herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXVI/142/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - KATALOG -
UCHWAŁA Nr XXVI/143/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. - KATALOG -
U C H W A Ł A NR XXVI/144/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2013 rok. 2013-01-24 08:37
Uchwała Nr XXVI/145/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2013 -2021. 2013-01-04 15:01
Uchwała Nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Recz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-01-04 15:03
Uchwała Nr XXVI/147/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz 2013-01-04 15:05
Uchwała Nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-04 15:07
Uchwała Nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 15:08
Uchwała Nr XXVI/150/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 15:09
Uchwała Nr XXVI/151/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 2013-01-04 15:09
Uchwała Nr XXVI/152/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Recz. 2013-01-04 15:10
UCHWAŁA Nr XXVI/154/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2013 r. 2013-01-24 08:45
UCHWAŁA Nr XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2013 r. 2013-01-24 08:48
UCHWAŁA Nr XXVI/156/12 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2013 r. 2013-01-24 08:50
Informacja na XXVI sesję o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 2013-01-04 15:29