Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVIII/2006 z przebiegu obrad XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2002 - 2006 odbytej w dniu 27 października 2006r.


Protokół Nr XXXVIII/2006

z przebiegu obrad XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2002 - 2006

odbytej w dniu 27 października 2006r.

 

 

 

Otwarcia XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002-2006 dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych oraz zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 11 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).

Serdecznie powitał następujących gości zaproszonych:

 1. Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza.

 2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego.

 3. Pana Eugeniusza Nykla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie.

 4. Pana Wiesława Łońskiego Radnego Rady Powiatu w Choszcznie, Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu.

 5. Pana Andrzeja Chmielewskiego Wicestarostę Choszczeńskiego.

 6. Pana Krzysztofa Sakowicza Komendanta Posterunku Policji w Reczu.

 7. Pana Daniela Janiaka Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu.

 8. Panią Jolantę Kiłoczko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

 9. Panią Błaszczak Halinę Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu

oraz sołtysów z terenu gminy Recz.

( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że porządek obrad został przesłany wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zapytał o uwagi bądź wnioski do porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Wnioski i uwagi oraz zapytania do porządku obrad sesji kolejno zgłaszali:

Pan Józef Romanowski Radny Rady Miejskiej zapytał, dlaczego w dzisiejszym porządku obrad sesji nie ma punktu dotyczącego złożonej do biura Rady Miejskiej skargi na Pana Burmistrza?

Pan Józef Romanowski Radny Rady Miejskiej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów, które zawsze były stałymi punktami obrad a mianowicie:

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania

przed punktem ,, Podsumowanie pracy Rady Miejskiej”.

Innych wniosków i zapytań nie stwierdzono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że jeśli chodzi o skargę Pana Romanowskiego Józefa Radnego Rady Miejskiej skierowaną do Rady Miejskiej i do mieszkańców Recza, to nie wprowadził jej do porządku obrad dzisiejszej sesji, ponieważ Rada Miejska dzisiaj kończy kadencję i nie zdąży rozpatrzyć tej skargi. Dlatego też zaproponował, żeby tej skargi dzisiaj nie rozpatrywać i przekazać ją do rozpatrzenia następnej Radzie Miejskiej, która zostanie wybrana w zbliżających się wyborach w dniu 12 listopada br.

Jeśli chodzi o wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów:

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania

również tego nie zaproponował do porządku obrad, ponieważ dzisiejsza sesja jest sesją ostatnią i nawet gdyby coś było do rozpatrzenia, to ta Rada nie jest w stanie tego rozpatrzyć, ponieważ dzisiaj kończy kadencję.

Dlatego wnioskuje o nieuwzględnienie w/w trzech punktów w dzisiejszym porządku obrad.

Pan Józef Romanowski Radny Rady Miejskiej prosząc o głos powiedział, że nie wie jak to wyrazić, ale Pan Przewodniczący Rady Miejskiej znowu podejmuje sam pewną decyzję, która była przygotowana na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej sam decyduje o pewnych sprawach. Powinien Pan przede wszystkim poddać pod głosowanie.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że podda pod głosowanie wnioski i prosił o nie insynuowanie tego czego nie wypowiedział.

Następnie przypomniał, że Pan Józef Romanowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenie skargi na Burmistrza i jednocześnie powiedział, że wniosek jego jest przeciwny, żeby tej skargi nie rozpatrywać w związku z tym, że kończy się kadencja Rady i proponuje ją przekazać do rozpatrzenia następnej Radzie Miejskiej.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poprosił o głos i powiedział, że sprawa tej skargi będzie miała ciąg dalszy i złożył następujące oświadczenie:

,, Sformułowania zawarte w tej skardze, to jest atak na moje dobra osobiste i sprawę właśnie skierowałem do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sprawa odbędzie się w trybie wyborczym w ciągu najbliższych 24 godzin. Po czym w przyszłym tygodniu złożę oczywiście pozew z oskarżenia prywatnego na tego rodzaju działania.”

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że pierwszy wniosek dotyczy skargi na Burmistrza Recza złożonej przez Pana Józefa Romanowskiego Radnego Rady Miejskiej i poddał pod głosowanie następującą treść ,, Kto z Państwa jest za tym, żeby tą skargę włączyć do porządku obrad i żeby ją jeszcze dzisiaj rozpatrywać?” W powyższej sprawie Rada Miejska głosowała następująco: 1 za, 4 przeciwnych i 3 wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że powyższy wniosek został oddalony.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że są jeszcze dwa wnioski:

Pana Józefa Romanowskiego Radnego Rady Miejskiej w sprawie uwzględnienia w porządku obrad n/w punktów:

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania

oraz wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o odrzucenie w/w punktów .

Następnie powiedział, że wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej jest wnioskiem najdalej idącym i dlatego będzie poddany pod głosowanie w pierwszej kolejności.

Tak więc poddał pod głosowanie następującą treść wniosku ,, Kto jest za tym, żeby do dzisiejszego porządku obrad sesji nie wnosić punktów proponowanych przez Pana Józefa Romanowskiego Radnego Rady Miejskiej?” W powyższej sprawie Rada Miejska głosowała następująco : 4 za, 4 przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Na podstawie wyników głosowania Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że powyższy wniosek nie został rozstrzygnięty.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że po uwzględnieniu wyników głosowania porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II.

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 3. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i Burmistrza za okres kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

 4. Zamknięcie XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski poprosiła o wniesienie do porządku obrad dzisiejszej sesji ,,Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.”

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku, którego został przyjęty jednogłośnie.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej po uwzględnieniu powyższego wniosku ponownie odczytał porządek obrad dzisiejszej sesji, który brzmiał następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

 1. przyjęcie porządku obrad sesji,

 2. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 4. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i Burmistrza za okres kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

 5. Zamknięcie XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

Powyższy porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady ( 8 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się).

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej i w tym okresie do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Ponadto Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy dzisiaj jeszcze ktoś z Państwa Radnych chce złożyć wniosek lub uwagi do sporządzonego protokółu. Wniosków ani uwag do protokółu nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej bez odczytania. W wyniku głosowania Rada Miejska protokół z poprzedniej sesji przyjęła większością głosów ( 9 za, 1 wstrzymujący się) bez odczytania.

 

AD. 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. informując, że analizując wykonanie budżetu za III kwartały okazało się, że środki na prace remontowe na drogach są niewystarczające i w związku z tym, że w niektórych działach powstały oszczędności proponuje przyjąć następujący projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie bieżących wydatków budżetu gminy na 2006 rok,

z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł związanych z realizacją własnych zadań

bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01008 - Melioracje wodne o kwotę 5 000

zł, z środków przeznaczonych na konserwację rowów melioracyjnych w kompleksie

ogródków działkowych w Reczu,

 

2) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 20 000 zł, z środków przeznaczonych na opracowanie decyzji o

warunkach zabudowy oraz programu rewitalizacji starej części miasta wraz z planem

miejscowym.

 

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o

kwotę 10 000 zł z przeznaczonych na opłaty dla przewoźników za dowozy dzieci do szkół.

 

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł, związanych z realizacją własnych zadań

bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę

25 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie doraźnej nawierzchni drogi dojazdowej ul.

Czarnieckiego w Reczu do terenów budownictwa jednorodzinnego, wykonanie odcinka

chodnika w Nętkowie, montaż dodatkowego oznakowania ulic i dróg, wykonanie części

łączników ul. Środkowej z ul. Tylną na gminnych działkach Nr 250 i 252 oraz wjazdów na

posesje nowo powstałych działek przy ul. Środkowej ( dawna działka PPGR).

 

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna

dla uczniów o kwotę 10 000 zł przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu

„ Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji

pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze

edukacyjnym”.

 

Dyskusji nad powyższym projektem uchwały nie stwierdzono i w związku z tym zamknięto dyskusję i projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r., którą zarejestrowano pod Nr XXXVIII/262/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji nad powyższym projektem uchwały informując, że przedstawia ten projekt uchwały, który spełnia w całości oczekiwania mieszkańców po wielokrotnych dyskusjach na ten temat. Wnioskuje więc o przyjęcie przedłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II.

Pan Mieczysław Juszczyk Radny Rady Miejskiej powiedział, że chce podziękować Panu Burmistrzowi, że w końcu wioska wygrała przy dużym zaangażowaniu się. Dodał, że teren o którym mowa w projekcie uchwały jak się dobrze uporządkuje to przynajmniej dzieci będą miały piękny plac zabaw.

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono i na tym zamknięto dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec II, którą zarejestrowano pod Nr XXXVIII/260/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że ten projekt uchwały jest również projektem porządkowym, ponieważ nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego uznał tą uchwałę za prawo miejscowe i w związku z tym zaproponował Radzie Miejskiej uchylenie ostatnio podjętej uchwały własnej i podjęcie nowej z dodaniem § 7 i § 8 w brzmieniu podanym w projekcie uchwały:

 

,,§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/259/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. „

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono i na tym zamknięto dyskusję. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz, którą zarejestrowano pod Nr XXXVIII/261/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Ogłoszono 5 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.

 

AD. 5. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej i Burmistrza za okres kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że sprawozdanie pisemne podsumowujące pracę Rady Miejskiej i Burmistrza za okres kadencji przypadającej na lata 2002 - 2006 otrzymała Szanowna Rada wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Wobec powyższego otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.

W dyskusji udział wzięli :

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:

Przedłożone sprawozdanie jest szczegółowe i nie chciałby powtarzać tego co jest w tym sprawozdaniu. Ponieważ są na sali sołtysi i goście zaproszeni, to chciałby zwrócić uwagę na kilka spraw związanych z mijającą kadencją przypadającą na lata 2002-2006. Mimo ogólnie trudnej sytuacji w kraju i w regionie przekazujemy gminę naszym następcom w dobrym stanie i nie musimy się wstydzić jako samorząd tego co udało nam się zrobić w tej kadencji. Oczywiście są wzloty i upadki i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko było możliwe do realizacji. Są obiektywne przyczyny i wszystkiego się nie da zrobić, bo to jest praca na wiele, wiele lat. Powiedział, że o naszym Urzędzie panuje bardzo dobra opinia w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim i w urzędach centralnych jak również w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Świadczą o tym środki jakie gmina otrzymywała z kontraktów wojewódzkich. Nasza gmina zaczęła odzyskiwać ważne miejsce w regionie i tak na przykład w rankingu ,, Profesjonalna gmina- przyjazny inwestor” w ciągu trzech lat awansowaliśmy z 63 pozycji na 23. Chciałoby się, żeby to była pierwsza pozycja ale po wolutku. Ostatnio otrzymaliśmy znaczące trzecie miejsce w kraju w konkursie

,, Najlepiej oświetlona gmina w 2006r.” Wysiłki gminy są widziane i oceniane szerzej i nie tylko w naszym najniższym otoczeniu. W Euroregionie Pomerania realizujemy projekty międzynarodowe i od dwóch lat otrzymujemy dotacje na realizację tych projektów, które znacznie przewyższyły kwoty składkowe, które płaciliśmy od sześciu lat. Tak, że zaczynamy mieć również z tego tytułu profity. Burmistrz mówił tu o całej gminie, o naszym wspólnym wysiłku a także o jednostkach, które pozyskiwały z tego źródła środki finansowe. Gmina rozwinęła współpracę międzynarodową i od dwóch lat otworzyliśmy szerokie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Poinformował, że 4 listopada br. przyjedzie do nas delegacja 9 osobowa z Malchen. W tym składzie przyjadą dyrektorzy szkół, dyrektor Domu Kultury, Szkoły Muzycznej i przedstawiciele samorządu żeby wspólnie z naszymi kierownikami jednostek opracować program współpracy na rok 2007. Miasto Malchen jest to potencjalny partner i w przyszłym roku będzie można porozumienie partnerstwa już podpisać i to będzie osiągnięcie już następnego samorządu. Gmina rozwinęła też korzystną współpracę ze środowiskiem akademickim i wspieramy się myślą naukową i tymi możliwościami jakimi dysponuje i daje Akademia Rolnicza w Szczecinie. W upływającej kadencji musiano też podejmować niepopularne decyzje i przejmować na barki samorządu ciężar zadłużeń naszych jednostek gminnych a także zakładów pracy. Przypomniał, że na początku 2003 roku gmina przyjęła do budżetu zadłużenia, które narosły w jednostkach gminnych na wartość 113.000 zł. i podwyższono dotację dla tych jednostek rocznie o 185.000 zł. i co roku 185.000 zł. plus waloryzacja to było obciążenie dodatkowe dla budżetu gminy po to, żeby te kwoty przeznaczane dla jednostek były realne i żeby te jednostki mogły racjonalnie gospodarować swoimi budżetami. W połowie kadencji przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wodrębniono Zakład Usługowo Handlowy ,,Komunalnik” sp. z o.o. a ZGKiM pozostał z zadłużeniem i wtedy to zadłużenie wynosiło 690.000 zł. a dzisiaj zmniejszyło się do kwoty 447.000 zł. i powoli maleje. Przez ten cały okres jest realizowany program naprawczy w ZGKiM. Wsparliśmy też wysiłki FSO ,,REMOR” w Reczu umarzając podatek w wysokości 100.000 zł., również poręczono kredyt w wysokości 50.000 zł. na utworzenie nowego miejsca pracy. Na początku kadencji Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu 95% bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych. Taka decyzja uszczupliła dochody do budżetu ale z drugiej strony pozwoliła na lepsze gospodarowanie tymi zasobami mieszkaniowymi. To też miało wpływ na niezadowalający poziom finansowania naszych inwestycji i zadań własnych i na pewno wzrost zadłużenia gminy do około 20% . Na koniec roku będzie znane dokładne zadłużenie. To zadłużenie jest jednak jeszcze bezpieczne, które pozwala funkcjonować gminie i pozwalać na dalsze kredyty na duże inwestycje, które mamy w planach i na które mamy przygotowaną dokumentację i wnioski na ich dofinansowanie. Dzięki tym zabiegom nastąpiło dalsze zblokowanie możliwości menedżerskiego zarządzania gminnymi jednostkami i naszymi organizacjami. Poprawiła się skuteczność egzekwowania podatków. Zdecydowanie spadły zaległości podatkowe. Korzystnie odwróciła się tendencja w zadłużeniach na czynszach mieszkaniowych.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie Pana Edmunda Matczaka Radnego Rady Miejskiej.

Pan Burmistrz Recza kontynuował swoją wypowiedź. Naszym wspólnym wysiłkiem poprawił się wizerunek gminy zarówno w centrum miasta jak i na terenach wiejskich, gdzie powstały świetlice prowadzone przez stowarzyszenia, które zaczęły swą działalność w 2003 roku. Remontowane są Remizy Strażackie dzięki aktywności Ochotniczych Straży Pożarnych. Wokół Ośrodka Wspierania Rodziny w Nętkowie teren został zagospodarowany, został ustawiony krzyż w ruinach kościoła, co też poprawia wizerunek gminy. Powstał Park Pomników Przyrody w Lubieniowie, powstały pomosty nad naszymi jeziorami itd.

Ostatnio obserwujemy wzrost budownictwa jednorodzinnego. Przynoszą już efekty te nakłady, które ponosiła gmina w związku z planowaniem przestrzennym tak niedoceniane przez nas samych a jednak uzyskanie dzisiaj decyzji o warunkach zabudowy nie jest problemem. Inwestorzy zewnętrzni zainwestowali w modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 1,2 mln. zł. Są to pieniądze, które nie podwyższają naszego zadłużenia i jednocześnie podniósł się nasz majątek i komfort w gminie. Udało się przekonać też Zarząd Dróg Wojewódzkich, żeby więcej inwestował na naszym terenie i dzięki temu wybudowano chodniki na kilkaset tysięcy złotych na ulicy Środkowej, Choszczeńskiej oraz w Suliborzu. To też znacznie poprawia nasz wizerunek. Fundacja Wspomagania Wsi również zainwestowała w naszej gminie ponad 200.000 zł. na informatyzację gminy. Są też porażki jak na przykład to, że nie udało nam się znaleźć dewelopera, który by wybudował i rozprowadził mieszkania własnościowe przy ulicy Środkowej w Reczu gdzie ma szanse powstać budynek wielorodzinny. Gmina nie chce już inwestować w budownictwo komunalne a jedynie w socjalne. Sprawa oczywiście jest otwarta i to też będzie pole do popisu dla następnego samorządu.

Na zakończenie Burmistrz stwierdził, że naszemu samorządowi udało się wyzwolić przedsiębiorczość i aktywność społeczną czego dowodem są jednostki ochotniczej straży pożarnej, które dzisiaj działają w formie stowarzyszeń i są samodzielne dysponując samodzielnie budżetem. Takie rozwiązanie jest jedynym rozwiązaniem w województwie zachodniopomorskim i ono się sprawdza. Stowarzyszenia wiejskie, które działają od 2003 roku zaczynają uzyskiwać konkretne efekty nawet finansowe np. Pro Edukatio, które realizuje projekt na całe województwo zachodniopomorskie . Rozwijają się też zarządy wspólnot i tak z 2 zarządów wspólnot, które funkcjonowały w 2002 roku wzrosło do 11 zarządów. To są wspólne osiągnięcia Rady i administracji gminnej. W tym momencie Burmistrz bardzo serdecznie podziękował za tą współpracę. Burmistrz uważa, że byliśmy jednym, dobrym zespołem, któremu udawało się podejmować ważne decyzje w sposób demokratyczny. I za to należą się wielkie słowa uznania dla całego naszego zespołu i dla całego samorządu. Jeszcze raz podziękował za to całej Radzie Miejskiej z Panem Przewodniczącym na czele, podziękował Panom Radnym Rady Powiatu Panu Eugeniuszowi Nyklowi i Panu Wiesławowi Łońskiemu, podziękował Starostwu Powiatowemu za współpracę, podziękował sołtysom, którzy mają ten pierwszy kontakt z mieszkańcami i oni najbardziej czują jakie są oczekiwania mieszkańców i problemy w terenie.

Pani Mariola Misiek Sołtys Wsi Rybaki w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała Panu Burmistrzowi, Radnym Rady Powiatu a także całej naszej Radzie Miejskiej za współpracę, która momentami była burzliwa ale przynosiła efekty. Większość radnych z tej Rady ponownie ubiega się o mandaty radnego na przyszłą kadencję . Do tej części radnych, którzy nie zostaną wybrani być może, to apelowała żeby nie zaniechali działalności społecznej i nadal żeby doradzali mieszkańcom i sołtysom.

Pan Andrzej Chmielewski Wicestarosta Choszczeński powiedział, że jest to czas kiedy podsumowujemy naszą pracę i współpracę. Zawsze starał się przyjeżdżać na sesje Rady Miejskiej na zaproszenie Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i dzisiaj chciałby podziękować w imieniu Pana Starosty, w imieniu całego Zarządu Powiatu i oczywiście w imieniu własnym. Cieszy wspólne przedsięwzięcie jakimi były Dożynki Powiatowe w Reczu. Samorząd gminny dużo zadań zrealizował i to przy użyciu środków zewnętrznych. Podał dzisiejszą decyzję, że Zarząd Dróg Powiatowych zamierza ułożyć dywanik asfaltowy jeszcze w tym roku na ulicy Stargardzkiej na odcinku od Baszty Choszczeńskiej do drogi nr 10.

Zapewnił, że Rada Powiatu zostawia powiat również w dobrej kondycji. Wszystkie jednostki są w dobrej kondycji finansowej na przykład budżet Powiatowego Urzędu Pracy, który na początku miał 3,5 mln. zł. został powiększony o 100% poprzez składanie wniosków i projektów o środki zewnętrzne. SP Zespół Opieki Zdrowotnej uzyskał dodatkowo 7 mln.zł. w ciągu 3 lat na inwestycje w sytuacje gdzie inne ZOZ-y mają wielkie długi, to jest coś co warto zauważyć. Podziękował także obecnym na sesji Radnym Rady Powiatu Panu Eugeniuszowi Nyklowi, który jest Wiceprzewodniczącym Rady oraz Panu Wiesławowi Łońskiemu, z którymi wspólnie działaliśmy na rzecz poprawy dróg w gminie Recz, bo jeżeli razem działamy, to możemy więcej. Na koniec wręczył pisemne podziękowanie wraz z raportem o stanie powiatu w kadencji 2002-2006 Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i całej Radzie oraz Panu Burmistrzowi. Wszystkim kandydatom na radnych następnej kadencji życzył wygranej w wyborach i żeby społeczeństwo zapamiętało radnych, że bardzo dużo zrobili dla gminy Recz.

Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie podziękował za współpracę z Radą Miejską. Stwierdził, że z wielką przyjemnością brał udział w sesjach Rady Miejskiej. Potwierdził, że powiat jest w dobrej kondycji finansowej, nie jest zadłużony. Dużo się udało zrobić, bo razem możemy więcej. Podziękował sołtysom za współpracę i na zakończenie odczytał pisemne podziękowanie samorządowi gminy Recz, które wręczył Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Recza:

,,W związku z dobiegającym końcem drugiej kadencji Rady Powiatu składam serdeczne podziękowania za 4 lata współpracy. Będę wspominał zawsze jako kolejny zaszczytny etap mojego życia, w mojej pracy zawodowej, politycznej i społecznej. Bez waszej pomocy i pozytywnej postawy wobec moich działań byłoby to niemożliwe. I za to pozostaję wdzięczny i na zawsze pozostawiam w stałej pamięci. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Nykiel”.

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu podziękowała Radzie Miejskiej, Burmistrzowi i sołtysom za otwartość, za serce na krzywdę ludzką, za zwiększone środki na dożywianie dla dzieci i młodzieży, za środki na zakup samochodu w kwocie 28 tys. zł., który będzie służył dla przewozu osób niepełnosprawnych, za remont ściany na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu, za wszelką pomoc finansową i wsparcie.

Następnie Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wręczyli obecnym Radnym Rady Powiatu, Staroście Powiatowemu oraz Wicestaroście, Radnym Rady Miejskiej, kierownikom jednostek oraz sołtysom pisemne podziękowania w związku z zakończeniem kadencji 2002 - 2006 o treści:

,, W związku z zakończeniem kadencji 2002 - 2006 składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszej Gminy, życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym” oraz upominki dla Radnych Rady Miejskiej w postaci ilustrowanych atlasów historii Polski i atlasów geograficznych świata.

 

 

AD. 6. Zamknięcie XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002-2006.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XXXVIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w kadencji przypadającej na lata 2002 - 2006.

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-11-2006 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 06-11-2006 08:49