herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dot. przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno"

 

BM .6220.1-8.2018                                                           Recz, dnia 07 czerwca 2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Recza

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257  ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.)

 

zawiadamia się

 

            że Burmistrz Recza na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257  ze zm.) w związku z   art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.) uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. powyższej ustawy, oraz biorąc pod uwagę stanowiska i opinie wydane przez następujące organy :

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Postanowieniem z dnia 07.06.2018 znak: BM 6220.1-7.2018 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn:

 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz – Choszczno

 

           

            W związku z tym informuję, że Strony zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z całością dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17, pok. nr 15, w terminie 14 dnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane również stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl zakładka decyzje środowiskowe oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędów Miejskich w Choszcznie, Reczu oraz tablicach ogłoszeń Sołectw: Pomień, Stradzewo, Witoszyn, Sulino – Oraczewice, Wardyń – Chełpa, w Reczu ul. Wolności, Szumin, Trzebiń

 

 

 

 

 

 

  1. Pani Monika Cieplucha – Sołtys Sołectwa Pomień – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Sołectwie
  2. Pan Jacek Szyszka Sołtys Sołectwa Stradzewo 25  -  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
  3. Pan Sylwester Włoczka Sołtys Sołectwa Sulino 11 ( obejmuje obręb Oraczewice) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
  4. Pan Sylwester Stefański Sołtys Sołectwa Wardyń ( obejmuje obręb Chełpa) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie,
  5. Pani Lucyna Pakuła Sołtys Sołectwa Witoszyn ( obejmuje obręb Roztocze) – wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie
  6. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 13-06-2018 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 13-06-2018 08:02