Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego (PTK Centertel)

Nasz znak: BM – 7624/1 - 4/07                 Recz, dnia 29 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 29 stycznia 2007r. na wniosek „ Polskiej Telefonii Komórkowej – CENTERTEL” Spółka z o.o. ul. Skierniewicka 10a; 01-230 Warszawa reprezentowanej przez Pana Romana Herczyńskiego Nr PESEL 65031306817 ( Pełnomocnictwo Dalsze C1/3825/06 poświadczone notarialnie Rep. A Nr 6320/2006)

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PTK – Centertel” Sp. z o.o. nr 2808/3888 (4524), położonej na istniejącej wieży kratowej należącej do „POLKOMTELU” S.A. zlokalizowanej na działce nr ewid. 43/5 obręb Wielgoszcz gmina Recz.

            Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. In. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Reczu pok. nr 9 w godz. od 730 – 1530 na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

            Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

·        Wojewody Zachodniopomorskiego

·        Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 35 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

            Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 31-01-2007 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 31-01-2007 10:47