Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr III/15/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA  NR III/15/06

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 § 1. Dokonuje się  zmian  w  planie  dochodów budżetu gminy na 2006 r. w dziale 852 –

Pomoc społeczna z tytułu otrzymanych dotacji na utworzenie Klubu Integracji Społecznej   działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej polegające na:

1. zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 85232- Centra integracji społecznej, w tym:

-  § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 500 zł,

 

-  § 6320 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę   4 500 zł,

 

2. zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15 000 zł.

 

§ 2.  Dokonuje się  zmian  w  planie  bieżących  wydatków  budżetu  gminy  na 2006 rok,

 z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 60 000 zł związanych z  realizacją własnych zadań

    bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 710  – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania

    przestrzennego o kwotę 17 000 zł, ze  środków przeznaczonych na opracowanie decyzji

    o warunkach zabudowy oraz programu rewitalizacji starej części miasta wraz z planem

    miejscowym.

 

2) w dziale 750 – Administracja państwowa o kwotę 43 000 zł, z tego:

-   rozdział 75022 – Rady gmin o kwotę 15 000 zł ze środków przeznaczonych na diety 

    radnych i sołtysów oraz wydatki administracyjne Rady Miejskiej,

 

-   rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 28 000 zł ze środków przeznaczonych na

    dopłaty do wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac

    interwencyjnych,

 

2. zwiększa się plan  wydatków o kwotę 60 000 zł, związanych  z  realizacją własnych zadań bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów

    wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł

    z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę

    24 000 zł, z tego:

 

-  Szkoła Podstawowa w Reczu o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę

    wynagrodzeń  nauczycieli,

 

-  Szkoła Podstawowa w Lubieniowie o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw

   emerytalnych i rentowych dla nauczycieli.

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 –

    Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za

    oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia,

 

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11 000 zł, z tego:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 000 zł z   przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy w Pomieniu,

 

- rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów  organizacji imprezy sylwestrowej na Rynku.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 04-01-2007 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 11:47