Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/248/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

                        UCHWAŁA  NR XXXVI/248/06  

                        RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia  22 czerwca  2006 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U  Nr 249,  poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420)   uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Zmniejsza się plan dochodów  budżetu gminy o kwotę 507 822 zł związanych z realizacją zadań własnych gminy, z tego:

1) w dziale  758–Różne rozliczenia, § 2920–Subwencje z budżetu państwa o kwotę 257 822 zł, 

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin o kwotę 250 000 zł

  

        § 2. Zwiększa się plan dochodów  budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 245 933 zł,  z tego:

1.  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 236 700 zł.

 

2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 9 233 zł,

 

       § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy  o kwotę 1 265 000 zł, z tego:

1. związany z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 165 000 zł, w dziale 801Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 115 000 zł, 

- w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 50 000 zł,

2. związanych z realizacją majątkowych zadań własnych o kwotę 1 100 000 zł,  w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale  80110 – Gimnazja,

 

       § 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacja bieżących zadań własnych o kwotę 236 700 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

 

       § 5. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 766 411 zł.

 

       § 6. W załączniku Nr 9 – „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Recz w 2006 r.”- do uchwały Nr XXXII/221/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok wprowadza się zmiany wymienione w § 3, pkt. 2

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

1.Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-5/2006 potwierdziło ostateczne kwoty subwencji ogólnej oraz wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym na 2006 r.

Z ww. pisma wynika że:

- subwencja oświatowa w porównaniu do kwoty 3 781 334 zł  przyjętej do planu budżetu na 2006 r. została zmniejszona o kwotę 257 822 zł do kwoty 3 523 512 zł.

Z otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2006 r. wynika, że:

- zmniejszyła się liczba dzieci o 33 - ( 2005 r. – 826,  2006r.- 793), w związku z tym zmniej -

  szono subwencję przypadającą na ogólną liczbę uczniów o 133 477 zł,

- zmniejszono również wysokość subwencji na uczniów niepełnosprawnych o  124 248 zł,  w

  tym, w szkołach podstawowych i gimnazjum o kwotę 87 455 zł a w przedszkolu o 36 793 zł,

- zmniejszono również o 97 zł subwencję na zadania pozaszkolne gminne.

 

2. Ministerstwo Finansów w tym samym piśmie poinformowało o zwiększeniu  udziałów  gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 9 233 zł.

 

W związku z powyższym w:

1) planie dochodów należy wprowadzić zmiany dotyczące:

-  zmniejszenia kwoty subwencji o 257 822 zł,

- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 9 233 zł,

2) planie wydatków proponuje się zmniejszenie środków na wydatki  jednostek budżetowych o kwotę 165 000 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Reczu         – 100 000 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lubieniowie -   15 000 zł,

- Gimnazjum                                        -   50 000 zł,

3)różnicę zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 92 822 zł proponuję pokryć 9 233  zł z kwoty zwiększonych udziałów w podatku dochodowym, oraz 83 589 zł z kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 r. 

 

3. Ministerstwo Sportu pismem Nr DIS/1862/ES/06 poinformowało o zmianie dofinansowania budowy hali sportowej wraz z zapleczem w kwocie 1 500 000 zł w następujących transzach:

W roku 2006 – 50 000 zł, w roku 2007- 350 000 zł, w roku 2008 – 1 100 000 zł. Ponieważ w planie dochodów na 2006 rok ujęta została kwota dofinansowania w wysokości 300 000 zł, należy dokonać zmniejszenia o 250 000 zł.

W planie wydatków na realizację majątkowych na budowę hali sportowej zaplanowana została kwota 1 500 000 zł. Z uwagi, iż roboty budowlane rozpoczęte zostaną w III kwartale bieżącego roku zaplanowana kwota jest kwotą za dużą.  Przewiduje się wykorzystanie kwoty ok. 400 000 zł. W związku z tym w planie wydatków  należy wprowadzić zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł.  

 

4. Od 1 stycznia 2006 roku obowiązują zmiany wprowadzone  art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U  Nr 249,  poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420), gdzie dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego stanowią dochód budżetu gminy a nie przychody własne zakładu budżetowego. 

W związku z powyższym plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 236 700 zł z tytułu wpływów  z czynszu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, które były przekazane w zarząd Zakładowi Gospodarki  Mieszkaniowej w Reczu a  w  planie  wydatków

budżetowych wprowadza się dotację przedmiotową do utrzymania 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 31-07-2006 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2006 13:20