Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacja- sprawy załatwiane milcząco

Klauzula informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Gminie Recz (obsługę Gminy prowadzi Urząd Miejski w Reczu) reprezentowany przez Burmistrza Recza, z siedzibą: ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, tel.: 95 765 44 61, e-mail: recz@recz.pl.

2.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych(ADO) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Panią Agnieszkę Pater, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod numerem telefonu 95 765 44 61, adresem e-mail: iod@recz.pl .

3.Dane osobowe przetwarzane są w celach:

-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. załatwienia spraw milcząco;

4.Podstawą prawną jest:

-art.122a - 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych i przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Recz.

6.Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO),  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), ); prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 17 RODO), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (art. 18 RODO), (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora).

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy (art. 77 RODO).

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Oskar Grabarczyk 05-11-2019 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 12-02-2024 09:24