Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVIII/261/06 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.


Uchwała Nr XXXVIII/261/06

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 27 października 2006r.

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 

Na podstawie art. 5a, ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Reczu uchwala co następuje :

 

§1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gminy Recz w sposób inny niż w drodze referendum gminnego.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie przez władze gminy opinii społeczeństwa

lokalnego w ważnych dla Gminy sprawach.

 

§ 2. Konsultacjom podlegają sprawy dotyczące:

  1. Planów rozwoju lokalnego

  2. Budżetów gminy

  3. Planów zagospodarowania przestrzennego

  4. Wieloletniego planu inwestycyjnego

  5. Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

  6. Wieloletnich planów i programów branżowych (np. ochrony środowiska, społecznych itp.)

 

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mieszkańcy Recza wyrażają opinie i zgłaszają wnioski, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.

2. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców lub do określonej grupy mieszkańców.

3. Dla każdej ze spraw poddawanych konsultacjom społecznym można zastosować formy konsultacji, do której należą m.in:

1) zebrania mieszkańców gminy - forma obowiązkowa

2) badania ankietowe - forma obowiązkowa

3) informacje w lokalnych mediach - forma uzupełniająca

4) internetowe forum mieszkańców na stronie www.bip.recz.pl- forma uzupełniająca

5) skrzynki na uwagi i wnioski - forma uzupełniająca

6) Biuletyn Informacyjny Gminy Recz - gazetka forma uzupełniająca

4. Konsultacje dotyczące każdego z wymienionych w paragrafie 2 zagadnień będą prowadzone w dwóch formach obowiązkowych oraz jednej formie uzupełniającej (jak w paragrafie 3 pkt.3).

§ 4. 1. Decyzję o formach i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy podejmuje Burmistrz Recza.

2. Burmistrz określa i podaje, w sposób zwyczajowo przyjęty, do publicznej wiadomości:

1) przedmiot konsultacji, zgodnie z §2 uchwały,

2) terytorialny lub środowiskowy zasięg konsultacji,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, z tym, że okres ich trwania nie może być krótszy niż 14 dni,

4) formy przeprowadzania konsultacji,

§ 5. 1. Burmistrz Recza podaje do wiadomości publicznej rezultaty konsultacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/259/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W 2005 r. Gmina Recz wzięła udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. W bieżącym roku akcja jest kontynuowana. Głównym założeniem kontynuacji jest pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.

Jednym z zadań wybranych przez Gminę Recz, wdrażanych w ramach zasady partycypacji społecznej jest zadanie pn. „Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych”.

Procedura ma być opracowana z udziałem społeczności lokalnej, zawiera wykaz zagadnień poddawanych obowiązkowo konsultacjom społecznym, wskazuje formy konsultacji oraz tryb ich przeprowadzania.

Nadzór Wojewody Zachodniopomorskiego uznał tą uchwałę za prawo miejscowe i w związku z tym zaproponował Radzie Miejskiej uchylenie ostatnio podjętej uchwały własnej i podjęcie nowej z dodaniem § 7 i § 8 w brzmieniu podanym w projekcie uchwały.

 

Burmistrz Recza

Zbigniew Ligus

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-11-2006 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 06-11-2006 09:21