herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1579 ZE ZM.) ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 03.01.2018 do czasu podpisania umowy w trybie zamówienia publicznego ? przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 631396-N-2017) na terenie Gminy Recz, nie później niż do dnia 31.01.2018 r."