Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, obsługę Gminy Recz prowadzi Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, reprezentowany przez Burmistrza Recza. Dane kontaktowe: tel.: 95 765 44 61, e-mail: recz@recz.pl.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Panią Agnieszkę Pater, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@recz.pl, tel.: 95 765 44 61.

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina Recz gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Recz, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Recz przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO);
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 17 RODO);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę oraz w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionego interesu publicznego (art. 21 RODO);
  • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO);                                                        (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora)

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@recz.pl.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Recz. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Recz, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zależności od załatwianej sprawy w Urzędzie Miejskim w Reczu, znajdują się pod adresem: https://recz2-strony.alfatv.pl/strony/menu/190.dhtml - zasady przetwarzania danych osobowych

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba Zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie realizacji jego praw wynikających z RODO, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek do ADO w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

ADO rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jego imieniu w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania.

W przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, ADO poinformuje Osobę Zainteresowaną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, ADO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osobę Zainteresowaną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania (wzór wniosku w załączeniu).

Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie ADO lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@recz.pl, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/963xe1dsrw .

W imieniu ADO Inspektor Ochrony Danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/963xe1dsrw jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.

ADO nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez ADO.

Właściwym dla ADO organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@recz.pl lub telefonicznie 95 765 44 61 wew. 104.

załącznik:

wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-06-2018 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 20-11-2023 08:54