Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/24/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2007 r.

 

U C H W A Ł A Nr IV/24/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2007 r.

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337),uchwala się co następuję:

 

§1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2007 r. stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr IV/24 /07

Rady Miejskiej w Reczu

z  dnia 25 stycznia 2007r.

 

Plan

Pracy Rady Miejskiej na 2007r.

 

Styczeń

1.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2.        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody: ,,Grądowe Zbocze”.

3.        Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

4.        Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Narkomanii na 2007r.

5.        Projekt uchwały w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności podatkowych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

6.        Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych gminy Recz,

7.        Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2007r.

9.        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2007r.

10.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2007r.

11.    Sprawy bieżące.

 

Marzec

1.      Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2006r. oraz plan na 2007r. i remontach dróg wojewódzkich.

2.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat wycinki drzew przy drogach.

3.      Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 2006r.

4.      Informacja o działalności ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2006r.

5.      Sprawy bieżące.

 

Kwiecień.

1.       Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2006r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

2.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

3.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.

4.       Sprawy bieżące.

 

 

 

Maj

 

1.        Sesja wyjazdowa związana z ochroną środowiska oraz zaznajomieniem się z bieżącymi problemami gminy.

 

Czerwiec

1.      Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2006r. oraz zamierzenia na 2007r.

2.      Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

3.      Informacja o realizacji uchwały Nr XXIX/183/05 RM w Reczu z dnia 29.06.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015.

4.      Sprawy bieżące.

Wrzesień

1.      Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r.

2.      Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2007r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych i budowy hali sportowej w Reczu.

3.      Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.

4.      Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków z zewnątrz i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz .

5.      Sprawy bieżące.

 

Listopad

1.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

2.      Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz  za okres 9 m-cy br.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2008r.stanowiących podstawę do naliczania dochodów budżetowych na 2008r.

5.      Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.

6.      Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

7.      Informacja o realizacji uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.

8.   Sprawy bieżące.

Grudzień.

1.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

2.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

3.        Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007.

4.        Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2008r.

5.        Uchwalenie planów pracy komisji na 2008r.

6.        Sprawy bieżące.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 10:27