Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/22/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA  NR IV/22/07    

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia  25 stycznia  2007 roku

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126., poz. 875) - Rada Miejska w Reczu  uchwala,

co następuje:

 

§ 1. 1. Ustanawia się:

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich,

    restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację,

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczania i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Recz;

6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

 

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568; z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to rozumieć prace

    konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

    rejestru zabytków,

2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu  na zasadach

    określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku

    przyznano dotacje z budżetu Gminy Recz,

3) środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe

    określone przepisami o finansach publicznych.

 

 

            § 2. 1. Z budżetu Gminy Recz mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Recz,

2) jest w złym stanie technicznym,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy

    Recz.

4) na zabytek ruchomy, którego właściciel przebywa na terenie gminy przez okres 10 lat od

daty rozliczenia dofinansowania. W przypadku niedotrzymania ww. terminu dotacja w całości podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

1)  sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)   zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie

      niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite

      odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza

      70% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych

      odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które

      posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków

      archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów

      zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i

      robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt.7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

 

 

            § 3. 1. O dotację może ubiegać się  każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust.1

 

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

 

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotację do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

 

            § 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Recz na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do  15 % ogółu nakładów na te prace lub roboty.

 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku – dotacja może być udzielona w wysokości  do  50 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Recz wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 80% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

            § 5. 1. Dotacja może być udzielona tylko na wniosek. 

2. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę , adres i siedzibę

    wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;

 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

 3) fotograficzną dokumentację zabytku;

 4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

 5)  decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub

      robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek

     dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy

     wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

 6)  wnioskowaną kwotę i proponowany termin jej przekazania;

 7)  zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;

 8)  termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

 9) harmonogram obejmujący zakres prac lub robót budowlanych i kosztorys 

     przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem  źródeł ich finansowania;

10) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub

      roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożoną do

      innych podmiotów;

11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat

      poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym

      i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

12) protokół z przeprowadzonego przetargu dotyczącego wyboru wykonawcy ( jeżeli

      zachodzi potrzeba zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 

3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia

wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr    123, poz.1291).

 

5. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust 4 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w

przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

            § 6.1. Wnioski o dotacje kierowane są do Burmistrza Recza.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wnioski o dotację należy składać do dnia 30 września roku kalendarzowego.

 

3. Termin, o którym mowa w ust.2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

 

4. Wnioski o przyznaniu dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane są do

zaopiniowania komisji Rady Miejskiej w Reczu  ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych  oraz komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

   

 

            § 7.1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Reczu w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace  lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano

    dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku wynikającego z § 4

    kwotę dotacji do przekazania w roku następnym.

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska  w Reczu uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Recz.

 

3. Przyznając dotację Rada Miejska w Reczu może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej  niż 70 % zostanie przekazana beneficjentowi ze środków budżetu roku następnego.

 

            § 8. Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację Burmistrz Recza z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:

1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

 

3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

 

4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

 

5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę Recz w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,

 

6)  sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

 

7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

 

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,

 

9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy art. 145 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych – beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 

§ 9. 1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt.2 i 5 przeprowadzana jest przez osoby

upoważnione przez Burmistrza Recza i polega na:

1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie 

dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno- merytoryczna)

 

2)  sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczegółowości znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów     finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową, i zasadami     rachunkowości ( kontrola finansowa),

 

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

 

 

            § 10. 1. Przed rozliczeniem  całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór prac lub robót budowlanych, który dokonają osoby upoważnione przez Burmistrza Recza

 

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent, w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót  budowlanych Burmistrzowi Recza za pośrednictwem inspektora ds. inwestycji, budownictwa  Gospodarki przestrzennej i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Reczu w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania objętego wnioskiem.

 

3. Sprawozdanie z ust. 2 określa:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

 

2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek,

 

3) Dla celów rozliczenia finansowego zrealizowanego zadania muszą być przedłożone dysponentowi środków finansowych dokumenty świadczące o zastosowaniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art.233 kodeksu karnego.

 

6. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Burmistrza Recza uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

 

            § 11 W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków  dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Recz na zasadach określonych w umowie.

 

            § 12. 1. Burmistrz Recza prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską.

 

2. Zestawienie danych z ust 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2)  imię i nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

 

3) kserokopię uchwały o przyznanej dotacji z § 7,

 

4)kserokopię umowy o dotację,

 

5) informację o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

 

6) informacje przekazane Gminie Recz przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku,

 

7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomości oraz okresie wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń.

 

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego uchwalę o przyznaniu dotacji z § 7. Uchwałę wywiesza się na okres jednego miesiąca.

 

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 14.  Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 10:52