Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Nadleśnictwa Choszczno decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko gm. Recz

 BM.6220.1.2016                                                          Recz, dnia  01 września 2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz. U. 2016 poz. 23  ze zm.) w związku z art. 21 ust 2 pkt. 9, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r,  poz. 353 ze zm.)   o wszczęciu w dniu 01 września 2016r., postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych  w sprawie wydania na wniosek    Nadleśnictwa Choszczno   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko  gm. Recz”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Recza.

            Jak wynika  z Karty informacyjnej przedsięwzięcia,  przedsięwzięcie będzie polegało na zalesieniu użytków rolnych  ( nie ornych) i nieużytków, zgodnie z rejestrem gruntów  posiadających symbol :

 1. dz. nr ewid. 299/4 o pow. 2,6181 z tego
 • ŁV – 1,8175 ha;
 • Br-ŁV – 0,1306 ha,
 • W-ŁV – 0,0700 ha,
 •             ŁVI    – 0,5500 ha
 • WŁVI – 0,0500 ha

 

 1. dz. nr ewid. 313 o pow. 1,2000 ha
 • N – 1,1100 ha
 • W – 0,0900 ha

 

            Ww. działki położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu D Choszczno – Drawno i nie są u

            Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Z uwagi na fakt, że  zamierzone przedsięwzięcie zostało zaliczone zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 89 c  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zalesienia nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 )

 w związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po uzgodnieniu z:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl ( zakładka decyzje środowiskowe) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu,

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 15 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi Inspektor ds. ochrony środowiska Andrzej Hejza. (tel. 095 765 4461 wew. 127 ; e-mail inwestycje@recz.pl)

 

 

Otrzymują:

 1. NadleśnictwoChoszczno
 2. Pan Wiesław Kowalski
 3. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 4. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 05-09-2016 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2016 08:53