-158,obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 513,19 ha

6/ lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, oddział i pododdział 26-29, 32-35, 41-44, 49-52, 57-61, 63-64, 66-88, 90-97, 100-107, 109-125, 128-142, 148-160, obręb leśny: 2 Kiełpino, powierzchnia lasu 2255,92 ha

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawno zwróciło się do Rady Miejskiej w Reczu z prośbą o wydanie jednoznacznej opinii w formie uchwały dotyczącej wniosku o uznanie wytypowanych obszarów Nadleśnictwa Drawno za ochronne. Do przedmiotowego pisma załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wraz z mapą poglądową. Pismem z dnia 17. 08.2011 r. (znak Zn. Spr.: Zgz-732-33/2011) Nadleśnictwo Drawno poinformowało, że wśród wnioskowanych lasów o uznanie za ochronne, są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat o powierzchni 828,88 ha, związku z powyższym powierzchnia lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne, która spowoduje obniżenie podatku leśnego wynosi 2240,23 ha. Na podstawie art. 16 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy rada gminy (Rada Miejska w Reczu) powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie celów uznania lasu za ochronny W przedłożonych Radzie Miejskiej w Reczu załącznikach do przedmiotowego wniosku zawarte jest określenie powierzchni i opis lasu a także uzasadnienie wniosku.

Według Nadleśnictwa Drawno, lasy na terenie Gminy Recz w obrębie Kiełpino, wpisują się w system lasów ochronnych ze względu na fakt:

- lasy stanowiące drzewostany nasienne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), oddział i pododdział 152f, g, obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne:

wyłączny drzewostan nasienny sosnowy, lasy położone w obszarach ochronnych Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB 320016; ograniczenie stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych, ograniczenie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych, z uwagi na stosowanie specjalnych metod zagospodarowania lasu, zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej, zmniejszenie przychodów z racji użytkowania rębnego i stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony drzewostanu, lasy dotychczas uznane za ochronne,

- lasy glebochronne, oddział i pododdział 5-7, obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne: lasy na stromych zboczach podatnych na osuwiska; lasy dotychczas uznane za ochronne

- lasy glebochronne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, oddział i pododdział 27h, obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne:

lasy na stromych zboczach podatnych na osuwiska; lasy położone w obszarach chronionych Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB 320016, Dolina Iny koło Recza PLH 320004; ograniczone stosowanie zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych, ograniczenie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych z uwagi na stosowanie specjalnych metod zagospodarowania lasu zwiększenie kosztów prowadzenie gospodarki leśnej, zmniejszenie przychodów z racji wyłączenia użytkowania rębnego i stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony drzewostanu; lasy dotychczas uznane za ochronne,

-lasy wodochronne, oddział i pododdział 4, 8-12, obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne:

ochrona zasobów wód w kompleksie siedlisk wilgotnych i bagiennych, położonych w zlewni Jeziora Głębokie; lasy dotychczas uznane za ochronne,

- lasy wodochronne ( i stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), oddział i pododdział 28-29, 72-73, 81-83, 94-95, 97, 103-105, 112-113, 118-119, 137-138, 156-158,obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne:

ochrona zasobów wód w kompleksie siedlisk wilgotnych i bagiennych położonych w zlewni jezior Kraśnik Duży, Kraśnik Mały Rębnica; lasy położone w obszarach ochronnych Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, Dolina Iny koło Recza PLH 320004; ograniczenie stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych, ograniczenie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych z uwagi na stosowanie specjalnych metod zagospodarowania lasu zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej, zmniejszenie przychodów z racji wyłączenia użytkowania rębnego i stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony drzewostanu; lasy dotychczas uznane za ochronne,

- lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, oddział i pododdział 26-29, 32-35, 41-44, 49-52, 57-61, 63-64, 66-88, 90-97, 100-107, 109-125, 128-142,148-160, obręb leśny: 2 Kiełpino.

Cel uznania, skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne:

lasy położone w obszarach ochronnych Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB 320016, Dolina Iny koło Recza PLH 320004, Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH 320046; ograniczenie stosowania zrębów do najsłabszych siedlisk leśnych, ograniczenie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowy lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych z uwagi na stosowanie specjalnych metod zagospodarowania lasu zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej, zmniejszenie przychodów z racji wyłączenia z użytkowania rębnego i stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony drzewostanu.

Ekonomicznym skutkiem uznania lasów za ochronne jest obniżenie stawki podatku

leśnego o 50%. W przypadku lasów uznanych za ochronne o powierzchni 2 240,23 ha nastąpi zmniejszenie wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków leśnego o kwotę 38.106.31 zł/rok.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie ma jeszcze ustanowionego i zatwierdzonego planu zarządzania obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą, jest on na początkowym etapie opracowywania, a jego wejście w życie może potrwać kilka lat.

Wobec powyższego wszelkie działania określone we wniosku Nadleśnictwa Drawno dotyczący ograniczenia gospodarki leśnej w obszarze Natura 2000 są przedwczesne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-09-2011 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 15-09-2011 15:06